Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1891

Anmärkning

{1891 den 23 Mars.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, P.G. Andersson
J.G Andersson, Korell Westersson och Tho-
rild samt nyvalde ledamöterna Herrar
F.T. Söderbäck och C.S. Starck, hvaremot
ledamoten J.E. Jonsson uteblef utan an-
mäldt förfall.

§47.
Ordföranden helsade de nyvalde ledamöterna
välkomna hvarefter desamma intaga sina platser
i nämnden.

[Marg:{Nya ledamöter}]

§48.
Nämnden beslöt att för utöfvande af tillsyn i
sådana afseenden, som åligga nämnden, samt i synner-
het hvad fattigvården angår indela kommunen i
11 distrikt, som hvardera skall förestås af en
ledamot, sålunda:

{1:a distriktet, Herr F.T. Söderbäck}
Norra delen af Nyfors från Äppelviken och Grind-
stugan N:o 47 och Knoptorp med alla derå varan-
de lägenheter samt Forshem

{2:a distriktet, Herr C.A. Thorild}
Tegelbruket och Tegeldalen, Ekvallska vreten,
Westermarken N:o 1 - 8 samt Drakenskiöldska
vreten från och med Lorentsberg B. till och med
Johanneberg

{3:dje} distriktet, Herr A. J. Westerson}
Forsbomska vreten, Björktorp som Draken-
skiöldska vreten från Karlsro till och med Lilje-
fors och Kinborg.

{4:de distriktet, Herr C.S. Starck}
Westermarken från och med N:o 9 - 50, Fors hemman
och Tunafors med alla derå varande lägenheter,
samt Marielund, Eriksdahl och Stålfors

{1891 den 23 Mars}
{5:te distriktet, Undertecknad ordförande}
Carl Gustafs Stad, Slussvaktarestugan, Rosendahl samt
Staden.

{6:te distriktet Herr H. Persson}
Flackersta, Lundby, Gredby och Svallinge

{7:de distriktet, Herr P.G. Andersson}
Hagby, Kohlsta, Kråktorp, Lund, Skölby och Åsby

{8:de distriktet, Herr A.J. Korell}
Berga, Faskunge, Frönäs, Hattran och Wiby

{9:de distriktet, Herr S. Persson}
Fröslunda, Gallénska Skolan, Hof, Kälby utjord och
vret, Lagersberg, Löppinge och Mesta

{10:de distriktet, Herr Josef Edvard Jonsson}
Källby, Rosenholms qvarn, Rosenbergs qvarn, såg och
tegelbruk, Skogstorps Station, Skjulsta och Skjulsta
fabrik samt Med och Björklund

{11:te distriktet, Herr J.G. Andersson}
Stenby och Flacksta

[MARG:{Distrikt}]

§49
Ordföranden föredrog en skrifvelse med under
rättelse att en af Rothoffska fondens gratialister
Erik Persson Bergquist aflidit, och begärde hans
enka Anna Stina Andersdotter, som sedan flera
år är sängliggande obotligt sjuk, begrafningshjelp
för mannen samt hans gratial för senaste
halfåret; och beslöt nämnden att i begraf-
ningshjelp samt gratial skall lemnas tillhopa
femtio /50/ Kronor.

[Marg:{E.P:son. Bergquist}]

§50.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 9 i denna må-
nad, innefattande åläggande för Fors Socken
att godtgöra fattigvårdskostnad för enkan
Kristina Maria Sundquist; och beslöts

{1891 den 23 Mars}

att utslaget skall bland kommunens handlingar
förvaras.

[MARG: {Kristina Maria
Sundquist}]

§51.
Från Konungens Befallningshafvande i Westerås
län hade kommit skrifvelse till Herr Kronofogden
I Rekarne fögderi med anmodan att hos vederböran-
de uttaga 6 Kronor 71 öre forslingskostnad från
Sala till Westerås för Sliparen Adolf Fredrik
Widerholm; då nämnden icke ansåg sig skyldig
ersätta berörda belopp beslöts gifva ordföranden
i uppdrag att bestrida krafvet.

[MARG:{A.F. Widerholm}]

§52
I skrifvelse till Kronolänsmannen R. Lindeberg
hade LänsStyrelsen anmodat denne att i anled-
ning af hvad Instrumentmakaren Matts Norr-
ström i Stockholm i sin till Kongl. Kammar-
Rätten ingifna förklaringsskrift öfver Fors fattig-
vårdsStyrelses besvär öfver ÖfverStåthållare Em-
betets resolution den 30 December 1889 i fråga
om Johanna Kristina Petterssons dotter Almida
Torborg invändt mot nämndens ordföran-
des, A. Svedin, befogenhet att föra Fors Sockens
fattigvårdsStyrelses talan - infordra fattig-
vårdsStyrelsens förklaring; och beslöt nu nämn-
den gifva ordföranden i uppdrag att
på fattigvårdsStyrelsens vägnar
och med dess befogenhet afgifva den äskade för-
klaringen samt dervid bifoga utdrag af nämndens
protokoll i de delar, som angå detta ärende.

[MARG:{Matts Norrström}]

§53.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna
ansökning af den 14 dennes med yrkande, att
Fors Socken måtte åläggas ersätta kostnaden
för vård å Eskilstuna Pastorats Barnhem af


{1891 den 23 Mars}

ogifta Johanna Kristina Petterssons dotter Ragn-
hild Evelina från den 18 Februari till dess fattig-
vården upphör eller af Fors Socken öfverta-
ges; och beslöt nämnden gifa ordföranden i
uppdrag att i afgifvande förklaring bestrida bi-
fall till ansökningen, emedan Johanna Kristina
Pettersson numera eger hemortsrätt i Eskilstuna
Stad.

[MARG:{Ragnhild Evelina
Pettersson}]

§54.
Nämnden beslöt gifva i uppdrag åt distrikts
ledamoten C.A. Thorild att åt Anna Blom-
quists i Eskol dotter Elin, född den 29 Mars
1875, till hennes konfirmation anskaffa
nödiga kläder och skodon, hvarför kostna-
den skall utgå af Kommunens Kassa, hund-
skattemedel.

[MARG:{Elin Blomquist}]

§55
Nämnden beslöt att sammanträda vid Tack-
torp Torsdagen den 26 dennes kl. 6 eft.m. i
och för behandling af frågor rörande fattiggår
den; skolande detta protokoll då jemväl
justeras.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

justeradt vid nämndens sammanträde vid
Tacktorps fattiggård den 26 Mars 1891.

/H. Persson/
/A.J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104911.

Personrelationer