Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 november 1895

Anmärkning

{1895 23 Nov. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter

§135
Med anledning av Nämndens i §116,
härofvan åt Kommunalstämmans samt
Nämndens ordförander lemnade uppdrag att
gemensamt inkomma med förslag,
rörande användning af de genom för-
säljning af Socknens 150 aktier i Oxelö-
sund-Flen-Westmanlands Jernväg erhåll-
na medel 18.900 Kronor, så hade bemälde
personer nu föreslagit att med 1.900 Kr.
måtte återgäldas af KommunalKassan
förskjutna medel till uppförande och
anordning af Socknens Epidemiska
Sjukhus samt att återstående 17.000
Kronor finge användas till Kapitalaf-
betalning å Socknens i och för inköp
och anordning av Fattiggård upptagna
lån i Enke-och PupillKassan vid
Stockholms Stads Embetsverk, och
hvilket belopp derför vid nu instundande
amorterings-och räntebetalning derstädes
måtte till inbetalning uppsägas.

[Marg:{Användning af
O.F-W.Jernbana
Aktiemedel}]

§136
Upplästes och godkändes den till Kommunal-
Stämmans föreläggande enl § 131 upprättade förteckning
öfver de personer inom Socknen hvilka
på grund af fattigdom eller sjuklighet
böra befrias från erläggande
af mantalspenningar för år 1896.

[MARG:{Befrielse från
Mantalspengar}]

§137
Nämnden godkände ordförandens
åtgärd att hafva till vederbörande
inlemnat en av nödiga intyg åtföljd
ansökan om bidrag af Malmö
Barnhusfond för vård och upp-

{1895 23 Nov. i SockenStugan}

fostran af Calla Elisabeth Eriks-
dotter Carlsson samt Knut
Herrman Håkansson vid Idiotanstal-
ten i Strängnäs.

[Marg:{Ansökan om un-
derstöd från Malmö
Barnhusfond}]

§138
Af vederbörande distriksledamot an-
mältes, att gossen Gustaf Emil Westerberg,
8 år gammal och son till aflidne träd-
gårdsmästare Westerberg i Nyfors, hade åtnjutit
vård och underhåll af anhöriga och
senast hos en broder, men då denne
nu vägrade att längre försörja honom,
och beslöt Nämnden, enär försörjningen
betingades af sådana omständigheter som
omförmäles i 1 § Fattigvårdsförordningen,
att gossen snarast skulle intagas
vid Tacktorp samt der erhålla sin
vård och uppfostran.

[MARG:{Gossen G. Westerberg}]

§139
Beslöts att nästa sammanträde
skulle hållas instundande Lördag d. 30.
kl 12 i Sockenstugan, då jemväl
detta protokoll skulle justeras.

[Marg:{Sammanträde
Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Sig Starck/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104914.

Personrelationer