Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1881

Anmärkning

{1881 den 22 Juni.}

Närvarande: Undertecknad ordförande
Samt Herrar P.G. Andersson i Kohlsta,
Herrar A.G. Andersson i Kohlsta
A.F. Eriksson i Flacksta
Erik Eriksson i Tacktorp
S. Pehrsson å Lagersberg
C.G. Pettersson i Gredby och
F. Pehrsson i Faskunge

§10.
Herr Fabrikören och Riddaren L.F Ståhlberg
såsom förvaltare af Rothoffska fonden
företrädde och anhöll att varda befriad

{1881 den 22 Juni}
från detta sitt uppdrag samt att nämnden såsom
ansvarig för de under dess förvaltning och öfver
inseende stående kassor och fonder ville bland
sig utse tvänne personer att af honom mottaga
fondens skuldförbindelser och öfriga handlin-
gar till förvaring; efter hållen öfverläggning
beslöt nämnden att härtill utse Kyrkvärden
P.G. Andersson i Kohlsta och Hemmansegaren
A.F. Eriksson i Flacksta; men då det till
förmån för Fors Socken upprättade testa-
mente, som afser här ifrågavarande fond,
innehåller att medlen ställas under vård och
förvaltning samt gifves till "Fors Sockens Kyrko-
Råd och FattigvårdsStyrelse" beslöts tillika,
att genom protokollsutdrag skulle delgifvas
KyrkoRådet det sålunda fattade beslutet
med förfrågan, huruvida KyrkoRådet för sin
del vill instämma i ofvan skrifna val;
hvarefter och sedan Kyrko Rådets svar härå
ankommit, de valde personerna skola ega
att, i händelse detta svar innehåller instämman
de i nämndens förslag, af Herr Fabrikören
L.F. Ståhlberg mottaga de i Lagersberg och
Berga intecknade skuldförbindelser jemte
tillhörande handlingar, hvilka böra i
kyrkans half förvaras; hvaremot om
KyrkoRådets beslut går i annan rigtning
än det förväntade, nämnden vill i saken
vidare besluta.

[MARG: {Rothoffska reverserna}]

[MARG:KyrkoRådet d. 5.7.81]

§11
I afseende å det s.k. Lundby tegelbruk beslöt
nämnden att uppdraga åt Herrar P.G Andersson
i Kohlsta och A.G. Andersson dersamma-
städes att uppsäga det med O. Eriksson
i Lundby upprättade Kontraktet till den

{1881 den 22 Juni}
1:a nästkommande Oktober.

[MARG: {Lundby tegelbruk}]

§12.
I fråga om en af sysslomannen vid lasarettet i
Nyköping framstäld ansökning om ersättning
af 24 Kronor 40 öre för vård under 61 dagar
å sagde lasarett af C. Kurman från Fors
Socken, beslöt nämnden då Kurman i fattig-
vårdshänseende tillhör Fors Socken samt då
understödet tillkommit i enlighet med föreskrifter-
na i gällande fattigvårdsförordning, att ordföran-
den skall ega att af Kommunens medel utbetala
sagda belopp

[MARG: {Lasarettskostnad
för C. Kurman}]

§13.
En af J. Celind vid Carl Gustafs Stad fram-
stäld ansökning om understöd, blef af nämnden
afslagen, då sökanden för sig och hustru har en
inkomst af mer än 400 Kronor.

[MARG: [J. Celind.}]

§14.
Nämnden beslöt, att hjonen i fattighuset skola
såsom midsommarkost erhålla hvardera 3 Kronor
med tillsammans 24 Kronor samt s.k. mid-
sommarpengar hvardera 50 öre eller tillsam-
mans 4 Kronor, hvilka belopp nu till före-
stånderskan öfverlemnades.

[MARG: {Midsommarkost.}]

§15
För församlingens äldre fattiga bestämdes
underhållet för innevarande års senare hälft
sålunda:

A.) {Inom fattighuset.}

1 Förestånderska Carin Persdotter för månad 5:-
gratifikation för halfår 2:-

2 Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50,

3 Enkan Maja Lisa Nord för månad 4:50,
[MARG:död]
.4. f.d. Pigan Brita Carin Persdotter för månad 4:50

6. Fredrik Schefting för månad 4:50

{1881 den 22 Juni.}
7. Enkan Maja Brita Jäderfors, för månad 4:50

8 Lars Larsson från Sofielund för månad 4:50

10. Anna Brita Flodin för månad 5:50

17 Sven Svenssons enka för månad 1:50

B) {Utom Fattighuset.}

13 Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för månad 2:-

14. Lars Anderssons enka från Brunnsbacken för månad 1:-
[MARG: 2:]
Hyreshjelp för halfår :-
[MARG: utgår]
Ved för halfår :-
[MARG: utgår]

15 Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-

16 Jonas Jonssons hustru för månad 1:-

18 f.d. Pigan Maria Ahlström för månad 3:-
[MARG: död]

19 Johan Schöning vid Hof för månad 2:-

22 Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-

23 Per OLsson från Lilla Myrtorp, för månad 3:-

24 Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-

25. Enkan Maria Christina Lundgren vid faktoriet, för qvartal 5:-

26 Enkan Carin Westerlund vid faktoriet, för qvartal 5:-

27 Enkan Carolina Norstedt vid faktoriet, för qvartal 10:-

31 Enkan Carin Sandberg vid faktoriet, för qvartal 5:-

28 Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-

32 Johan Fredrik Eriksson i L:a Lugnet (under vintermån) 1:50

33 C.O. Hellqvists Brita Larsdotter, för månad 2:50

34. Erik Anderssons enka Stafva vid Lorentz-
berg, för månad 2:-

[MARG: {Äldre fattiga}]

§16
Likaledes bestämdes underhållet för församlin-
gens fattiga barn under innevarande års senare
hälft sålunda:

30. Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Brita
Carlsdotter vid Clastorp i Kjula S:n för månad 5:-
Till kläder 5:-

{1881 den 22 Juni.}
35 Christina Catharina Carlsdotters dotter Anna Concordia hos
mormodren Carl Olssons enka vid Gärtre i
Kloster Socken, för månad 5:-
till kläder 5:-

36 förrymde Smeden G.R. Holmströms döttrar Lotta
och Thilda hos modren vid Lilla Lugnet, för månad 5:-

37. Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn hos
modren, för månad 10:-

38 Skolläraren S.W. Österbergs enka och 1 barn
för månad 3:-
hyra för qvartal 8:-

39 Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta
hos Carlsson vid Hvilsta Grindstuga, den 1 Juli 5:-

40. Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl
Oskar hos Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
Till kläder för halfår 10:-

41. Samme mans son Gustaf Wilhelm hos Sko-
maken Hultman vid Lijsta Skolhus, den 1 Juli 5:-

42. Samme mans dotter Wilhelmina Sofia vid
Solskenet i Lijsta Socken, för månad 5:-

43 Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina Josefina
hos Skomakaren Löfgren, för månad 6:-
Till kläder 5:-

45. Samme persons son Carl Evald hos Lars
Olsson vid Löflund, för månad 6:-
Till kläder 5:-

46 Pigan Gustafva Gustafsdotters son Johan Adolf
hos Soldat Flack, för qvartal 10:-

47 Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia,
för månad 2:-

48 Enkan Clara Christina Lundholms eller
Hultgrens 2 barn, för månad 5:-
Hyreshjelp för qvartal 5:-

49 Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl hos mor-
modren vid Skölby, för månad 4:-
Till kläder 5:-

{1881 den 22 Juni}
50. Samme persons son Johan hos modren, som tjenar hos P.E.
Kopp, för månad 2:-
[MARG: född i Nov 1872
4 mån
5 till kläder]

51 Mindre vetande Carl Erik Gustafsson hos Torparen
Jansson vid Ängstugan, för månad 10:-
till kläder 5:-

52 Lars Fredrik Anderssons enka med 5 barn, för månad 10:-
[MARG: hyreshjelp 16.25]

53. Aflidne Faktoriarbetaren C.O. Engströms son Carl
Edvard hos Smeden Grönberg, för månad 6:-
till kläder för halfår 5:-

54. Samme persons son Ernst Olof hos Smeden Ek-
holm, för månad 6:-
till kläder för halfår 5:-

55. Samme persons dotter Adéle Elisabeth hos fabriks
idkaren Forsberg, Eskilstuna N:o 224, för månad 6:-

56 Erik Anderssons i Kohlsta son Anders hos L.E.
Ersson i Kohlsta, den 1 Juli 6:-

57 Samme persons son Carl Johan hos nämn-
demannen A.G. Andersson i Kohlsta
för månad 6:-
till kläder 10:-
[MARG: för helt år]

58. Pigan Anna Lindströms son Johan hos
Statdräng Jansson vid Hagby, för månad 6:-
Till kläder 5:-

§17.
Nämnden beslöt att i och för handläggning
af en Helsovårdsfråga sammanträda Ons-
dagen den 29 dennes kl. 1 eft.m., då jem-
väl detta protokoll skall justeras

[MARG:{Protokollet.}]

Som ofvan.
/A.Svedin./

Den 29 Juni uppläst och godkändt
/P,G, Anderson/
/A,F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104888.

Personrelationer