Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1896

Anmärkning

{1896 24 Januari i Sockenstugan}

Närvarnde: samtlige Nämn-
dens ledamöter.

§9
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot, att enkan Anna
Pettersson, född 1816, från N:o 22 Wester-
marken vore oförmögen att sig sjelf
försörja äfvensom saknade vård
af annan, beslöt Nämnden att till-
dela henne ett understöd af två Kr.
i månaden att utgå ur Kommunens
Kassa samt å sedvanlig utdelnings-
tid i Sockenstugan

[MARG: {Enkan Anna Petters-
{son N:o 22 Westermarken}]

§10
Inför Nämnden visades räkningar
och redogörelse för användningen af
sistlidet års s. k. sparbössemedel till
extra förplägning af hjonen vid fattig
gården.

[MARG: {Sparbössemedlen}
{vid Tacktorp}]

§11.
Upplästes inför Nämnden det kontrakt
som vid tiden för fattiggårdens igång-
sättning uppgjorts emmellan Komitén
för byggande och iordningställande
af fattiggården å ena samt förestån-
daren å andra sidan och beslöt Nämn-
den dels att flyttningstiden för före-
ståndare och föreståndarinna skulle
blifva antingen den 24 April eller 24 Oct.
med 6 månaders föregången ömsesidig
uppsägningstid äfvensom att kontanta
lönen med hänsyn till göromål och
löneförmåner vid angränsade fattiggårdar
skulle på föreståndarens begäran få
höjas till 450 kronor årligen, dels att
kontraktet nu skulle upprättas
emellan kommunalnämnden å ena samt

{1896 24 Januari i Sockenstugan}

föreståndaren å andra sidan och hvilken
Kontraktsomredigering uppdrogs uppdrogs
åt ordföranden som på Nämndens vägnar
skulle underteckna kontraktet

[MARG: {Kontrakt med}
{föreståndaren}]

§12
Föredrogs för förklarings afgivande
handlingar i målet, rörande Hammarby
fattigvårdsstyrelses mot Fors socken gjorda
Kraf på ersättning för under sistlidet
år utgifven lasarettskostnad för pigan
Johanna Sofia Pettersson; och uppdrogs åt
vederbörande distriktsledamot Herr S. Starck
att jemte v. länsman Pettersson hålla veder-
börlig undersökning rörande bemälde pigas
hemortsrätt under år 1894, på hvilken under-
sökning ordföranden skulle grunda bemäl-
da af Kon. Befalln. hafvande fordrade för
klaring.

[MARG: {Johanna Sofia}
{Pettersson}]

§13
Föredrogs inför Nämnden Kon. Befallnings-
hafvandes utslag, hvarigenom Nikolai
församling förpligtas ersätta Fors socken
dess för lokomotivputsaren Carl Albert
Johanssons familj utgifna understöd
Tio Kronor äfvensom hvad vidare kan
behöfvas enl 1§ fattigvårdsförordningen
intilldess försörjningen af Nikolai soc-
ken öfvertages eller behofvet upphör,
skolande utslaget bland kommunens öf-
riga handlingar förvaras

[MARG: {Carl. Alb. Johansson}
{fr. Nikolai}]

§14.
Nämnden godkände vederbörande di-
striktsledamot Herr G. Larssons åtgärd
att hafva utbetalt femton Kronor i
begrafningshjelp för aflidna under-
stödstaganden L. F. Pettersson i Äppleviken
som nu erlades att utgå ur kom-

{1896 24 Januari i Sockenstugan}

kommunens kassa

[MARG: {L. F. Pettersson}
{begrafningshjelp}
15 Kr.]

§15.
Företrädde inför Nämnden grundläggare
C. A. Johansson från N:o 31 Grindstugan
med anhållan om begrafningshjelp
för en hos honom afliden arbetare
J. A. Eriksson; och beslöt Nämnden.
att, enär den aflidne en längre tid
haft stadigvarande arbete hos bemälde
Johansson, afslå sagde understöds
anhållan.

[MARG: {Begärd begraf-}
{ningshjelp}]

§16
Uppå anmälan af vederbörande distrikts
ledamot Herr S. Starck beslöt Nämnden
att nu tilldela enkan Elin Jansson
vid Lindtorp med 4 minderåriga barn
1/2 famn ved att levereras af Herr
J. Korell mot betalning ur kom-
munens Kassa.

[MARG: {Elin Jansson Lind-
{torp 1/2 famn ved}]

§17
Uppå af vederbörande distriktsledamot
Herr G Larsson gjord framställning
beslöt Nämnden att åt enkan Lovisa
Andersson vid Grindstugan N:o 47, som
med sina 3:ne små barn vore i särdeles
nödstäld belägenhet tilldela 1/2 famn
ved att levereras af Herr J. Korell,
hvarför kostnaden skulle utgå ur
Kommunens Kassa.

[MARG: {Lovisa Andersson}
{N:o 47 Grindstugan}
1/2 famn ved]

§18
Föredrogs inför Nämnden handlingar
i målet rörande Fors sockens kraf mot
Stockholms stad för utgifvet fattig
vårdsunderstöd åt hustru Maria Au-
gusta Stenqvist och hennes barn, hvilket
Kraf Stockholms fattigvårds nämnd
bestridit under invändning att sagde

{1896 24 Januari i Sockenstugan}

understödsbehof ej skulle vara nog
styrkt; och beslöt Nämnden att upp
draga åt Ordf. att i infordrade gifvande
påminnelser än ytterligare söka styr-
ka Fors sockens rätt härutinnan.

[MARG: {Maria Aug. Stenqvist}
{fr. Stockholm}]

§19.
Nämnden godkände vederbörande
distriktsledamot Herr G. Larssons åt-
gärd att hafva utbetalt Tio Kronor
i begrafningshjelp för aflidne smidesarbetaren
Adolf Widerholm från Sommarviken,
hvilket nu utbetaltes att utgå ur
Kommunens Kassa.

[MARG: {Adolf Widerholm}
{begrafningshjelp}
10 Kr.]

§20.
Nämnden beslöt att, sedan nu
behörig undersökning hållits, göra fram-
ställning derom, att nedanstående per-
soner måtte afföras ur Fors sockens
mantalslängd för att upptagas i den
sockens mantalslängd, der de äro bo-
satta neml:

f. statdrängen C. J. Nylander, född 1858,
hustru, född 1858, jemte barn Carl född
1881, Johan född 1883, Anna född 1886, Nils
född 1888, Carin född 1891 och Ester, född 1894,
till Ede i Husby- Rekarne socken

Fabriksidkaren J R. Rundström
född 1842, dotter Regina född 1874 Hilma
född 1876, Sigrid född 1879 till Lundaborg
i Tumbo Socken.

Arbetaren C. G. Tengvall född 1857, hustru
född 1868, barn Carl, född 1890, Gustaf född
1891, Ester född 1893 och Fritz född 1895
till Rosenhäll i Kloster.

Arb. Carl. Alb. Johansson född 1859,
hustru född 1860, barn: Carl född 1881,
Anna född 1883, Erik född 1887, till

{1896 24 Januari i Sockenstugan}

till gården N:o 119 i Eskilstuna.

Lokomotivputsaren G. A. Olsson född
1870 till N:o 250 i Eskilstuna.

Carl Aug. Pettersson född 1866, hustru
född 1865, barn: Henning född 1889, Germund
född 1892 och Carl född 1894 till en Blom-
qvist vid en lägenhet i Heljesta egor i Klo-
sters socken.

pigan Amalia Larsson, som innehar
tjenst hos Inspektoren vid Rossviks gård
i Husby - Rekarne socken

Carl Amandus Johansson Grön född 1874 till
N:o 8, Sommaro, Thorshälla stad

Carl Aug. Johansson född 1867 till
N:o 229 i Eskilstuna

Robert Gunnar Westerberg född 1880
till enkan Anna Blomqvist i N:o 236 Eskilstuna

Wilhelmina Charlotta Alm född 1877 till
Herrgölet i Julita socken

Per Oskar Åkerblom född 1849 till fattig-
vården i Eskilstuna.

[MARG: {Mantalsskrifning}

Som ofvan
/S, Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104925.

Personrelationer