Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1899

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 22. Juni 1899.}

Nämndens samtliga ledamöter med un-
dantag af Löjtnant H. Lindhé,
hvilken anmält laga förfall, voro
härvid närvarande.

{§84.}
För Nämnden företrädde arbetare A. W.
Petterssons i Löflund hustru och anhöll att
Nämnden ville anskaffa plats å någon i-
diotanstalt för makarnes nioåriga dot-
ter Hulda, hvilken förlidet år under en
kortare tid varit på socknens bekostnad
intagen vid Manilla döfstummeinstitut;
och skulle, sedan föräldrne anskaffat
prest- och läkarebetyg, ansökan om in-
träde för flickan vid dylik anstalt
göras, men tillsades hustru Pettersson att
makarna fingo göra sig beredda att
sjelfva i väsentlig mån bidraga till un-
derhållet vid anstalten, hvaremot utrust-
ningen skulle bekostas af kommunen.

[MARG: A. W. Petterssons
i Löflund dotter
till idiotanstalt.]

{§85.}
Förre drängen Johan David Carlström
från Tholan hade hänvändt sig till Nämn-
den med anhållan att han, som, enligt
betyg af D:r Alm, lede af reumatism, måtte
intagas på lasarett. Med bifall härtill be-
slöt Nämnden utfärda ansvarsförbindelse
för kostnaden samt söka erhålla friplats
vid Bie för Carlström under 2:a badter-
minen.

[MARG: J. D. Carlström.]

{§86.}
Nämnden godkände ordförandens åtgärd
att hafva utfärdat ansvarssedel för vård å
lasarettet af Elin Maria Jonsson, 9 år gam-
mal, intagen vid fattiggården och lidande af
ögonsjukdom.

[MARG: Elin M. Jonsson]

{Vid Tacktorp den 22. Juni 1899.}

{§87.}
Konungens Befallningshafvandes i Jön-
köpings län utslag med åläggande för Jön-
köpings stad att ersätta Fors sockens för Axel
Wilhelm Fundberg §49 hafda kostnader upplästes
och lades till handlingarna.

[MARG: A. W. Fundberg
fr. Jönköping
{§137}]

{§88.}
Aflidne Ingeniören vid Carl Gustafs Stad
Ivan Andersons fader hade, enär dödsboet vi-
sade ringa tillgångar, anhållit om afkortning
af Ivan Anderson påförda utskylder för 1898. Se-
dan styrkt blifvit att Andersson ej haft lön
från Gevärsfaktoriet mer än halfva året 1898
tillstyrkte Nämnden afkortning för 190 fyrkar,
hvilket skulle af Kommunalstämmans dertill
utsedde ledamöter verkställas.

[MARG: Ivan Andersons
utskylder.]

{§89.}
Vattenledningsarbetaren Carl Erik Eriksson,
hvilken under sistlidne April månad hitflyttat
från Floda socken, hade med bifogande af lä-
karebetyg gjort anhållan om lasarettsvård.
Med bifall härtill beslöt Nämnden utfärda an-
svarsförbindelse för kostnaden, hvilken skulle,
derest Eriksson ej sjelf fömådde gälda densam-
ma, af Floda socken utsökas.

[MARG: Carl Er. Eriksson
fr. Floda]

{§90.}
Fadern till Vid Tacktorp intagne gossen Otto Larsson hade
anhållit att sjelf få omhändertaga och försörja
sin son, hvilket Nämnden biföll.

[MARG: Otto Larsson.]

{§91.}
Förut i protokollet omnämnde blinde Oskar
Brunell hade af D:r Mossberg fått förhoppning om
synens återfående genom operation, men då D:r
Mossberg ej sjelf ville utföra operationen skulle
Brunell af D:r Alm undersökas innan vida-
re åtgärd vidtages.

[MARG: Oskar Brunell]

{Vid Tacktorp den 22. Juni 1899.}

{§92.}
Med förmälan att hans mycket upptagna
tid hindrade utöfvandet af vaccinationsfö-
reståndarebefattningen, anhöll Herr C. Thorild
att blifva befriad från uppdraget; och ut-
sågs härtill för år 1899 Herr J. E. K. Widlund
samtidigt med att arvodet höjdes från 25 till
50 kronor.

[MARG: Vaccinationsfö-
reståndare.]

{§93.}
Mönstrades Kommunens vid fattiggår-
den ej intagna hjon hvarvid deras un-
derhåll för senare halfåret 1899 bestäm-
des sålunda:

[MARG: Hjonens underhåll]

{Från Rothoffska fonden:}
att utdelas månadsvis:
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg à 100 kr. pr. år.
Lars Jonssons Enka Maria Olsdotter, vid Lagersberg à 100 kr. pr. år.

att utdelas qvartalsvis:
Enkan Anna Charlotta Hedman, född Jonsson
från Rosenfors à 50:- kr. pr år.
Jonas Jonsson från Eskilstuna à 100 kr. pr år.
f. Drängen Olof Ersson, Rosenfors à 100 kr. pr år.
Sågaren Lars Jonssons hustru, Rosenholm à 50 kr. pr år.

att utdelas halfårsvis i April och Oktober:
Statdr. E. G. Jonssons hustru Sofia Stenbom
vid Torsberga à 30:- kr. per år
Arbet Forsbergs hustru Anna Stina
Jonsson vid Yxtaholm à 50:- kr. per år
Sömmersk Carolina Lind i Eskilstuna 232 à 50:- kr. per år
Fabr. arb L. G. Carlsson-Wallin från Rosenfors à 50:- kr. per år
Enkan Ulrika Jonsson-Lindqvist, född Olsson à 50:- kr. per år
f. Dräng. And. Jonsson vid Ömanstorp i Kloster à 50:- kr. per år
Enkan Brita Sofia Carlsson hos Forslund
vid Hyndevad à 50:- kr. per år

{Kommunens fattige:}
Enkan Christ. Charl. Björklund fr. Hörnhammar. pr. månad 3:-
[MARG: 4.]

Sofia Wilhelm:a Bergendal, hos f. Sold. Palm i Berga pr. qvart. 33:-

{Vid Tacktorp den 22. Juni 1899.}

F. L. Nilsson fr. Grindstugan 7 pr qvart. 15:-
Johanna Jonsson fr. Hagby pr qvart. 6:25.
[MARG: K. U. Larsson - J. E.]

F. O. Petterssons flicka, född 87, Nygat. 211 i Eskilstuna pr månad 7:-
[MARG: U Tacktorp el. intet]

Enkan Math Lidström Lorentsberg B. pr månad 6:-
Hilma Gillerström 2:ne barn (10 & 6 kr) pr månad 16:-
Enkan Carolina Norstedt i Eskilstuna 362 pr månad 4:-
Enkan Charlotta Carlsson i Erikslund pr månad 5:-
Enkan Anna Sofia Svensson i Sommarviken pr qvart. 15:-
f Handl. A. W. Fernström pr månad 10:-

{Fattige från Westermarken:}
f. Brandv. G. Olsson-Bing i N:o 44 pr. månad 4:-
Enkan Carin Ersson i N:o 2 pr. månad 5:-
Enkan Charlotta Ågren, Björktorp pr. månad 6:-
Enkan Stina Andersson, Larslund pr. månad 4:-
Enkan Carol. Mathilda Svensson i N:o 3 pr. månad 4:-
Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 pr. månad 4:-
Smeden Thunholm i N:o 29, höjdt fr. 3:- till pr. månad 4:-
Enkan Clara Lundin i N:o 4 pr. månad 5:-
f pig Joh:a Sofia Pettersson pr. månad 4:-
f. arb. And. Erik Berggren i N:o 38 pr. månad 4:-
Enkan Anna Charl. Andersson, Eriksdal pr. månad 5:-

{Fattige tillhörande främmande samhällen:}
{från Westra Wingåkers socken:}
Gossen Carl Olof Berg, hos f. Sold. Berg i Löppinge, pr qvart. 24:-

{från Stockholms stad:}
gossen Carl Sune Carlssons Ingman, vid Kina pr månad 6:-

{från Klosters socken:}
Enkan Anna Lotta Larsson pr. månad 4:-

{Kommunens fattige, vårdade å andra platser:}
{vid Nyköpings hospital:}
Sm. arb. F. L. Fundberg från Nyfors
a 50 öre per
dag och person.

Sm. arb. Joh. Aug. Pettersson från Nyfors
a 50 öre per
dag och person.

Sm. arb. Joh. Alb. Bågenholms hustru fr. Grindstugan 52.
a 50 öre per
dag och person.

Sm. arb. C. Aug. Söderholm (int fr. 8.7.99)
a 50 öre per
dag och person.

{Vid Wadstena hospital:}
Stenarbet. Teodor Ferdinand Molin från Westermar-
ken, à 50 öre pr dag.

{Vid Tacktorp den 22. Juni 1899.}

{vid Idiotanstalten i Strengnäs:}
flickan Calla Elisabet Carlsson
a 150: kr per
år f. hvardera.

gossen Lars Ludv. Larsson från Löppinge
a 150: kr per
år f. hvardera.

{i Nora stad:}
Smidesarbet A. G. Andersson, à 75:- kr. pr år.
[MARG: Brunell]

{§94.}
Vid Tacktorp intagna Maria Sofia Olsson bevil-
jades, sedan upplyst blifvit att socknen uppbar
hyra för hennes lägenhet i Nyfors med 100 kronor,
ett månatligt understöd af två kronor.

[MARG: Maria Sofia Olsson
understöd]

{§95.}
Hjonen förekallades och skulle de önskningar,
de dervid framstälde, hufvudsakligen beståen-
de i erhållandet af nya kläder och skor,
efter pröfning af tillsyningsmännen, så långt
rimligt vore tillfredställas.

[MARG: Hjonens in-
kallande.]

{§96.}
Väckt fråga om reparation af
fattiggårdens brygghus bordlades tillsvidare.

[MARG: Brygghuset
vid Tacktorp]

{§97.}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104885.

Personrelationer