Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1889

Anmärkning

{1889 den 23 Mars}

Närvarande: Undertecknad vice ord-
förande, samt Herrar C. H. Bergstedt
A. P. Andersson, Rosell, P. G. Anders
son, J. G. Andersson och H. Persson,
hvaremot ordföranden var af
sjukdom hindrad och J. E. Petters
son uteblef utan anmäldt förfall.

§18.
Efter öfverläggning rörande den lämpliga
ste af de fyra föreslagna gårdarne att an-
vändas till fattiggård enades nämnden
om att härtill föreslå Kohlsta N:o 2 5/16 mtl;
och skulle i förslaget anmärkas, att det nu
upptagna priset är för hemmanet utan skog,
men att äfven den befintliga skogen kan
få köpas med en förhöjning af 3000 Kro-
nor eller 15000 Kronor för hela egendomen.

[MARG: {Fattiggård}]

§19.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/S. Persson/

/A, P, Andersson/
/C, A, Rosell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104913.

Personrelationer