Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1892

Anmärkning

{1892 den 22 Juni vid Tacktorp}

Närvarande: Undertecknad ordföran-
de samt Herrar H. Persson, Westers-
son, Jonsson, Thorild, Starck,
Söderbäck, Eriksson och Korell,
hvaremot J. G. Andersson anmäl-
des vara Sjuk och Herr S. Persson
bortrest.

§71.
Nämnden företog nu den i reglementet
föreskrifna inspektionen vid fattiggår-
den, hvarvid inga anmärkningar före-
komma eller klagomål anfördes.

[MARG: {Inspektion}]

§72.
På sätt §44 i protokollet här ofvan när-
mare angifver hade byggmästaren A.
Winqvist i Thorshälla lofvat att till mid-
sommarhelgen hafva afhjelpt de brist-
fälligheter vid fattiggårdsbyggnaden, hvar-
till han enligt kontrakt vore förbunden;
men som alla reparationer ännu ej voro
utförda skulle slutlig afsyning ega rum
Fredagen den 1 Juli och förrättas af
Herrar H. Persson och J. G. Andersson i
Stenby, hvilka vid nämndens samman-
träde derpåföljande dag hafva att af-
gifva berättelse om förhållandet.

[MARG: {Fattiggårdsbyggnaden}]

§73.
De komiterade, hvilka jemlikt §62
i protokollet här ofvan haft att verk-
Ställa besigtning å afloppsdiket från
Nyfors förbi gevärsfaktoriet till
Eskilstuna Ström afgåfvo nu berättel-
Se härom och meddelade, att diket

{1892 den 22 Juni vid Tacktorp}

blifvit delvis upprensadt och värsta olägen-
heterna afhulpa, hvarvid skulle tillsvidare
anstå.

[MARG: {Helsovårdsärende}]

§74.
Som sliparen Frans Theodor Widerholm,
om hvilken förmäldes §§56, 61 och 70 här
ofvan, oaktadt erhållen varning och meddeladt
förständigadt att begifva Sig till fattig
gården för att utföra föresatt arbete,
beslöt nu nämnden att han skall an-
mälas hos Konungens Befallningshafvan-
de under yrkande att han måtte
ådömas tvångsarbete.

[MARG: {F. T. Widerholm}]

§75.
På grund af läkarebetyg från doktor
E. V. Pallin beslöt nämnden att bekosta
badkur vid Hellby för arbetaren A. G.
Pettersson vid Liljefors.

[MARG: {A. G. Pettersson}]

§76.
På framställning af vederbörande leda-
mot beslöt nämnden att den 1 instun-
dande Juli Skall till Sjuke arbetaren
C. A. Asplund i Gustafslund lemnas
ett qvartals hyra med 18 Kronor 75 öre

[MARG: {C. A. Asplund}]

§77.
Nämnden beslöt, att ett belopp af
32 Kronor 46 öre ränta å medel, som
vederbörande komiterade upp
lånat för första inbetalningen i Norra
Södermanlands jernväg Skall utgå
af kommunens kassa.

[MARG: {Jernvägen}]

§78.
Uppå framställning af vederbörande

{1892 den 22 Juni vid Tacktorp}

distriktsledamot beslöt nämnden att
enkan Brita Catharina Carlsson vid
Lundby skall erhålla ett tillfälligt un-
derstöd af fem Kronor, hvilket ock
nu lemnades till ledamoten O. Eriksson
i Lundby att enkan Carlsson tillställas.

[MARG: {Brita C. Carlsson}]

§79.
Nämnden beslöt att till vaccinationsföre-
Ståndare, innevarande år antaga ledamoten
C. A. Thorild emot ersättning enligt afgif-
vande räkning, skolande annonser om
vaccination införas i Stadens tidningar
under Juli och Augusti månader.

[MARG: {Vaccination}]

§80.
Beslöts att nämnden åter Skall samman-
träda i Sockenstugan Lördagen den 22 instun
dande Juli, då äfven detta protokoll Skall
justeras.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerat
/Joseph. Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104889.

Personrelationer