Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1896

Anmärkning

{1896 24 April i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamö-
ter utom Herr S. Starck,
som skriftligen anmäldt
förfall.

§52
Föredrogs inför Nämnden utrag
ur Eskilstuna fattigvårdsstyrelses proto-
koll för den 2 sistl April, hvarigenom underhål-
let till enkan Lindgren, omtalad i § 118
af Nämndens protokoll för sistl år och enl
Kon. Befallningshafvandes utslag af den 14 sistl
November tillhörande Fors socken, blifvit
nedsatt till tre Kronor i månaden
med anledning af Ordförandens derom
gjorda hemställan, enär bemälde
enkas anförvandter lofvat att in
natura understödja henne och att
hon sålunda måtte undgå att in-
tagas å fattiggården.

[MARG: {Johanna Lindgren}]

§53.
Föredrogs handlingar i målet, rörande
fabrikör R. Rundgrens mantalsskrifning
och beslöt Nämnden uppdraga åt
ordföranden att afgifva infordrade
vederbörliga påminnelser härutin-
nan

[MARG: {Rundgrens Man-
{talsskrifning}

§54.
Föredrogs Kon. Befallningshafvandes
utslag, hvarigenom Fors socken
förpligtas ersätta Eskilstuna stad
såväl redan utgifna 25 kronor som
och det vidare understöd, hvaraf skräd-
deriarbetaren Anders Gustaf Lundborg, om
talad i §35 härofvan, kan komma att
enl 1 § i fattigvårdsförordningen behöfva
för sig och familj.

[MARG: {Skrädd. A. G.
{Lundborg}]

{1896 24 April i Sockenstugan}

§55
Föredrogs inför Nämnden utdrag
ur protokollet vid Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelses sammanträde den 2 sistl-
April, hvarigenom meddelas, rörande
gossen Gustaf Andersson, idiot och son
till träskomakaren And. Gust. Andersson
omhandlad i § 26 härofvan samt enl Kon.
Befallningshafvandes utslag den 14 sistl Mars
tilldömd försörjningsrätt i Fors socken
dels att 75öre om dagen med stöd af
sagde utslag affordras Fors socken från
den 1:ste sistl Februari dels att bemälde
gosse måtte oförtöfvadt afhemtas
från Eskilstuna fattigvårdsinrätt
ning; och uppdrog Nämnden att åt sin
ordf. att hos ordf. i Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelse söka utverka det med bemälde-
gosses afhemtning måtte få anstå
så länge, tills plats hunnit be-
redas vid Tacktorp.

[MARG: {Gossen G. Andersson}
{idiot}]

§56.
Wederbörande distriktsledamot an-
mälde att enkan Fricks från Skölby sol-
dattorp 8 årige gosse erhölle en mycket
bristfällig uppfostran i hemmet, försum-
made skolan och uppförde sig van-
artad; och beslöt Nämnden med hän-
syn till bemälde enkas stora fattig-
och deraf härrörande bristande förmåga att
kunna ordentligt uppfostra sina
5 minderåriga barn att sagde gosse
skulle intagas vid Tacktorp och hvarom
distriktsledamoten fick i uppdrag att gå
i författning.

[MARG: {Enkan Tricks}
gosse till Tacktorp}

§57.
Företrädde inför Nämnden enkan Ida Karlsson

{1896 24 April i Sockenstugan}

från Grindstugan N:o 7 i Nyfors med anhål-
lan om fattigunderstöd för sig och sina
minderåriga barn; och beslöt Nämnden
att Tilldela henne ett tillfälligt under-
stöd af femton Kronor, som nu erlades
att utgå ur Kommunens Kassa,
skolande bemälde enka vid framtida
behof intagas vid Tacktorp.

[MARG: {Ida Karlsson}
{15 Kr.}]

§58
Beslöts att protokollet skulle ju-
steras vid nästa sammanträde.

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Carl Fahlborg/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104917.

Personrelationer