Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1897

Anmärkning

{1897 24 April i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter för
utom Herr J. Korell med
godkändt förfall.

§40.
Inför Nämnden företrädde under-
stödstagande Johanna Pettersson
med läkarebetyg om, att hon vore
i stort behof af en kur vid Bie
badanstalt samt med anhållan
om att, i händelse hon finge
friplats derstädes, kommunen måtte
bispringa henne med vissa ound
gängliga utgifter såsom till läkare
och resa, tillhopa omkring tjugo
Kronor samt att hon ändå måtte få
bibehålla sitt Maj- månadsunderstöd
fyra Kr.; och beslöt Nämnden, i förhopp-
ning att hon genom bemälde kur
skulle kunna återvinna helsa och
krafter att sig sjelf försörja,
godkänna förbemälde anhållan.

[MARG: {Johanna Peterson}
{till Bie}]

§41
Uppå af Mathilda Charlotta Öster
lund, omtalad i § 26 härofvan, genom
vederbörande distriktsledamot in-
för Nämnden gjord framställning
om hjelp till genomgående
af en badkur vid Bie, be-
slöt Nämnden, som ej ansåg sig
ega befogenhet, att häri ingripa
enär bemälda Österlund har sin
försörjningsrätt i Eskilstuna, att
vägra bifall till framställningen ifråga.

[MARG: {Math. Charl.}
{Österlund}]

§42.
Nämnden beslöt utbelningen för en räk-
ning tjugosju (27) Kr. 66 öre, som nu er-

{1897 24 April i Sockenstugan}

lades att utgå ur Kommunens Kassa,
för vård å Epidemiska sjukhuset af
fabriksarbetaren Alb. Thorsells dotter Sigrid,
12 år gammal, enär bemälde Torsell ej sjelf
egde förmåga betala, men skulle han
med hälften af förberörda summa
godtgöra Kommunen, som vederbörande
distriktsledamot Herr C. Ax. Borgström
lofvade uppbära.

[MARG: Sigrid Thorsell}
{27,50}]

§43.
Enkan Brita Sofia Forslund från
Hyndevad, boende hos kusken Floden derstädes,
gjorde genom distriktsledamoten
Herr J. Jonson nu inför Nämnden
anhållan om att komma i
åtnjutande af understöd från den
s. k. Rothoffska fonden; och då hon
genom likaledes nu företedda
prest- och läkarebetyg visade sig
dertill berättigad, beslöt Nämn-
den att åt henne utanordna ett
årligt understöd af Femtio kr.
att utdelas qvartalsvis med tolf Kr. 50 öre
i Sockenstugan, med 1:sta gången instundande
1 sta October.

[MARG: {Brita Sofia Fors-}
{lund. Roth.fonden}]

§44
Beslöts att protokollet skulle ju-
steras vid nästa sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/C. Ax. Borgström/
/C A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104918.

Personrelationer