Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Anmärkning

{1892 den 22 Oktober i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter utom A. J. Korell,
Som uteblef utan anmäldt för-
fall.

§145.
Ordföranden anmälde att en kringdrif-
vande mansperson Lars Lennholm, född
år 1819, och som för mer än 20 år sedan
varit boende vid Svallinge och Gred-
by, anhållit om understöd, men åter
begifvit från trakten dit han dock Sagt
Sig Skola återkomma. Som denne
persons försörjningsort Syntes vara
oviss men han Sjelf uppgaf sig aldrig
hafva varit Skrifven annat än i Fors,
så bemyndigades ordföranden, att om han skulte
hit återvända, intaga bemälde Lars Lenn-
holm å fattiggården, hvarefter nämnden
vill i ärendet vidare besluta

[MARG: {Lars Lennholm}]

§146.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 10 i denna
månad, hvarigenom Nyköpings Stad
blifit ålagd ersätta Fors Socken för
vård om jernarbetaren Johan August
Engströms minderåriga barn; och be-
slöts, att ådömda beloppet Skall ut-
tagas, och utslaget bland kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Joh A. Engström
fr. Nyköping}]

§147.
I och för förklarings afgifvande del
gåfvos nämndens ledamöter en an-
sökning om ersättning för åkaren Mag-
nus Janssons hustru Augusta Wilhelmina

{1892 den 22 Oktober i Sockenstugan}

Janssons vårdande å Södra barnbörds-
huset i Stockholm; men som ofvanbemäl-
da makar åkaren Magnus Jansson och
Augusta Wilhelmina Jansson, f. Lindgren,
först år 1891 inflyttat till Grindstugan
N:o 13 så skulle ordförande i afgifvande
förklaring bestrida bifall till ansöknin-
gen.

[MARG: {Aug:a W:a Jansson
fr. Stockholm}]

§148.
Med anledning af framställning från fattig-
gårds föreståndaren P. J. Pettersson om
förhöjning från och med nästkommande
år af kontanta lönen med ett belopp
af 50 Kronor beslöt nämnden, att detta
ärende skall tills vidare anstå, åtmin-
stone tills hans tjenstetid uppgår till
jemna år.

[MARG: {P. J. Pettersson
löneförhöjning}]

§149
Beslöts att arvodet till vaccinations
föreståndaren skall för innevarande år
utgå med Tjugo Kronor.

[MARG: {Vaccinationen}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104901.

Personrelationer