Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 juli 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 juli 1875

Anmärkning

Protokoll hållet vid Fors Sockens Kommu-
nal Nämnds sammanträde i Sockenstu-
gan den 24 Juli 1875.

Närvarande: Herr Ordföranden C. Bergstedt
Herr vice Ordföranden G. A. Svedin. samt
Jonas Ersson i Stenby
G. Lundqvist vid Rosenholm
P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
C. J. Lundberg å Lagersberg
P. G. Haglund i Lundby och
A. F. Ericsson i Flacksta

{§1} Hos Konungens Befallningshafvande i Länet hade Styresmannen vid Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori i ansökning af den 21 sistlidne Juni anhållit
att, med upphäfvande af Kommunal Nämndens beslut den 30 Mars och
Kommunalstämmans beslut den 26 Maj detta år, Fors Sockens Fattig-
vårds Styrelse måtte åläggas att återbetala till Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktori i underhåll utgifne dels till Thilda Tillbom och
Carolina Norstedt 201 Kronor 44 öre dels för till Enkorna M. C. Lundgren
M. J. Löfgren, C. Sandberg, C. Westerlund och C. Norstedt lemnade
husrum från den 1 sistlidne April efter 4 Kronor i månanaden
för hvarje underhållshjon; och beslöt Nämnden att bestrida
denna ansökning dels på de grunder, som i föregående protokoll i
denna sak förefinnas, dels ock emedan Styresmannen vid Gevärsfak-
toriet såsom detsammas målsman icke eger att härutinnan föra
talan, då Faktoriet icke till Fors Kommun erlägger några slags
afgifter; och uppdrogs åt Herr Ordföranden att till Konungens Befall-
ningshafvande afgifva förklaring med anledning af denna ansökning.

{§2} I anledning deraf att förre Jernvägsarbetaren August Pettersson från
Fullersta by och Socken i Elfsborgs Län insjuknat i smittkoppor
inom Socknen samt under denna sin sjukdom saknat alla medel
till lifsuppehälle, så att Fattigvården måst om honom taga vård och
för honom utgifvits 6 kronor 50 öre, beslöt Nämnden, att detta
belopp skulle få af Kommunens medel utbetalas; men då han
varit i saknad af betyg, och hans uppgifter om sin person
varit mindre tillförlitliga, så skulle någon ansökning om
beloppets återfående af vederbörande fattigsamhälle ej göras.

Då intet vidare förekom upplöstes sammanträdet

Samma dag uppläst och godkändt
/C, Bergstedt:/

/Carl Joh; Lundberg/
/G: Lundqvist/
/G. A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 juli 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104927.

Personrelationer