Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1898

Anmärkning

{1898 22 juni vid Tacktorp}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöt-
ter med undantag
af Herrar J.Widlund och
H.Persson med godkändt förfall.

§96
Mönstrades församlingens
vid Fattiggården icke intagna
hjon,hvarvid deras underhåll
för återstående halfåret be-
stämdes sålunda:

{Äldre hjon}

Enkan Johanna Berglund i
5) Eskilstuna får i hyreshjelp 1:sta april o 1:ste
October - 12,50

[MARG:Tacktorp]

19.Charlotta Christina Björklund
från Hörnhammar för månad 3,00
23)Sofia Wilhelina Bergendal hos förre
Soldaten Palm i Berga egor,för qvartal 33.00
F.L.Nilsson i Grindstugan 7 i qvartal 15,00
Enkan Johanna Jansson i Hagby i qvartal, 6,25
Enkan Mathilda Lidström Lorentsberg B.i månad 6,00
Enkan Charlotta Carlsson i Erikslund i månad 5,00
Enkan f.träarb.Joh.Björkman fr.N:0 28 i Nyfors för qvartal 10,00

[MARG:död]

{Fattige Barn}

f.pigan Hilma Gillerströms 2:ne barn
hos drängen Andersson vid Sahl
i Klosters socken för månad

[MARG:i Hellberga i Nyfors]
16,00
Avlidne makarne Lännströms
3 barn hos en broder
å Odensalagärdet i månad

[MARG:Tacktorp]
10,0
F.O.Petterssons flicka från
Nygatan 201 i Eskilstuna för månad 7,00

{Fattige från Westermarken}

Gustaf Olsson Bing i N:o 44 får månad 4,00

{1898 22 juni vid Tacktorp}

31 Enkan Carin Ersson i N:o 2 för månad 5,00
33 Enkan Charlotta Ågren i Björktorp för månad 6,00
52 Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4 00
76.Enkan Charolina Math:a Svensson i N:o 3 för månad 4 00
94.Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 för månad 4,00
95 Enkan Anna Pettersson i N:o 22 för månad 2
96.Enkan Greta Andersson i N:o 44 för månad 4 00
97.Enkan Smeden Thunholm i N:o 29 för månad 3 00
98.Enkan Clara Lundin i N:o 4 för månad 5,00
99.f.pigan Johanna Sofia Pettersson för månad 4,00
100.f.arb,And.Er.Berggren i N:o 38 för månad 4 00
101.Enkan Charlotta Andersson,Eriksdal för månad 5,00

{Fattiga tillhörande främmande samhällen}

{Från Eskilstuna stad}

76 Maria Christina Lindberg fr.Carl.Joh.Torp i qvartal 12
76.f.d.Sm.arb.Frans Aug.Petersson W.marken 5 i qvartal 15,00

{Från Westra Wingåkers socken}

gossen Carl Olof Berg hos sin
morfar soldat Berg vid Löppinge i qvartal 24

{Från Stockholms stad}

gossen Carl Sune Carlsson Ingman
hos gårdfarihandl G.A.Carlsson i Kina för månad 6

[MARG:{Halfårsunderstöd}]

§97
Nämnden godkände vederbörande
distriktsledamot Herr C.Ax.Borgströms
åtgärd att till hustru Clara Johnsson
från Grindst.21,Nyfors,hafva utbetalt
i fattigunderstöd 10 Kr,enär hon genom
nu företedt läkarebetyg styrkt sig
deraf i behof;och då vidare om
bemälda qvinna upplystes,att hon
med sina barn inflyttat till Ny-
fors förliden vår från Eskilstuna

{1898 22 juni vid Tacktorp}

samt att hennes man förrymt,
så beslöts,att bemälde understöd
skulle återsökas af sistnämnde
samhälle,der honsynes ega försörjningsrätt.

[MARG:{Clara Jonsson
från E-a}]

§98
Inför Nämnden upplystes,att ogif-
ta Kristina Karlsson från N:o 52,Nyfors,
hvilken genom nu företedt
läkarebetyg styrkt sig i be-
hof af fattigvård på grund af sjukdom
och dessutom saknade bostad,blifvit
med sin 7 årige son intagen vid
Tacktorp,hvilken åtgärd af Nämn-
den gillades;af vederbörande distrikts-
ledamot Herr C.Ax.Borgström upp-
lystes nu vidare,att bemälda
qvinna för omkring 9 år sedan hit-
flyttat från Finströms församling på Åland
eller hösten hösten 1889,utan betyg,samt vore
född i Wasa,allt enligt hennes egna
uppgifter;och,ifall dessa vore sanna
skulle Ordf.söka få utrönt,huru-
vida det vore skäl att vidtaga
åtgärder för hennes hemfors-
ling till hemlandet igen.

[MARG:{Kristina Karlsson
från Finland}]

§99
Inför Nämnden företrädde vid
Tacktorp intagna flickan Hilda
Landin med anhållan att få
afflytta från Tacktorp till en viss
familj i staden, som hon dock för till-
fället ej kunde namngifva;och
beslöt Nämnden uppdraga åt
ledamoten Herr C.AX.Borgström
att närmare undersöka,huru-
vida den tilltänkta platsen vore
lämplig för flickan.

[MARG:{Hilda Landin}]

{1898 22 juni vid Tacktorp}

§100
Nämnden beslöt att för gossen Carl
Sune Carlsson Ingman,tillhörande
Stocholms stad och utackorderad här-
städes,bekostad läkarevård och
medicin skulle utgå ur Kom-
munalkassan men vid årets slut
af Stockholms stad återfordras.

[MARG:{Carl Sune Carlsson
medicin}]

§101
Till Vaccinationsföreståndare för
innevarande år återvaldes enhälligt
ledamoten,fjerdingsman C.A.Thorild
som godhetsfullt åtog sig uppdraget
och mot samma arvode som
hittills eller 25 Kronor.

[MARG:{Vaccinations förestån-
dare}]

§102
Föredrogs för förklarings af-
gifvande handlingar i målet
rörande Gefle stads anhållan
om åläggande för Fors
socken att godtgöra af bemälda
stad utlagda sjukvårds-och
begrafningskostnader för aflid-
ne blecslagaregesällen Frans
Gustaf Sabel från N:o 38 i Nyfors
med 24 Kronor och 50 öre;och då
förenämnde F.G.Sabel ostridigt
eger hemortsrätt härstädes
samt ifrågavarande utgift
föranledts af sådana omständig
som omförmäles i 1§ af Kungl
Förordningen om fattigvården
i riket,beslöt Nämnden att
i infodrade förklaringen god-
känna Krafvet i fråga

[MARG:{F.G.Sabel
begrafningskostnad}]

§103
Af vederbörande distriktsledamot

{1898 22 juni vid Tacktorp}

anmäldes,att ogifta Tilda Larsson
boende i Gustafslund,Nyfors,på grund
af barnsbörd vore oförmögen att
sig sjelf försörja äfvensom
saknade annan underhålls-
pligtig,hvarföre henne till-
delats ett understöd af Tio
Kronor,hvilken åtgärd nu af
Nämnden gillades;och beslöts
tillika att bemälde understöd skulle
återsökas af Eskilstuna stad,
der Tilda Larsson synes ega
hemortsrätt.

[MARG:{Tilda Larsson}]

§104.
Föredrogs för förklarings afgif-
vande handlingar i målet rö-
rande fattigvårdsstyrelsens i Kö-
ping yrkande om åläggande
för Fors socken icke allenast
att återgälda de belopp som
redan utgifvits till häktade
fabriksarbetaren J.E.Wallins fa-
milj,hvilken under sin vistelse
inom Fors socken senast haft
sinbostad i Johanneberg,Nyfors,
utan ock ersätta det som efter
ansökningens ingifvande skä-
ligen kunde komma att till
familjen utgifvas samt att om
familjen taga omedelbar vård;
och beslöt Nämnden,enär det upp-
lystes att ifrågavarande familj tro-
ligen redan hösten 1896 afflyttat häri-
från,att uppdraga åt Fjerdingsman
C.A.Thorild att hålla en närma-
re undersökning rörande ifrå-
gavarande familjs hemortsrätt,

{1898 22 juni vid Tacktorp}

på hvilken undersökning infordra-
de förklaringen skulle stöda
sig

[MARG:{J.E.Wallins
familj}]

§105.
Till §96 härofvan skulle tilläggas
att f.smidesarbetaren A.G.Andersson fort-
farande är inackorderad hos en anför-
vandt i Nora stad mot 75 Kr
pr år,att följande hjon åtnjuta ho-
spitalsvård,neml Fr.Th.Molin från
Westermarken vid hospitalet i Wadstena,
smidesarbetarne Fernström och F.O.Pettersson
samt hustru Bågenholm,alla från Nyfors,
vid Nyköpings hospital samt flickan
Calla Elisabeth Carlsson och gossen
Lars Ludvig Larsson,den senare från
Löppinge,vid Idiotanstalten i Strengnäs.

[MARG:{Fattighjons vård
å främmande orter}]

§106
Ledamoten Herr C Lindqvist upp-
lyste, att Fabrikör G Andersson från
Grindstugan 22,[oläsligt lofvat]beko-
sta en kostym kläder och skodon
åt den i 63§ härofvan senast omtalade
gossen Reinhold Andersson vid dennes
Konfirmation,förklarat sig endast
vilja bidraga till halfva bemälde
omkostnad,under förebärande att
gossen ej blifvit konfirmerad;och beslöt
Nämnden,-enär ifrågavarande gosse
Nämnden ovetande,behagat afhålla
sig från Konfirmationsundervis-
ningen och derigenom blifvit ute-
stängd från Konfirmation,hvilket
förhållande bemälde fabrikör Andersson
nu velat,ehuru på ett om heders-
och pligtkänsla föga vittnande sätt,
förebära som orsak till att endast

{1898 22 juni vid Tacktorp}

till hälften vilja uppfylla sitt
till Nämnden gifna löfte-att låta
härvid bero,skolande ena hälften
af beklädnadsomkostnaden utgå
ur hundskattemedlen,hvarjemte
Herr C.Lindqvist åtog sig,att hos
fabrikör Andersson uttaga den andra
hälften samt anskaffa gossen
Andersson,som deraf nu till hösten
vore i behof,en ordentlig och stark
vinterbeklädnad.

[MARG:{Gossen Reinh.Anders-
son}]

§107
Sedan dagens förhandlingar genomgåtts,
inkallades hjonen för att inför Nämnden
frambära de anmärkningar,de
möjligen kunde hafva mot under-
håll och vård vid inrättningen,mot
behandlingen af föreståndare eller före-
stånderska,som voro nykommne till
platsen;några sådana anmärkningar
förekommo emellertid icke,utan ut-
tryckte hjonen i stället sin fulla
belåtenhet i bemälde hänseenden;
angående en del oväsendtliga tycken
och önskningar af ett och annat hjon,
hänvisades desse till anstaltens tillsy-
ningsmän och föreståndare såsom varande
orienterade och förtrogne med inrättnin-
gens förhållanden,något som Nämnden
i sin helhet ej kunde vara.

[MARG:{Hjonens inkallande}]

§108
Beslöts att protokollet skulle justeras,
då Nämnden nästa gång kom tillsam-
mans,hvarefter sammanträdet upplöstes,

[MARG:{Protokoll}]

som ofvan

/S.Persson/

Justeradt

/Sig,Starck/

/Joseph.Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juni 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104884.

Personrelationer