Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 23 Maj 1900.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr H. Lindhé, som an-
mält laga förfall.

{§65}
Föredrogs Ofvansjö fattigvårdsstyrelses
ansökan om återfående af utgifven lasaretts- och fattig-
vårdskostnad, tillsammans 29 kronor, för bagaren
J. A. Sundin; och skulle förklaring deröfver
grundas på den undersökning om Sun-
dins hemortsrätt härstädes Herr C. A. Borg-
ström lofvade företaga, hvarvid dock la-
sarettskostnaden i allt fall skulle bestridas
enär Sundin, såsom medellös från främman-
de lasarettsdistrikt, bort åtnjuta fri vård
å Gefle lasarett.

[MARG: J. A Sundin
fr. Ofvansjö.]

{§66.}
För Nämnden företrädde fabriksar-
betaren Carl Gustaf Anderssons enka från
Lorentsberg N:o 1 och anhöll om bidrag till
sina två stjufsöners underhåll. Sedan
upplyst blifvit att den ene, Carl Henrik,
född 1877, är mindre vetande och den andre,
Gustaf, född 1891, går i skolan beviljade Nämn-
den tillsvidare till deras underhåll fem
kronor i månaden, hvarjemte Herr C. A.
Thorild åtog sig att, efter undersökning
af behofvet, anskaffa nödiga kläder
till dem, för hvilka kostnaden skul-
le utgå af hundskattemedel.

[MARG: C. G. Anderssons barn,
Lorentsberg 1.]

{§67}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag af den 7. dennes med åläg-
gande för Fors socken att ersätta Eskils-
tuna stad för i §55 här ofvan omnämnde
arbetaren Johan Edvard Carlsson tilldelad fat-
tigvård 10 kronor, hvilket utslag godkändes.

[MARG: J. E. Carlsson
fr. E:tuna nu i Näshulta]

{I Sockenstugan den 23 Maj 1900.}

{§68}
Med anledning af de vid helsovårds-
synen den 18. dennes anmärkta förhållan-
den, beslöt Nämnden

dels ålägga:

Handlanden E Åselius - hvars afträde vid
Gredby gård genom sin belägenhet tätt in-
till stadens tullgata tarfvar en bättre an-
ordning för spillningens uppsamlande
än den nuvarande gödselkistan, hvilken
ofta lär bli så fyld att spillningen rin-
ner öfver - att låta till nämnda afträde
anskaffa kärl, stående på tätt under-
lag anbringadt å lämplig höjd öfver
gödselkistan, skolande denna anord-
ning, vid vite af Tio kronor, vara vid-
tagen till den 15. nästkommande Juni;

Expressföreståndaren Carl Åhman, såsom
arrendator af de tätt intill lands- och
lasarettsvägen liggande uthusen på prest-
gårdens mark, att låta, vid vite af Tio
kronor, före den 15. nästkommande Juni
rengöra, fylla och grusa bakgården samt
förse afträdet med ett nytt kärl och ny
lucka; och

Slagtaren E. Söderberg vid Björkvik att
låta före den 15. nästkommande Juni i
slagteriet anbringa en lufttrumma och
i rummet derintill zinkbekläda ett bord;

dels underrätta

Slagtarne C. J. Flodin, C. J. Johansson, L. E.
Larsson och Enkan Edla Johansson att de
hos dem anmärkta bristfälligheterna skola
vara afhjelpta till den 15 nästkommande
Juni.

Att efterse huru Åselius och Åhman
nyssnämnda dag fullgjort sina ofvan anbefalda ålägganden

{I Sockenstugan den 23 Maj. 1900.}

åtogo sig Herrar Borgström och Widlund,
hvarjemte Nämndens ledamöter i sina re-
spektive distrikt skulle kontrollera det öfriga.

[MARG: Helsovårdsförelägganden]

{§69}
Med anledning af beslutet i §61 här ofvan
hade platshyra för Westermarken N:o 44 erbju-
dits Stadens uppbördsman som dock nekat
mottaga sådan derest ej en gammal skuld
å nämnda hyra samtidigt erlades. På grund
häraf beslöts att undertecknad ordförande
skulle hos Drätselkammaren i Eskilstuna
framställa begäran om afskrifning af denna stadens
fordran af socknens fattighjon.

[MARG: Westermarken 44.]

{§70.}
Enär den nuvarande annonseringen
om Epidemiska sjukhusets till- eller otill-
gänglighet för sjuke från främmande
kommuner lätt åstadkommer missför-
stånd - det har t. ex i tre på hvaran-
dra följande tidningsnummer annonse-
rats först att sjukhuset var upptaget, sedan
att det var ledigt och så åter upptaget,
allt enligt Landstingets Förvaltningsutskotts-
föreskrift - beslöt Nämnden, såsom sjuk-
husets styrelse, att denna annonsering,
som ej ifrågasattes när medgifvande om
vård af sjuke från främmande
kommuner lemnades, skall upphöra
samt i stället en gång i månaden
i Sörmlandsposten och Eskilstuna-
kuriren införas ett så lydande till-
kännagifvande:

"När utrymmet det medgifver motta-
gas till vård å {Fors epidemiska sjukhus}
smittosamt sjuke från främmande kommu-
ner. Förfrågan om plats skall före intagandet
per telefon göras hos läkaren, Doktor R. von

{I Sockenstugan den 23 Maj 1900}

Post, Nyfors. Styrelsen."

[MARG: Epidemiska sjuk-
huset.]

{§71}
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C Hyltén-Cavallius och C. A. Thorild.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan.
/H. Persson/

Justeradt:
/C, Hyltén Cavallius/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104910.

Personrelationer