Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämn
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 23 Augusti 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. Bergstedt
vice Ordföranden Herr G. A. Svedin samt
Herr C. J. Lundberg å Lagersberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. Andersson i Faskunge
Herr G. Lundqvist i Rosenholm
Herr G. Haglund i Lundby
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

{§1.}
Enkorna J. Löfgren, C. Norstedt, Westerlund, C. Sandberg, M. C. Lundgren
företrädde samt, under förmälan att de blifvit af Styresmannen vid
Gevärsfaktoriet uppsagde till afflyttning, anhöllo att erhålla understöd
och husrum; men som Nämnden har sig bekant att Konungens
Befallningshafvande genom utslag ålågt faktoriet denna underhålls-
skyldighet samt dessutom behofvet af understöd ännu icke inträdt, så
blefvo ifrågavarande enkor hänvisade till faktoriet.

{§2.}
F.d. Drängen Sven Svensson hade hos Konungens Befallningshafvande
anmält att han såsom sjuklig och oförmögen till arbete vore i saknad
af husrum och underhåll samt att Fors Socken måtte förpligtas att
honom jemte hans hustru till vård och underhåll emottaga; och beslöt
Nämnden att Sven Svensson skulle inkallas inför Nämnden för
att vidare höras.

{§3.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes Utslag den 9 Maj F. D. 90/1875
hvarigenom Nämndens den 31 December sistlidet år gjorda ansökning
om åläggande för Eskilstuna Stad att utgifva för år 1874 matlagsafgift
för 93 matlag blifvit ogillad; och beslöt Nämnden efter öfverlägg-
ning att detta mål skulle hos Kongl. Kammar Rätten öfverklagas.

{§4.}
Föredrogs Kammar Rättens Utslag den 16 sistlidne Maj, hvarigenom
förklarats att Instrumentmakaren J. O. Berglunds enka Helena Sjö-
qvist förklarats böra i fattigvårdshänseende tillhöra Fors Socken;
och beslöt att låta vid det gifna Utslaget bero, samt enkan
Sjöqvist skulle om hon vidare är i behof af understöd, hänvisas
bostad vid Lugnet.

{§5}
Föredrogs LändshöfdingeEmbetets Utslag den 24 April, hvarigenom Fors
Socken ålagts ersätta Eskilstuna Stad för lemnadt understöd till
afvikne Skomakaren Flodqvists 2 barn med 242 Kronor; och beslöt
Nämnden att detta Utslag skulle hos Kongl. Kammar Rätten öfver-
klagas.

{§6.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes Utslag den 9 Maj 1876 hvari-
genom KommunalNämndens gjorda ansökning, att Eskilstuna Stad
till vård och underhåll emottaga enkan Sjöqvists barn blifvit
ogillad; och beslöt Nämnden att låta vid det Utslaget bero, då
ansökningen vore grundad på oriktiga uppgifter.

{§7.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes Remissresolution uppå gjord
ansökning, att Arbetskarlen Törnbergs dotter Johanna måtte från
och med innevarande år till vård och underhåll emottagas af
Eskilstuna Stad; och beslöt Nämnden att i afgifvande förklaring
yrka bifall sin den 26 sistlidne Januari gjorda ansökning.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C; Bergstedt;/

/Carl Joh; Lundberg/
/A. Svedin,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104904.

Personrelationer