Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 februari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 februari 1901

Anmärkning

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§24.}
Vid detta sammanträde närvarande
Byggmästaren G. A. Pettersson i Nyfors N:o
17 inlemnade kostnadsförslag och arbets-
beskrifning å utförandet af ombyggna-
den af tvätt- och bagarstugan vid Tacktorp
enligt företedd och gillad planritning samt
förklarade sig villig att mot en ersätt-
ning af Tvåtusenfyratiofem (2045) kronor
71 öre utföra samtliga arbeten jemte mål-
ning, då socknen, utöfver det vid ned-
rifningen af gamla huset erhållna
användbara virket och teglet, anskaffar allt er-
forderlig byggnadsmateriel, såsom tim-
mer, bjelkar, sparrar, jernbalkar, ce-
ment, tegel, kalk, sand, färdighyfladt
brädvirke, foder, socklar och list, golf-
trä, spik och gröfre byggnadssmide,
möjligen erforderligt plåtarbete, samt
verkställer all erforderlig körning af
materiel till och från byggnadsplatsen.

Efter öfverläggning, hvarunder Pettersson
vitsordades såsom en skicklig och för red-
barhet känd byggmästare, antog Nämn-
den det gjorda anbudet och bestämde,
att byggnaden skulle vara fullt färdig till
afsyning till Midsommaren innevarande
år, samt att betalning finge, i mån
af arbetets fortgång, uppbäras ur Kom-
munens kassa, dock skulle Femhundra
(500) kronor innestå tills arbetet blefve
afsynadt och godkändt. Med dessa vil-
kor förklarade sig entreprenören nöjd.

[MARG: Byggnaden vid Tacktorp]

{§25}
För Nämnden företrädde i §108 af 1900

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

års protokoll omnämnda hustru Sofia Au-
gusta Andersson, boende i N:o 370 A i Eskils-
tuna, och anhöll om understöd, enär hon
saknade arbete och derför ej kunde försör-
ja sig och två minderåriga barn; Och
beslöt Nämnden, för att förekomma att
hon skulle erhålla understöd från staden
likasom föregående år, att tilldela henne ett
tillfälligt understöd af Tio kronor samt
½ famn ved. Herr G. Larsson åtog sig
leverera veden.

[MARG: Sofia Aug:a Andersson
{§147}]

{§26}
Föredrogs Stockholms Fattigvårdsnämnds
ansökan om bekommande af förskjuten
kostnad för hustru Johanna Matilda Jo-
hansdotter och beslöts, sedan upplyst
blifvit att hennes man fabriks-
arbetaren Johannes Andersson vore skrif-
ven i Seglora socken af Elfsborgs län,
bestrida krafvet på den grund att hu-
strun borde ega samma hemortsrätt
som mannen. Hustru Johansdotter, som-
var född 1833 flyttade år 1894 härifrån till
Huddinge.

[MARG: Joh.:a Math. Johansdotter
fr. Stholm]

{§27.}
Föredrogs Stockholms Fattigvårdsnämnds
två ansökningar, den ena om utbekomman-
de af den fattigvård Skräddaren Johan Edvard
Österbergs hustru Augusta Johanna kunde blif-
va tilldelad och den andra om ersättning
för dessa makars barn Karins begrafning.
Och beslöt Nämnden, då det upplystes att fa-
miljen flyttat till Stockholm från Fors socken år 1900,
erkänna krafvet samt låta intaga hustrun
och två af barnen vid fattiggården, hvaremot det
tredje tillsvidare skulle blifva i farföräldrarnes
vård, utan kostnad för socknen. Mannen, som

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

är förrymd utan att någon spaning om hans
vistelseort kunnat erhållas, skulle ifall han
kunde upptäckas äfven intagas vid fattig-
gården.

[MARG: Augusta Joh:a Österberg]

{§28}
Eskilstuna stads Drätselkammare
hade genom sin Ombudsman ånyo kräft
socknen för stadens fordran af aflidne
G. Olsson Bing. Nämnden beslöt att
förfrågan genom underteck-
nad ordförande skulle göras hos någon jurist
huruvida staden gent emot föreskriften
i 36§, 1. mom. af Fattigvårdsförordningen
egde förmånsrätt före socknen i Bings
qvarlåtenskap,
[krafvet] samt ärendet derefter företagas
till behandling.

[MARG: Bings tomthyra.]

{§29.}
På derom framstäldt förslag beviljade
Nämnden enkan Gråsten och Skräddare
Lundborg hvardera en half famn ved,
att levereras af Herr G. Larsson.

[MARG: Ved till fattiga]

{§30.}
Af morbrodern till flickan Märta Jose-
fina Pettersson framstäld begäran om för-
myndares förordnande för flickan öfver-
lemnades till ordföranden att behandla
efter godtfinnande.

[MARG: Märta Josefina Pettersson
förmyndare.]

{§31.}
Af Stadsfogden i Eskilstuna föreslagen af-
kortning omkring 14 kronor af snickaren Axel
Otto Anderssons återstående kommunalut-
skylder bifölls af Nämnden då Andersson re-
dan betalt 42 kronor och nu drabbats af sjuk-
dom i familjen samt med anledning deraf
begärt afkortning.

[MARG: Afkortning af komm. utsk.]

{§32.}
Att utöfva den Kommunalnämnden enligt

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

Lagen om minderåriges och qvinnors an-
vändande i industrielt yrke, af den 17 Oktober
1900, tillkommande inspektionsrätt utsågs
Herr C. A. Thorild.

[MARG: Minderåriges arbete i
fabriker m. m.
Utdr. 30/3 01.]

{§33.}
Herr J. E. Widlund anmälde att i §21
här ofvan omnämnda Elin Andersson vid an-
komsten till lasarettet befunnits så pass frisk
att hon kunde vårdas i hemmet samt
med anledning deraf af honom tilldelats
ett tillfälligt understöd af fem kronor. Denna
åtgärd gillades af Nämnden.

[MARG: Elin Andersson.]

{§34.}
Herr J. E. Widlund anmälde att i §165 af
sislidet års protokoll omnämnde J. E. Sahlgrens
hustru begärt ytterligare ett qvartals hyra
under mannens vistelse vid Hålahult. Då ären-
det ej brådskade blef det bordlagdt till nästa
sammanträde.

[MARG: J. E. Sahlgren
{§56}]

{§35.}
Efter det vid sammanträde i Ny-
fors den 29 December 1900 med Kommu-
nalnämnden i Fors samt Helsovårds-
och Municipalnämnderna i Nyfors beslut
fattats, att såsom tillfällig epidemilokal
upplåta 2:ne rum i Nyfors municipalsam-
hälle tillhöriga gården Stenbäcken, utan
att dervid några anspråk på hyreser-
sättning framstäldes, lät Kommunal-
nämnden inköpa nödig sängutredning
m. m. för lokalens användande; och har
densamma varit för afsedt ändamål
upptagen från och med den 17 till och med
den 26 sistlidne Januari, eller samman-
lagdt 10 dagar.

Vid sammanträde den 21 i sistnämnde
månad har emellertid Municipalnämnden

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

i Nyfors, som ansett att Fors Kommunal-
nämnd tillåtits hyra nämnde lokal, beslutat

att kontrakt för tiden 1/1 - 1/10 1901 skulle an-
gående förhyrandet med Kommunalnämnden
upprättas.

att hyran skulle beräknas efter 175 kronor pr år;

att telefonafgift efter 50 kronor per år samt
ersättning för interurbana och öfvertidssamtal
skulle erläggas;

att gasförbrukningen skulle ersättas med
hälften af gasräkningens belopp;

samt att lägenheten skulle omtapetse-
ras och desinficieras innan den öfver-
lemnades till Municipalnämnden;

och hafva dessa fordringar genom
protokollsutdrag meddelats Kommunalnämn-
den samt kontrakt för underskrift bifogats.

Sedan vid föredragningen af detta
ärende inom Kommunalnämnden på-
visats, att det vid det tillfälle särskild
epidemilokal behöfdes hade varit Nyfors
Helsovårdsnämnds skyldighet att an-
skaffa sådan och samhällets egna
lokaler, synnerligast som de för till-
fället stodo tomma, i första hand bort
för ändamålet afgiftsfritt upplåtas,
beslöts

att något hyreskontrakt på nämn-
da lägenhet icke skulle underskrif-
vas;

att Nämnden, ehurur den icke an-
såg sig dertill skyldig, ville ersätta Ny-
fors samhälle med ett qvartals hyra,
kronor 43:75, hvilket belopp skulle mot
qvitto af kommunens medel utbeta-
las;

att Nämnden ansåg rimlig ersätt-

{I Prestgården den 23 Februari 1901.}

ning för telefon och gas vara inbe-
gripen i nyssnämnda summa;

samt att desinficiering skall på
kommunens bekostnad verkställas i
lägenheten efter läkarens föreskrift.

[MARG: Epidemilokal i
Stenbäcken.
utdr. t. Borgström 30/3 01.]

{§36}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet.]

som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 februari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104905.

Personrelationer