Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 augusti 1895

Anmärkning

{1895 24 Aug. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter utom Herr
A. Chorell och J. Andersson som ej an-
mält förfall

§84.
Som vederbörande besigtningsmän nu
för Nämnden inrapporterade att Slag-
tare A. Carlsson vid Lundby tegelbruk
ännu icke fullgjort de honom vid vite
förelagda helsovårdsåtgärder, så beslöt
nämnden att vid förnyadt vite af Tio
Kr. ytterligare förelägga honom att före 15 inst.
Sept. hafva upptagit ett aflopp, af er-
forderlig storlek, djup och lutning att kun-
na fullkomligt afleda alla flytande
orenlighet från slagteriet samt så öfver-
täckt, att det vid behof ordentligt kan
rengöras, skolande detta åläggande vid
fortsatt vägran från Carlssons sida
på hans bekostnad af besigtnings-
männen utgöras.

[MARG: {Helsovårdsärende}]

§85.
Föredrogs för förklarings afgif-
vande Kogl Kammarrättens utslag i må-
let rörande smidesarb. Segelströms fat-
tigvård, hvilken förklarnings afgifvande
uppdrogs åt Ordf. att ombesörja.

[MARG: {Segelström
utslagsför-
klaring}]

§86
Företogs åter till behandling den i
§79 härofvan omhandlade frågan, angå-
ende kostnaden för lasarettsvård åt ynglingen Axel Ludvig
Jansson fr. N:o 8 Nyfors; och beslöt Nämnden
att sagde lasarettskostnader Nitton kr. 50 öre
skulle utgå ur kommunens kassa,
på tillstyrkan af vederbörande distrikts-
ledamot Herr G. Larsson, som vid
besök i Janssons föräldrahem förvissat

{1895 24 Aug i Sockenstugan}

sig om der rådande medellöshet,
men tillika upplysande att ynglingens
fader muntligen lofvat att framdeles
i mån af förmåga återgälda försam-
lingen nämnde summa.

[MARG: {Ax. Ludvig
[Carlson]
Jansson
Lasarettsvård
19.50}
löfte om
återbetalning]

§87.
Enär församlingens epidemiska
sjukhus i Nyfors nu vore färdigt
och det ej kan anses rådligt att sag-
de hus står öde och utan tillsyn
så beslöt nämnden att skjuksköterska
måtte antagas och der bosätta sig
samt denna plats af ordf i
stadens båda tidningar oförtöfvadt
till ansökan förklaras ledig.

[MARG: {Sjuksköterskeplats
epid. sjukhustet}]

§88.
Af vederbörande distriktsledamot Herr
G. Larsson anmäldes att enkan Elin
Anna Ottilia Jansson från Grindstugan
47 i Nyfors anhållit om fattigunderstöd
för sig och sina barn; efter tagen del
af prest- och läkarebetyg beslöt nämnden
med hänsyn dels dertill, att hvarken till-
fälligt ej heller ens fortgående penning-
understöd utom i större utsträckning skulle
för denna jemförelsevis talrika familj
vara tillfyllest och hvilket dessutom vore
stridande mot fattigvårdsstyrelsens hittills
följda principer vid understöds lemnande
i dylika fall dels dertill att underhållet
komme familjen rättvisast och jemnast
till godo vid fattiggården, att bemälde
familj vid behof af understöd måtte
intagas vid Tacktorp, hvilket beslut
Herr G. Larsson fick i uppdrag att,
efter häraf på egen begäran erhållet
protokollsutdrag, bemälde Elin Anna

{1895 24 Aug. i Sockenstugan}

Ollitia Jansson delgifva

[MARG: {Enkan Elin Anna
Ottilia Jansson
fr. Grindstugan
understöd}]

§89.
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras af Herrar C. A Thorild
och S. Starck.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104919.

Personrelationer