Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockenstu-
gan den 22 Juni 1877.

Närvarande: Ordföranden Herr G. A. Svedin. samt
Herr Lambert Fr. Ståhlberg
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr C. G. Pettersson i Gredby
Herr G. Haglund i Lundby och
Herr A. G. Andersson i Kohlsta.

{§1.}
Nämnden beslöt, att i likhet med föregående år de i fattig
huset intagna hjon skulle till instundande midsommarhelg er-
hålla en extra utdelning, hvilken bestämdes till 3 Kronor till
hvarje hjon eller tillsammans 30 Kronor.

{§2.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes un-
derhållet till dem för nästkommande senare halfår så-
lunda:

A.) {Inom Fattighuset.}

1:o Förestånderskan Catharina Persdotter, för månaden 3,50
gratifikation för halfår 2.-
2:o Brita Sofia Carlsdotter, för månad 3,-
3:o Enkan Maja Lisa Nord, för månad 3,-
4:o f.d. Pigan Catharina Persdotter, för månad 3,-
5:o Lars Larssons enka Brita Catharina, för månad 3,-
6:o f.d. Hemmansbrukaren Fredrik Schefting, för månad 3,-
7:o Maja Brita Jäderfors, för månad 3,-
8:o Lars Larsson fr. Sofielund, för månad 3,-
9:o Lars Larsson mans hustru, för månad 3,-
10:o Anna Brita Flodin, för månad 3,
samt såsom sängliggande sjuk, för månad 1,-

B. {Utom Fattighuset.}

12:o Lars Petter Ersson, för hvarje månad 1,50.
13:o Jonas Anderssons enka från Flackersta, för hvarje månad 2,50.
samt hyreshjelp för halfår 5,-
14:o Lars Anderssons enka fr. Brunnsbacken, för månad 1,-
hyreshjelp för halfår 6,-
15:o Per Perssons enka Maja Lisa, hyreshjelp för halfår 5,-
Till ved 6,-
17:o f.d. Statdrängen Sven Svenssons från Mesta enka, för månaden 3,-
hyreshjelp för halfår 5,-
18:o Pigan Maria Ahlström, för månad 2,-
19:o Enkan Lisa Bergstedt, för månad 4,-
2/1877 C. O. Hellqvist från Tallstugan, för månad 5,-
3/1877 Per Olsson från L:a Myrtorp, för månad 2,-

{§3}
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes under-
hållet till för årets senare hälft sålunda:

26 Förrymde Smeden G. R. Holmströms döttrar Lotta och Tilda hos
modren vid L:a Lugnet, för månad 4:-
27 Torp Nils Perssons fr. Svartkällan dotter Anna Charlotta, hos
modren, för hvarje månad 1:50.
28 Enkan Sjöqvist:s från Berga 2 barn hos modren, för månad 5:-
29 Afl. Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Tilda Catha-
rina hos Lundström vid Wipptorp i Kloster S:n,
för hvarje månad 5:-
30 Samme mans dotter Augusta hos Carlsson vid Hvilsta Grind-
stuga, för hvarje månad 5:-
31 Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August
hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga, för månad 3:33 1/3.
32 f.d. Soldaten Gustaf Bolivars dotterson Carl hos mor-
modren vid Skölby, för månad 3:-
samt till skodon för halfår 3:-
33 Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos enkan
Brita Karlsdotter vid Klastorp under Ribbingelund
för hvarje månad 5:-
34:o Aflidna Christina Catharina Carlsdotters son Johan Adolf från
Westermarken hos hustru Norman vid Asplund
för hvarje månad 8:-
hvarjemte ordföranden eger att i händelse af behof
lemna bidrag till linne
35 Samme persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons enka vid Gärtre, för månad 5:-
36 Samme persons dotter Emma Carolina hos Gjutaren
Sandberg hos Munktells, för månad 5:-
37 Faktori Arbetaren Borgmans enkas dotter Catharina Wilhel-
mina hos E. Nilssons enka vid Skölby, för månad 3:-
38 Aflidne Skolläraren S. W. Österbergs 3 barn: Anna, Emil
och Alma hos modren, för hvarje månad 6:-
Till Kläder 10:-
Till Ved 6:-
40 Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar
hos Moberg vid Frönäs, för hvarje månad 8:-
Till kläder 5:-
41 Samme mans Son Wilhelm Gustaf hos drängen Gustaf
Andersson vid Tunafors qvarn, för månad 5:-
[MARG: Anderslunda
C. A. Pettersson]
42 Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders
Andersson i Solskenet, Lijsta S:n, för månad 5:-
43 Förrymde Statdrängen Gustaf Andersson från Hagby
dotter Elina Josefina hos Skomakaren Löfgren
vid Lundby, för månad 5:-
44. Samme mans dotter Maria Johanna hos enkan Forslund vid
Hagby, för månad 5:-
45 Samme mans son Carl Evald vid Löflund hos
Carl Olsson, för hvarje månad 5:-
46 fd. Statdrängen Olof Anderssons från Mesta enkas 4 barn:
Carl Johan, Maria Wilhelmina, Adolf Fredrik och Anna
Mathilda hos modren, för månad 5:-
47 aflidne Arbetskarlen Lars Philip Hallqvists från Ståhlfors
3 barn: Carl, Frans och Telma hos modren, för
hvarje månad 4:-
48 Hultgrens enka Clara Christina Lundholms 2 barn hos
modren, för månad 5:-
49 Enkan Carolina Norstedts 2 barn, hyresersättning, för
qvartal 10:-
44 1877 Enkan Dorothea Petterssons från Ståhlfors 3 barn:
Ernst, Rosina och Johan hos modren vid L:a Lugnet
för hvarje månad 5:-
till ved 5

{§4.}
Nämnden beslöt att enkan Christina Andersdotter Thalén,
hvilken från och den 1:a nästkommande Oktober blifver i
saknad af husrum, och derjemte såsom åldrig och oför-
mögen till arbete samt saknande vård och underhåll
af annan, skall i socknens fattighus intagas och i likhet
med öfriga hjon i fattighuset från förenämnda dag åt-
njuta understöd.

{§5}
Upplästes Kungl. KammarRättens utslag af den 21 sistlidne
Mars i mål mellan Fors Sockens fattigvårds Styrelse
och Eskilstuna Stad angående i Fors Sockens fattighus
intagna Lars Larssons enka Catharina; och hvarigenom
blifvit förklaradt att ifrågavarande enka bör i fattigvårds
hänseende fortfarande tillhöra Fors Socken; och beslöt
Nämnden att på de i utslaget anförda grunder låta bero
vid det gifna utslaget.

{§6.}
I anledning af Kongl. KammarRättens den 14 sistlidne Mars
gifne utslag uppå de af Kommunal Nämnden i Fors Socken
anförda besvär öfver Landshöfdinge Embetets i Söderman-
lands län utslag den 9 Maj 1876 i mål mellan Kommunal-
Nämnden och Eskilstuna Stad angående utbekommande af 5 kr.
matlagsafgift för 93 matlag å lägenheten Westermarken för
år 1874 med tillhopa 465 Kronor, och genom hvilket KammarRättens utslag
den af Landshöfdinge Embetet meddelade besvärshänvisning
blifvit undanröjd beslöt Nämnden att, sedan ny besvärs-
hänvisning nu af Konungens Befallningshafvande i länet
meddelats, lemna ordföranden i uppdrag att i enlighet
dermed hos Kongl. Maj:t i underdånighet fullfölja talan
mot Landshöfdinge Embetets ofvanberörda utslag.

{§7.}
Att Måndagen den 25 dennes sammanträffa hos ordföranden
för att justera detta protokoll utsågos Herrar A F. Eriksson
i Flacksta och G. Haglund i Lundby

Uppläst och godkändt den 25 Juni 1877.

/A. Svedin./

/A, F, Ericsson/
/P; G; Haglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104887.

Personrelationer