Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 22 Juni 1900}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter utom Ordföranden Herr
H. Persson och Herr H. Lindhé
med godkändt förfall, samt
H:rr C. Ax. Borgström och A. J.
Korell.

§82
I Ordförandens frånvaro leddes för-
handlingarne af vice Ordföranden.

§83
Till aflide fabriksarbetaren C. J. Wester-
bergs enka Christina Fredrika Westerberg
från Lindesnäs hade distriktsledamoten
Herr Lindqvist i begrafningshjelp lem-
nat 15 kronor, hvilken åtgärd af nämn-
den gillades och skulle summan ut-
gå af kommunens medel.

För nämnden företrädde nu ofvan-
nämnda enka med begäran om ytter-
ligare understöd för sig och sina fyra
minderåriga barn, och beslöt nämnden
att tilldela henne ett månadtligt
understöd af 10 kronor att utgå tills
vidare.

[MARG: Christina Fredrika
Westerberg
Lindesnäs]

§84
För nämnden företrädde arbetaren A. W. Petters-
son i Lötbacken (se §84 och 115 för föregående
år) med förnyad begäran att genom Nämn-
dens försorg få sin dotter Hulda Maria
nu på 10:de året intagen på idiotanstalt.

Som bemälda flicka äfven är döfstum
ansågs tvifvelaktigt, huruvida hon
kunde erhålla inträde vid Strängnäs
idiotanstalt; och skulle, sedan under-
rättelse derom vunnits, närmare beslut
i ämnet fattas.

[MARG: A. W. Petterssons i
Lötbacken dotter
Hulda Maria]

{I Sockenstugan d. 22 juni 1900}

§85
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 11 dennes med förpligtigan-
de för Wallby socken, att ersätta Fors socken
för i §49 omnämnda Christina Otilia
Eriksson utgifna 10 kronor

[MARG: Christ. Otilia Eriksson]

§86
Föredrogs Thorshälla Sockens ansökan
om utbekommande af till arbetaren Carl
Johan Rytterström lemnadt understöd.

Som personen i fråga var känd beslöt
Nämnden att godkänna krafvet. Huru-
vida han och hans familj skulle uttagas
till Tacktorp skulle beslutas vid ett
blifvande sammanträde.

[MARG: Carl Joh. Rytterström]

§87
Nämnden beslöt på derom framställd be-
gäran att tilldela Enkan Anna Larsdotter,
nu boende i Nyfors 115, ett understöd af
25 kr pr qvartal, att utgå fr. o. med den 1 Juli,
och skulle detta belopp återsökas af
Barfva socken, der bemälda Anna Lars-
dotter syntes ega hemortsrätt.

[MARG: Anna Larsdotter]

§88
Enkan Hilma Christina Dahlin från
Öija socken, nu boende vid Westermarken
N:o 8, hade på grund af genom läkarebetyg
styrkt sjukdom efter barnsbörd af distrikts-
ledamoten Herr C. A. Thorild tilldelats ett
understöd af Femton Kronor, hvarjemte
till barnmorskan utbetalats 8 Kronor och
för läkareundersökning 3 kronor.

Med gillande af dessa utbetalningar
beslöt Nämnden att återsöka dessa
belopp af Öija socken, der omnämnda
Hilma Christina Dahlin syntes ega
hemortsrätt

[MARG: Hilma Christ. Dahlin]

{I Sockenstugan d. 22 Juni 1900}

§89.
J. F. Borg från Carl Johanstorp hade med
Tillsyningsmännens medgifvande tagit flickan
Elin Jonsson från Tacktorp såsom barnflicka. Då
hon vid sitt tillträdande af platsen var
klent försedd med skodon och linne,
uppdrogs åt H:r Thorild att anskaffa så-
dant, och skulle kostnaden derföre
utgå af hundskattemedlen.

[MARG: Elin Jonsson från
Tacktorp]

§90.
Herrar Widlund och Lindqvist redo-
gorde för sitt, dem i §77 lemnade, uppdrag
att besöka Enkan Anna Lotta Holmström,
och hade de vid sitt besök lemnat henne
ett understöd af 6 kronor, hvilken åtgärd
nu af Nämnden gillades, samt beslöts
att utbetala ett månadtligt understöd
af 6 Kronor, så länge hon åtnjöt vård
hos sin måg C. F. Lindholm, Lindesnäs
i Kloster.

[MARG: Anna Lotta Holmström]

§91.
För nämnden företrädde Enkan Johanna
Westerberg från Grindstugan N:o 15 med begäran
om understöd och beslöt Nämnden att så
tillvida bifalla hennes begäran, att skodon
skulle anskaffas åt hennes i skolåldern
varande barn, samt uppdrogs åt distrikts-
ledamoten Herr Widlund att ombesörja
detta, skolande kostnaden derför ut-
gå af hundskattemedlen.

[MARG: Johanna Westerberg]

§92.
Efterbesigtning, angående utförandet
af de ålägganden, som af Nämnden i
§68 ålagts åtskilliga personer inom
Fors Socken, hade af vederbörande
företagits, och voro samtliga de för-
bättringar, som föreskrifvits, behörigen

{I Sockenstugan d. 22 Juni 1900.}

fullgjorda, hvadan någon vidare an-
ledning till klander ej nu förefunnes.

[MARG: Helsovårdens
efterbesigtning.]

§93
Ledamoten Herr C. Ax. Borgström hade
för v. Ordföranden anmält, det han af
resa var förhindrad närvara vid sam-
manträdet. Detta skäl ogillades af
Nämnden, då hans resa, Nämnden
veterligt, endast gällde hans sommar-
ställe vid Skogstorp och utan svårig-
het kunnat uppskjutas till eftermiddagen
och dömdes han att till Tacktorps fattiga
böta två Kronor, för så vidt han ej
kunde förete af Nämnden godkändt
skäl för sin frånvaro.

Hvad Herr A. J. Korell anginge, skulle
dermed anstå till dess man fått veta,
huruvida af v. Ordföranden till honom
utfärdad skriftlig kallelse af honom
i tid mottagits.

[MARG: H:rr C Ax Borgströms
och A. J Korells
frånvaro]

§94.
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/Sig; Starck./

/C. A. Lindqvist./
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104886.

Personrelationer