Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 januari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 januari 1900

Anmärkning

{I Prestgården den 23 Januari 1900}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
undantagandes Herr A. J. Korell,
som ej blifvit till sammanträdet kallad.

{§6}
Föredrogs skrifvelse från Landstingets för-
valtningsutskott med bekräftelse å öfverens-
kommelsen att mot i §188 i förlidets års pro-
tokoll omnämde afgift och vilkor till vård
å Epidemisjukhuset mottaga personer från
främmande kommuner. Dessutom ville

{I Prestgården den 23 Januari 1900}

Utskottet att Nämnden, såsom styrelse för sjuk-
huset, skulle gå i författning om att ortens
läkare underrättades ej mindre när sjukhuset vore be-
lagdt till två tredjedelar än äfven när pati-
entantalet nedginge derunder, samt kungjordes för allmän-
heten genom annonsering dessa förhållanden.

Med anledning häraf beslöt Nämnden upp-
draga åt undertecknad ordförande att å den-
na skrifvelse såsom svar framhålla att
dylik annonsering vore, isynnerhet under
epidimier, hardt när omöjlig att åstad-
komma samt föreslå att de personer
från främmande kommuner, som önska-
de inträde å sjukhuset, hade att per telefon vända
sig till läkaren D:r von Post med förfrågan
om plats stode att erhålla.

[MARG: Epidemisjukhuset.]

{§7.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjort framställning om
återbekommande af utgifvet fattigunder-
stöd, 20 kronor, till Enkan Carolina Hall-
gren under förmenande att hon egde
hemortsrätt i Fors socken. Då hon un-
der flera år och senast för år 1898 varit
mantalsskrifven i Nyfors skulle krafvet
erkännes, dock under förbehåll att sökande
styrelsen kunde visa att Enkan Hallgren
verkligen erhållit allt hvad Styrelsen beslu-
tat till henne utgifva.

[MARG: Carolina Hallgren.]

{§8}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjort framställning om
ersättning med 1 kr om dagen för Enkan Sofia Albertina Fors-
bergs vård å stadens fattigvårdsinrättning
från och med 12 sistl. December, under för-
menande att Forsberg skulle ega hemorts-
rätt i Fors socken. Då emellertid Enkan

{I Prestgården den 23 Januari 1900}

Forsberg, enligt hvad af hållna undersök-
ningar framgått, ej vistats i Fors socken
under sådana förhållanden att hon bort va-
ra der mantalskrifven för 1898 (det år hon
fylde 60 år) men väl haft tjenst i Klosters
socken från sommaren 1896 till den 14
Juli 1897 skulle, sedan dessa uppgifter ge-
nom af v. Länsman Peterson hållen un-
dersökning styrkts, krafvet bestridas.

[MARG: E:an Sofia Albertina
Forsberg (Trasan)]

{§9}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjort framställning om
ersättning för f. Smidesarbetaren Carl Jo-
han Anderssons vård å stadens fattig-
vårdsinrättning med 1 krona om dagen från den 18 sistlidne Decem-
ber, under förmenande att Andersson för
fyra år sedan bott i Nyfors. Då det emeller-
tid funnes skäl antaga att Andersson efter
sin vistelse i Nyfors bort mantalsskrifvas
i staden, skulle krafvet, efter af v. Länsman
Peterson hållen undersökning, bestridas

[MARG: Carl Johan Andersson]

{§10}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 januari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104906.

Personrelationer