Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors socken den
22 Oktober 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F Ståhlberg
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Per Gust. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

Friherre Leijonhufvud anmältes vara bortrest.

{§.1.}
Auktion var utlyst att i dag hållas å leverans
af effekter till Fattighuset under loppet af ett
år från den 1 instundande November.

Herr Friherre D. Hermelin åtog sig att leverera
Barrved för 11 rd [Riksdaler] famnen.

Friherre Hermelin åtog sig äfven att leverera Råg-
mjöl för 1 rd 40 öre p:r Lispund, med tillkännagifvande
att priset komme att nedsättas, såvida anbudet
kunde på annan öfverlåtas för billigare pris.

Fjerdingsmannen P. G. Andersson i Kohlsta åtog
sig att leverera gula ärter för 20 rd. tunnan.

Dessa anbud antogos.


{§.2.}
Landtbrukaren Oskar Filip Carlströms på
Tacktorp hustru förekom och begärde att Kom-
munal Nämnden måtte lemna henne understöd,
emedan hon lefver skiljd från sin man, hvilken
numera undandragit sig att till henne utgifva
utfästadt underhåll.

Nämnden ansåg sig icke kunna af fattigmedlen
meddela hustru Carlström något, då hon är
arbetsför.

{§.3.}
Enkan Holmström skulle erhålla tillfälligt
understöd 5 rd tills hon vid blifvande fattig-
mönstring uti instundande December månad
kommer under ny pröfning.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/

/Carl Joh; Lundberg/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104900.

Personrelationer