Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 24 Januari 1877.

Närvarande:
Ordföranden G. A. Svedin.
vice Ordföranden P. G. Andersson i Kohlsta samt
Herr J. E. Andersson vid Ståhlfors
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr G. Lundqvist vid Rosenholm och
Herr C. G. Pettersson i Gredby, hvarjemte
förfall anmältes för P. G. Haglund i Lundby.

{§ 1.}
Vice länsmannen i Fors, poliskommissarien August Johansson hade
inför Kommunal nämnden låtit inställa ogifta Mathilda Tillbom,
hvilken saknar laga försvar samt af lättja och böjelse för ett
oordentligt och lösaktigt lefnadssätt uraktlåtit skaffa sig lof-
ligt arbete; och blef ifrågavarande Tilda Tillbom, hvilken är
fullt arbetsför, inför Kommunal nämnden, i enlighet med gällan-
de föreskrifter angående försvarslöse, förmanad till arbetsamhet
och ordning samt varnad för följderna af ett deremot stri-
dande uppförande.

{§ 2}
Carolina Ekman och Magdalena Larsson samfäldt hade uti en
till Kommunal Nämnden ingifven skrift, åtföljd af frejdebetyg,
anhållit att vid Eskilstuna jernvägsStation få vid måltider hålla
spisande gäster tillhanda vin och matdrycker samt andra icke
spirituösa drycker; och som sökandena hafva god frejd samt kun-
na anses fullt lämpliga att förestå den frågasatta rörelsen,
hvilken herjemte för resande å bantågen synes vara af behof-
vet högt påkallad, beslöt Nämnden att hos Konungens
Befallningshafvande förorda bifall till den gjorda ansöknin-
gen, hvarom protokollsutdrag skulle jemte ansöknings-
handlingen till Konungens Befallningshafvande i länet
insändas.

{§ 3}
Upplästes Styresmannens vid gevärsfaktoriet Skrifvelse af den 30 December
sistlidet år med underrättelse, att enkan Norstedt med sina 2:ne barn finge
intill den 1 nästkommande April qvarbo vid gevärsfaktoriet emot en
månadlig hyra af 4 kronor, som i början af hvarje månad skulle till gevärs-
faktoriets kassa inlevereras; och förmälde ordföranden, det han genast efter
Skrifvelsens mottagande erbjudit sig erlägga hyran för Oktober - Januari
månader, hvilket Styresmannen dock förklarat böra anstå intilldess nämn-
den beslutit, huruvida de föreslagna vilkoren antogos; och fattade nämn-
den det beslut att uppdraga åt ordföranden att på de i skrifvelsen upp-
gifva tider erlägga den fordrade hyresersättningen, intilldess annan bostad torde
henne kunna beredas den 1 nästkommande April; och skulle derjemte
protokollsutdrag till Styresmannen öfverlämnas såsom svar å den af-
låtna skrifvelsen.

{§ 4.}
Upplästes Kungl. Kammar Rättens Utslag den 23 Oktober 1876, hvari-
genom med ogillande af förda besvär, Fors Socken blifvit ålagd
att ersätta Eskilstuna Stad det till drängen Per Olssons Enka Brita
Cajsa Larsdotter lemnade understöd för åren 1874 och 1875 med
fordrade 40 Kronor 50 öre samt att ersätta expeditionslösen med
8 Kronor 75 öre; och beslöt Nämnden att låta vid det gifna
utslaget beros.

{§ 5.}
Likaledes upplästes Kungl. Kammar Rättens Utslag den 7 November
1876, som fastställer Konungens Befallningshafvandes i länet
utslag ifråga om aflidne Smeden Per Gustaf Hultgrens och
hans hustrus 2:ne, minderåriga barns underhåll, och hvarige-
nom Fors Socken fått sig förelagdt att utgifva tillsam-
mans 78 Kronor 75 öre; och beslöts, att, då ifrågavarande
enka Hultgren har sin hemortsrätt inom Fors Socken,
Kommunalnämnden skulle låta bero vid det gifna
utslaget.

{§ 6.}
Att Fredagen den 26 dennes sammanträffa hos
ordföranden för att justera detta protokoll utsågos
P. G. Andersson i Kohlsta och And. Fr. Eriksson i Flacksta

Uppläst och godkändt den 26 Januari 1877
/A. Svedin./
/A, F, Ericsson/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104926.

Personrelationer