Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 maj 1898

Anmärkning

{1898 24 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
kallade ledamöter.

§88.
Nämnden beslöt att leda-
moten Fjerdingsman C. A. Thorild
vid delgifvandet till vederbörande
af Nämndens i protokollet här-
ofvan vid hållen helsovårdssyn
fattade beslut och gjorda före-
lägganden egde att tillkalla
som biträde en stämnings-
man, hvarför kostnaden
skulle utgå ur Kommunens
Kassa

[MARG: {Stämningsman}]

§89.
Med anledning af en från
Ordf. i Thorshälla landsförsamlings
fattigvårdsstyrelse mundtligen
gjord anhållan att härvaran-
de fattigvårdsstyrelse ville till
inackordering vid Tacktorp mottaga
ett bemälde församling tillhörigt
fattighjon vid namn Lars Erik
Eriksson beslöt Nämnden
bifalla denna anhållan
samt mottaga Eriksson mot
en afgift af en krona per
dygn i anseende till den extra
omvårdnad som torde vara
nödig för Eriksson hvilken vore
blind och dessutom nyligen
hemkommen från hospitalet;
hvarjemte Thorshälla lands-
församling, ihändelse af sin
anhållans fullföljande skrift-
ligen skulle förbinda sig

{1898 24 Maj i Sockenstugan}

att vid första anfordran återhemta
Eriksson, om nemligen hans vi-
stande vid Tacktorp på något
sätt skulle förefalla inrättnin-
gen till för mycket besvär o. s. v.

[MARG: {Inackordering
vid Tacktorp}]

§90.
I anledning af från gifte drän-
gen Nyberg, i tjenst hos Grosshandl
L. L. Liberg vid Skogstorp, gjord fram-
ställning om bidrag till kostnaden
för lasarettsvård af en hans gosse resolverades, att
som Nyberg innehade lagstadd
tjenst och ansvarsförbindelse för
lasarettskostnadernas gäldande ge-
nom hans husbonde utfärdats,
så ansåg sig Nämnden ej ega
befogenhet att härutinnan ingripa.

[MARG: {Statdräng Nyberg
Skogstorp}]

§91.
Inför Nämnden upplästes en
skrifvelse från fattigvårdsstyrel-
sen i Skultuna med anhållan
om återbekommande från härva-
rande fattigvårdsstyrelse af
förskotterad liqvid för 2:ne nu
jemväl företedde räkningar å
tillsammans Tio kronor i begraf-
ningskostnad för aflidne Soldaten
för roten N:o 841 Fröslunda Arvid Gustaf
Andersson Palm; men som Palm
de senare åren bortarrenderat
torpet och ej bott derstädes, hvadan
hans hemortsrätt vore omtvistad
och för närvarande låge under
Länsstyrelsens bepröfvande och
dom, så beslöt Nämnden
att i afvaktan härå med sagde
betalning tills vidare skulle få anstå,

{1898 24 Maj i Sockenstugan}

hvilket beslut Ordf. hade att
Skultuna fattigvårdsstyrelse meddela.

[MARG: {Soldat Palms
begrafningskostnad}]

§92.
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot Herr J. E. Widlund
att fabriksarbeterskan Stina Kajsa
Nilsdotter från Nyfors, hvilken enligt nu
företedt läkarebetyg vore i följd
af upprepade slaganfall för all
framtid oförmögen att genom
arbete förvärfva lifvets nödtorft,
saknade egna medel att sig
försörja äfvensom hennes när-
maste anhörige, Svågern grundläg-
garen Johansson i Grindstugan
N:o 31 i Nyfors ej längre ansåg sig
på grund af egen talrik familj
kunna försörja henne och
hon alltså vore nödsakad att
hänvända sig till fattigvårds-
med anhållan om understöd,
beslöt Nämnden att hon
skulle intagas vid Tacktorp
för erhållandet af vård och
underhåll, hvilket beslut Herr
J. E. Widlund skulle henne del-
gifva.

[MARG: {Stina Kajsa Nilsdotter
till Tacktorp}]

§93.
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot Herr S. Starck,
att enkan Andersson från Eriksdal,
omtalad i §75 härofvan, gjort an-
hållan om ett kontant bidrag af
fem kronor i månaden till
sitt och barnens underhåll; så
beslöt nu Nämnden med upp-
häfvande af sitt föregående

{1898 24 Maj i Sockenstugan}

beslut om familjens försörjning
vid Tacktorp, att tillsvidare bevilja hennes
anhållan om fem kronors
understöd i månaden att af hen-
ne afhemtas vid den sedvanliga
utdelningen i Sockenstugan; dock
skulle ej någon understödsför-
höjning få ega rum utan
familjen i så fall intagas vid
Tacktorp, skolande detta beslut
henne genom Herr Starck med-
delas

[MARG: {Enkan Andersson
Eriksdal
5 kr. i månaden}]

§.94.
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot Herr C Lindqvist,
att enkan Carlsson från Erikslund
med sina 5 oförsörjda barn
befunne sig i mycket fattiga
och ömmande omständigheter
och derför anhöll om ett försörj-
ningsbidrag af fem Kronor i
månaden, så beslöt Nämnden
med hänsyn till bemälde enkas
goda vitsord om förnöjsamhet
o. s. v. att tillsvidare bevilja henne
det begärda understödet af fem
kronor i månaden att utgå ur
Kommunens Kassa och att
utdelas på vanlig tid i Sockenstugan,
men skulle familjen vid framdeles
möjligen ifrågasatt förhöjning af detta
understöd erhålla sin försörjning
vid Tacktorp; och skulle enkan
Carlsson genom Herr
delgifvas detta Nämndens beslut.

[MARG: {Enkan Carlsson, Eriks
lund 5 kr. i månad}]

§.95
Beslöts att protokollet

{1898 24 Maj i Sockenstugan}

skulle justeras vid nä-
sta sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104928.

Personrelationer