Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1890

Anmärkning

{1890 den 23 Augusti}
{Vid Tacktorp}

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Jonsson
P. G. Andersson, C. A. Rosell och
C. A. Thorild, hvarjemte fattiggårds-
föreståndaren jemväl var närvarande
under en del af sammanträdet

§103.
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes och justerades samt underskrefs

[MARG: {Protokollet}

§104
Nämnden beslöt gifva i uppdrag åt dess
vice ordförande Herr Godsegaren S. Persson
å Lagersberg att vid alla Kyrko- och Kommu-
nalstämmor med Fors Socken samt andra all-
männa sammanträden utöfva rösträtt för
den under nämnden Styrelse och förvaltning
Stående fattiggården Tacktorp, hållande nämn
den för gildt hvad Herr S. Persson såsom
ombud sålunda lagligen gör och låter;
och skulle utdrag af protokollet till Herr
Persson såsom fullmakt lemnas, hvarjemte
anteckning härom i fyrktalslängden
skall ske.

[MARG: {Rösträtt för}
{Tacktorp}]

§105.
Föredrogs ett till Nämnden ankommet
utdrag af Kyrkorådets protokoll för den
28 sistlidne Juli, hvaruti Kyrkorådet
anmodar Nämnden beträda dess, i an-
ledning af vederbörande revisions hemstäl
lan i fråga om Rothoffska fondens in-
teckningshandlingar, fattade beslut, att

{1890 den 23 Augusti}

egarne af Lagersberg och Berga skola
hvar för sig utfärda s.k. omslagsrevers å
sin skuld till Rothoffska fonden och
att den ursprungliga hypotheksreversen
å 20000 Kronor, på enahanda vis påtecknad,
skulle till förnyad inteckning å respektive
summor i Lagersberg och Berga till vederbö-
rande Härads Rätt inlemnas vid nästa ting;
och beslöt nämnden biträda detta Kyrko-
Rådets beslut, hvarom utdrag af protokol-
let skulle till Kyrkorådet ofverlemnas
för att delgifvas vederbörande förvaltare af
fondens inteckningar.

[MARG: {Rothoffska}
{fonden.}

§106.
Från Lasarettssysslomannen hade ankom-
mit skrifvelse med begäran att kostnaden för
lassarettsvård för gossen Carl Johan Åman
från Sommarviken måtte af Kommunens
Kassa gäldas med 2 Kronor 70 öre; men då
ansvarsförbindelse icke blifvit af fattigvårds
Styrelsen lemnad samt bemälde gosse ej är
föremål för fattigvårdsomsorg skulle den
fordrade betalning ej ega rum.

[MARG: {Lasarettskostnad}]

§107.
Enkan Brita Stina Sjöqvist företrädde
och begärde att få qvarbo vid Lilla Lug-
net under innevarande vinter, hvilket
dock ej beviljas längre än till den 1 januari
nästkommande år, efter hvilken tid stugan
skall, enligt nämndens derom förut fattade
beslut skall nedrifvas och från platsen
bortföras.

[MARG: {Lilla Lugnet}]

{1890 den 23 Augusti}]

§108.
Vid Tacktorps fattiggård intagna enkan
Johanna Wahlgren hade begärt att jemte
sina barn varda utskrifven från inrätt
ningen för att sammanflytta med Metall-
arbetaren Frans Oskar Ullvin; och beslöt
nämnden att härtill lemna bifall under
vilkor, att dessa personer med hvarandra
ingå äktenskap.

[MARG: {F. O. Ullvin}
{och Joh:a Wahlgren}]

§109
Nämnden beslöt att till ledamoten S.
Persson skall lemnas ersättning för hvad
han utbetalt till böcker och kläder
under skolgång för förrymde arbetskarlen
Anderssons från Ahlstugan barn hos Stat-
drängen Ljungqvist vid Lagersberg; och
blef nu beloppet till Herr Persson utbetalt
med aderton Kronor.

[MARG: {Kläder åt barn}
{18 Kr. utbet}]

§110
Sjuka Pigan Maria Sofia Olsson vid
Sommarviken hos sin syster, enkan
Lindholm hade begärt understöd
hvilket ock beviljades med fem Kronor,
men då Maria Sofia Olsson Synes ega
hemortsrätt inom Eskilstuna Stad, Skul-
le beloppet återsökas af nämnda sam-
hälle.

[MARG: {Maria S. Olsson}
{fr. Eskilstuna}]

§111.
Nämnden delgafs en skrifvelse från
fattigvårdsStyrelsen i Nora Stad, hvari
genom nämnda samhälle förbinder sig
ansvara att kostnaden för förre Smeds-

{1890 den 23 Augusti}

lärlingen A. G. Anderssons underhåll icke
skall öfverstiga 75 Kronor för år, så länge
han vistas i Nora.

[MARG: {A. G. Andersson}
{i Nora}

§112.
Tegelbruksarbetaren Per Viktor Lundberg, som
en tid vistats vid Sommarviken, hade der
insjuknat i tyfoidfeber och måst intagas
på epidemiska sjukhuset i Eskilstuna
emot fattigvårdsStyrelsens ansvarsförbin-
delse för kostnaden; men som Per Victor
Lundberg synes ega hemortsrätt inom
Lerbäcks socken af Örebro län, så skulle
blifvande sjukvårdskostnad af nämnda
samhälle återsökas.

[MARG: {P. V. Lundberg}
{fr. Lerbäcks S:n}

§113.
Förre drängen och gardisten Carl August Carlsson,
som vistas hos sina föräldrar Karman
vid Kohlsta, hade insjuknat hvadan ett
understöd måst honom tilldelas, hvarjem-
te han befinnes i behof af fortfarande un-
derstöd, hvilket ledamoten P. G. Andersson
skall lemna honom; men då Carl Aug.
Carlsson synes ega hemortsrätt inom Göth
lunda Socken af Örebro län så skulle
beloppet återsökas af nämnda samhälle.

[MARG: {Carl Aug Carlsson}
{från Göthlunda}

§114.
Nämnden beslöt, att pigan Johanna
Christina Pettersson i Eskilstuna N:o 227
skall så fort som möjligt samt hennes
två yngsta barn i barnhemmet, Almida
Thorborg och Ragnhild Fridhilda Evelina
den 1 nästa oktober hemtas till Tacktorp


[MARG: {Joh:a Chr. Pettersson}
{och hennes barn}]

{1890 den 23 Augusti}

§115
Stockholms stads fattigvårdsnämnd
hade genom Öfverståthållare Embetets ut-
slag den 31 sistlidne December blifvit å-
lagd betala 46 Kronor 72 öre för pigan
Bergmans son Gustaf Adolf; men då li-
qvid icke kunnat erhållas hade utslaget
blifvit öfverlemnadt till förste Stadsfogden
i Stockholm, hvilken jemväl undandragit
sig redovisa för beloppet; med anledning
häraf beslöt nämnden gifva ordföranden
i uppdrag vidtaga åtgärder för beloppets
indrifvande och skall dervid hafva nämn
dens fullmakt förfara på sätt omständig
heterna synas kräfva.

[MARG: {Stockholms Stad}]

§116.
Nämnden beslöt gifva de båda tillsy-
ningsmännen uppdrag att vidtala lämp
lig trädgårdsmästare, som uppgör plan
för omläggning och iordningsställande
af trädgården vid Tacktorp samt att
härför vidtaga alla nödiga åtgärder,
för hvilket allt kostnaden skall utgå
af Kommunens Kassa.

[MARG: {Trädgården vid}
{Tacktorp}]

§117.
Nämnden beslöt bifalla enkan
Johanna Berglunds begäran om ett
hyresbidrag af 15 Kronor för år
att utgå med hälften af beloppet
den 1 Oktober och 1 April hvar-
je år, och skall första utbetalnin-
gen ske den 1 instundande Oktober

[MARG: {Joh:a Berglund}]

{1890 den 23 Augusti}

§118.
Efter derom förd disskussion beslöt nämn
den gifva i uppdrag åt Herrar S. Persson
och C. A. Thorild att underhandla med
Skolläraren A. W. Gauffin huruvida kan
finnas villig åtaga förrätta gudstjenst vid
Tacktorp under vintermånaderna samt
om han finnes dertill villig med honom
uppgöra om vilkoren derför.

[Gudstjenst vid}
{Tacktorp}

§119.
Uppå derom af ledamoten Herr Sven
Persson gjord framställning beslöt nämn
den gifva honom i uppdrag att för en-
kan Ferm i Solbaddet anskaffa nödigt lin
ne, hvarför kostnaden skall utgå af Kom-
munens Kassa.

[MARG: {Enkan Ferm}
{vid Solbaddet}]

§120.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt
/H. Persson/
/Joseph. Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104903.

Personrelationer