Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 september 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 23 September 1899.}

Närvarande: Nämndens samtlige ledamöter
med undantag af Herrar Eriks-
son och Korell, hvilka an-
mält laga förfall.

{§122}
Med anledning af från Djurskyddets
expedition ankommet erbjudande om inköp
af skriften "Mjeltbranden och dess bekämpande"
beslöt Nämnden inköpa 100 ex af sagda skrift,
till pris af 15 kronor, och skulle 80 ex. förde
las bland kommunens landtbrukare samt åter-
stoden ligga i reserv.

MARG: ["Mjeltbranden och
dess bekämpande]

{I Sockenstugan den 23 September 1899.}

{§123}
Från Länsstyrelsen hade för förklarings af-
gifvande ankommit utdrag af Thorshälla soc-
kens fattigvårdsstyrelses protokoll den 10 dennes in-
nehållande anspråk på ersättning för ut-
lagd fattigvårdskostnad, 15 kronor, till Fabriksar-
betaren Carl Johan Eriksson Enka Clara Eriksson och
hennes 3 barn; Och beslöt Nämnden, då Eriksson
för sistlidet år varit mantalsskrifven i Erikslund
i Nyfors, erkänna krafvet samt med sna-
raste intaga enkan och barnen vid Tacktorp.

[MARG: E:an Clara Eriksson
fr. Thorshälla]

{§124}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings-
hafvandes utslag med åläggande för Kjula socken
att ersätta till förre Handlanden Johan Fredrik
Andersson enligt §101 här ofvan utgifvet under-
stöd; Och lades utslaget till handlingarna.

[MARG: f. Handl. Joh. Fr. Andersson
fr. Kjula]

{§125.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna stads fat-
tigvårdsstyrelse gjort ansökan om återbekomman-
de af till Silfverpolererskan Hulda Maria Petter-
son utgifvet understöd, 10 kronor; Och beslöt
Nämnden, då Pettersson för år 1898 varit man-
talsskrifven i Lorentsberg N:o 1, godkänna krafvet.

[MARG: Hulda Maria Pettersson
fr. E:tuna]

{§126}
Fabriksarbetaren Fredrik Leonard Eriksson från
Westermarken 44, som tillfölje af sjukdom och
dryckenskap blifvet oförmögen till arbete, hade
intagits vid Tacktorp, hvilken åtgärd af Nämn-
den gillades.

[MARG: Fr Leon. Eriksson]

{§127}
Slagtare G. Larsson i Johanneberg hade lofvat att
före 1. December betala honom i §§ 33 och 48 här ofvan ålagde
viten hvadan väckt fråga om medlens indrifning
förklarades hvilande.

[MARG: Slagtare G. Larssons
viten]

{§128.}
Då upplyst blifvit att i § 102 senast omnämnde G. Olsson

{I Sockenstugan den 23. September 1899.}

Bing tillfölje af sonens intagande vid Tacktorp
trodde kunna försörja sig på det månatliga
understöd han hittils erhållit af kommunen,
beslöt Nämnden, med frångående af sina förut
fattade beslut, att Bing skulle qvarbo i sin
stuga Westermarken 44, som sålunda ej skul-
le försäljas ( se §119).

[MARG: Bing & Stugan N:o 44.]

{§129}
För blinde Oskar Brunells resa till Kristine-
hamn tilldelades honom 20 kronor och beslöts
att föreståndaren vid fattiggården skulle
på kommunens bekostnad möta Brunell
i Flen och ledsaga honom till Blindskolan

[MARG: Oskar Brunell.]

{§130.}
Herr C. A. Borgström förmälde att Skrädda-
ren C. A. Lundborgs hustru §46 blifvit för sjuk-
dom intagen å Länslasarettet härstädes; och
skulle ansvarsförbindelse lemnas af kommunen.

[MARG: Lundborgs hustru
på lasarettet.]

[MARG: §185]

{§131}
Åt undertecknad ordförande uppdrogs att
för sjukstugans tillfälliga behof inköpa 2
famnar ved.

[MARG: Ved till Sjukstugan]

{132.}
Nämnden beslöt att för Kommunal-
stämman framlägga följande förslag till

{Utgifts- och Inkomststat}

för Fors socken för år 1900

{Utgifter}

A) {Till fattigvården:}

Lön och stat till föreståndare 1100-
Lön och stat till dräng 475-
Lön och stat till piga 300-
Bokföring vid Tacktorp 50-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 1500-
Onera 100-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet {800-}

Transport 4325-

{I Sockenstugan den 23. September 1899.}

Transport 4325-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000-
Underhåll af hjon utom anstalten 3800-
Extra och oförutsedda utgifter 875- 16000-

B) {Till öfvriga behof:}

Aflöning till Barnmorska 300-
Aflöning till Vaccinationsföreståndare 50-
Aflöning till Fjerdingsman 1000-
Aflöning till Läkare 500-
Aflöning till Polisman i Nyfors 750-
[MARG: telefon såsom vilkor för förhöjning]
Aflöning till Brandrotemästare 30-
Jura stolae och prestlönsuppbörden 200-
Tillsyningsman vid Tacktorp 150-
Annonser och skrifmaterialier 300-
Ränta och amortering af lånet ur
Gallénska fonden 900-
Ränta och amortering af lånet för N. Sörmlands jernväg 612-
Protokolls- och räkenskapsföring 1000-
Ved. lyse, telefon m. m. till Epid. sjukhuset 900-
Extra och och oförutsedda utgifter [1308] {1308- 8000-}

Summa Kronor {24000-}

{Inkomster}

A) {Som ej behöfva uttaxeras:}

Beräknad afkastning af fattiggården 2400-
Hyra för skolsalen vid Tacktorp 250-
Inkomst af hjonens arbete 200-
Bränvinsmedel 100-
Ersättning från främmande kommuner 400-
Matlagsafgifter för Vestermarken 270-
Hundskattemedel {500-} 5020

B) {Att uttaxera:}

1:o Till fattigvården:
af 107.000 fyrkar à 12 öre {12840-}
Transport 12840- 5020-

{I Sockenstugan den 23 September 1899.}

Transport 12840- 5020-

2:o) Till öfriga behof:
af 10700 fyrkar à 8 öre {8560}
Säger kr. 21400
Afgår beräknad afkortning {2420} 18980-

Summa Kronor 24000-

[MARG: Utgift och Inkomst-
stat för år 1900.]

{§.133}
Protokollet skulle justeras vid nästa sam-
manträde.

Som ofvan
/H Persson/

/C. Hyltén Cavallius/
/Hj Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104916.

Personrelationer