Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 oktober 1897

Anmärkning

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens ledamöter

§123
Inför Nämnden företrädde förre soldat
C. Bergman från Wegersberg i Nyfors med
anmälan att hans dotter Clara Mathilda,
hvilken hade 2:ne oäkta små barn, deraf
det ena endast några veckor gammalt
blifvit födt å härvarande lasarett,
hvarest modren en tid legat sjuk
men ej fick vidare der qvarligga icke
längre finge innebo hos en sin broder
vid Wegersberg och derför vore utan husrum
samt utblottad och i saknad af lifvets
nödtorft nu måste anlita kommunen
om hjelp, hvarjemte Bergman upplyste
att bemälde Clara Mathilda, hvilken
synes ega hemortsrätt härstädes, kom sistl
November månad till Öltappare Andersson
i Eskilstuna, hvilken vore enkling, för
att sköta hans hus, att bemälde Andersson
i vittnens närvaro lofvat henne äkten-
skap samt erkänt sig som fader till
hennes sistfödda barn; och uppdrogs
åt Ordf. att vid lasarettet göra förfrågan
om orsaken till hennes utskrifning och
om möjligt, få henne dit intagen igen
och skulle resultatet af denna för-
frågan meddelas fjerdingsman C. A.
Thorild som jemte vederbörande
distriktsledamot C, A, Lindqvist finge
i uppdrag att med bemälda qvinna
vidtaga erforderliga åtgärder vare sig
genom intagning vid Tacktorp eller annor-
ledes, hvarjemte Nämnden beslöt, att
om Öltappare Anderssons äktenskapslöfte
enl Bergmans utsago kunde vederbör

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

styrkas, Nämnden måtte mot Anders-
son, om så påfordras, göra sin rätt
gällande.

[MARG: {Clara Mathilda
Bergman}]

§124
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot Herr C. Ax. Borgström
hade Ordf. efter samråd med fjerdings-
man Thorild på fattigvårdsstyrelsens vägnar
för betalningens ordentliga fullgörande
undertecknat en ansvarsförbindelse
för hospitalsvård åt smidesarbetaren
J. L. Bågenholms från Grindstugan 52
hustru, som enl företedde vederbör-
liga intyg och handlingar styrkt
sitt behof af dylik vård, hvaremot
bemälde Bågenholm till Nämndens
Ordf. lemnat en contraförbindelse med
rättighet att hos Bågenholms arbets-
gifvare hvarje 14:de dag (aflöningsdagen) ut-
taga sju Kronor, mosvarande kostnaden
för hospitalsvården; och beslöt Nämnden
gilla denna åtgärd.

[MARG: {Bågenholms
hustru Hospital}]

§125
Föredrogs en till Nämnden ställd af
fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna gjord
skriftlig anmälan, att smidesarb.
Seth Sigurd Zilander från Kina i Nyfors
åtskilliga gånger blifvit beträdd med
bettlande inom staden, och uppdrogs
åt fjerdingsman C, A, Thorild att til-
lika med v. Länsman Pettersson mot
bemälde Zilander vidtaga vederbör-
liga åtgärder.

[MARG: {S. S. Zilander,
bettleri}]

§126
Inför Nämnden företrädde en fabrikör
S. G. Andersson från N:o 21 i Nyfors medfö-
rande en 14 års gosse vid namn Rinh. Andersson

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

hvilken drifvit omkring utan sysel-
sättning huld och skydd samt legat ute
i vedbodar o. s. v.; och beslöt Nämnden,
enär bemälde gosse vore son till
en enka Christina Lovisa Andersson
som de 4 à 5 senaste åren bott i Nyfors
och här hade hemortsrätt, fastän hon
de senaste månaderna tillfälligt innebott i Gillberg
socken, hvarifrån hon blifvit utvräkt
och snart nog torde med sina öf-
riga barn falla fattigvården till
last, att på fabrikör Anderssons fram-
ställning öfverlemna gossen under ett
år i hans arbete och vård, dock att
gossen först måtte erhålla en omgång
kläder och skodon att bekostas ur
hundskattemedlen, men på vilkor,
att Andersson skulle skriftligen
förbinda sig att lemna gossen jemte
ordentlig vård tid att inhemta behöf-
lig skolundervisning i och för nu till-
stundande konfirmation äfvensom
beklädnad af minst lika god beskaf-
fenhet, som den gossen nu af kommu-
nen erhåller, hvilket skriftliga
aftal med fabrikör Andersson Nämn-
den uppdrog åt vederbörande distrikts-
ledamot Herr G. Larsson att uppgöra

[MARG: {Reinh. Anders
son}]

§127
Inför Nämnden företrädde enkan Carin
Ersson från N:o 2 Westermarken, nu vid Carl
Johanstorp, född 1824, med anhållan att hen-
nes understöd måtte höjas med en krona
i månaden; och beslöt Nämnden att
med hänsyn till hennes framskridna
ålder och tilltagande svaghet villfara
denna hennes anhållan, så att hon

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

från och instundande 1:ste Nov. erhåller {fem}
istället för som förut {fyra} kr. i månaden

[MARG: {Carin Ersson
Westermarken}]

§128
Uppå framställning af vederbörande
distriktsledamot att gossen Gust. Emil
Pettersson, som, utgången från Tacktorp, under
sistliden sommar haft tjenst hos ar-
rendatorn J. Lundqvist vid Kråktorp
och nu skulle flytta till torpet
Hagstugan under Hagby måtte erhålla
en kostym kläder och skodon, beslöt
Nämnden, att med hänsyn dertill,
att bemälde gosse ännu vore i
skolåldern, bifalla framställningen
i fråga samt uppdrogs åt bemälde
ledamot Herr C Fahlborg att verk-
ställa detta beslut och skulle bekläd-
nadskostnaden utgå ur hundskatte
medlen.

[MARG: {Gust. Emil
Pettersson
kläder}]

§129
Beslöts att, med anledning af
derom gjord framställning, en
vid Tacktorp intagne skräddare
G. Lundborg tillhörig gosse skulle,
om så af läkare ansågs nödigt,
få intagas å lasarettet, hvarför
kostnaden skulle utgå ur kom-
munens kassa.

[MARG: {Lundborgs
gosse vid Tacktorp}]

§130
Inför Nämnden företrädde ogifta
Ida Sofia Pettersson från Grindstugan
48 i Nyfors med anhållan om fattig-
försörjning, enär hon både saknade
husrum och ej heller kunde
försörja sig och sina 2:ne oäkta
barn, det ena 2 år och det andra 7
månader gammalt, till hvilket sena-

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

re hon uppgaf som fader en
smidesarb. Grönberg vid C. W Dahlgrens
i Eskilstuna fabrik äfvensom att denne
"lofvat gifta sig med henne till
våren" och intilldess fem kronor i
månaden som barnuppfostrings
hjelp; och beslöt Nämnden förenämnda
Ida Sofia Pettersson skulle med
sina barn intagas vid Tacktorp.
samt att vederbörande distriktsleda-
mot Herr C, Ax, Borgström skulle försöka att, om
möjligt, af bemälde Grönberg eller den-
nes arbetsgifvare utfå sagde barn-
uppfostringsbidrag fem kr. i månaden

[MARG: {Ida. Sofia Pettersson
till Tacktorp}]

§131
Till att upprätta en förteckning att
inför Kommunalstämman fram-
läggas öfver de personer, hvilka på
grund af fattigdom o. s. v. böra befrias
från personella utskylder för näst-
kommande år utsåg Nämnden med
anledning af nu förestående Kyr-
ko- och mantalsskrifning fjerdings
man C, A, Thorild och Ordföranden

[MARG: {Förtecknings upp-
rättande öfver
fattige}]

§132.
Inför Nämnden upplystes att Föreståndaren
P. Pettersson vid Tacktorp inför Ordf. mundt-
ligen uppsagt sin befattning som före-
ståndare för att jemte föreståndarinnan
derifrån afflytta inst. 24 April; och
uppdrog Nämnden åt Ordföranden
att genom annonsering förklara
platsen ledig till bemälde tid
samt emottaga blifvande ansökningar

[MARG: {Föreståndaren
uppsagt sin plats}]

§133
Nämnden beslöt att inför kommunalstämman fram-
lägga följande förslag till Inkomst- och Utgiftsstat för år 1898

{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

{Utgifter}
A {Till fattigvården}
Lön och stat till föreståndare 950
Lön och stat till dräng 400
Lön och stat till piga 275
Bokföring vid 50
Kläder och underhåll åt hjon 6,500
Underhåll af hus dragare och inventarier 600
Onera vid Tacktorp 100
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800
Underhåll af hjon utom anstalten 2,500
Extra och oförutsedda utgifter 825 13,000

B. {Till öfriga behof}
Lön till Barnmorska 200
Lön till Vaccinationsföreståndare 25
Lön till Fjerdingsman 600
Lön till Läkare 500
Protokoll och räkenskapsföring 500
Polisman i Nyfors 500
Jura Stolae och prestuppbörden 200
Brandrotemäster 30
Annonser och Skrifmaterialier 125
Ränta å Gallenska fonden 1,800
Ränta och amorter. å lånet till Norr. S:m:l jernv. 612
Wed lyse och telefon m. m. till Epidem. sjukh. 400
Nymålning vid Tacktorp 600
Uppförande af en stenkällare vid Epid. sjukh. 125
Extra och oförutsedda utgifter 783 7,000 20,000

{Inkomster:}
A {Som ej behöfva uttaxeras:}


{1897 23 Oct. i Sockenstugan}

Beräknad afkastning af fattiggården 2,400 20,000
Hyra för skolsalen vid Tacktorp 250
Inkomst för hjonens arbete 200
Bränvinsmedel 600
Ersättning från främmande kommuner 500
Hundskattemedel 350 4,300

B. {Att Uttaxeras:}
a) {Till fattigvården}
Af 64,000 fyrk à 15 öre 9,750

b) {Till öfriga behof}
Af 64,000 fyrk à 12 öre 7,680
S:a 17,430
Beräknad afkastning 1,730 15,700 20,000

[MARG: {1898 års stat}]

§134
Att justera protokollet utsågos
Herrar C. A. Thorild och C. Ax. Borgström

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/C. Ax. Borgström/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104915.

Personrelationer