Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juli 1893

Anmärkning

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ord-
förande samt Herrar S. Persson,
H Persson, Söderbäck, Westersson
Thorild Eriksson, Starck, Korell
J. G. Andersson, hvaremot förfall
anmäldes af J. E. Jonsson

§111
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 19 sistlidne
Juni hvarigenom förordnats, att
sömmerskan Charlotta Carolina Forsslund
skall för innevarande år uteslutas
ur Fors Sockens mantalslängd samt
upptagas i Eskilstuna Stads mantals
längd för innevarande år; och skulle
utslaget bland kommunens handlingar
förvaras.

[MARG: {Charlotta Carol. Forslunds}
{mantalsskrifning}]

§112.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den
13 i denna månad, hvarigenom Eskils
tuna Stad blifvit ålagd ersätta fattig-
vårdskostnad för arbetaren Per Olof
Herin; och skulle utslaget för fram-
tida kännedom och iakttagelse
bland kommunens handlingar för
varas.

[MARG: {Per Olof Herin}
{fr. Eskilstuna}]

§113.
Nämnden erhöll meddelande derom
att förre åkaren Erik Larsson från
Vegersberg den 23 sistlidne Juni afli-
dit å Kristinehamns hospital samt
att han blifvit på kommunens be-
kostnad begrafven, hvarför utbetalts

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

femton Kronor 20 öre deri inberäknadt
tre Kronor 50 öre återburen hospitals
afgift.

[MARG: {Åkaren Erik Larsson}
{död å Kristinehamns hosp}]

§114
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den 5
dennes hvarigenom Eskilstuna Stad
blifvit ålagd ersätta fattigvårds m. fl.
kostnader för arbetaren Karl Fredrik
Eriksson; och beslöts att utslaget
skall för framtida känndom förvaras
och förskotterade beloppet uttagas

[MARG: {Carl Fr. Eriksson}
{fr. Eskilstuna}]

§115
Nämnden delgafs föreläggande från
ByggnadsNämnden i Eskilstuna att
låta reparera stenfoten å gamla fattig-
huset, gården N:o 133 i Eskilstuna; och
åtog sig ledamoten Thorild att inom
förelagd tid den 1 instundande Oktober
hafva ombestyrt ifrågavarande arbetes
utförande.

[MARG: {Reparation af}
{Gamla fattighuset}]

§116
Som å fattiggården intagna Emma
Mathilda Pettersson erhållit tjenst
hos en hemmansegare L. Larsson i
Köpings Socken samt hennes bror fabriks
arbetaren F. A. Pettersson i Eskilstuna
N:o 241 åtagit sig att under ett års tid
vårda hennes barn Carl Johan äfvenledes
intagen å fattiggården, så beslöt nämn
den deras utskrifvande från fattiggården,
dock med förbehåll att Emma Mathilda
Pettersson instundande höst blir skrifven
å sin nya vistelseort.

[MARG: {Emma M:a Pettersson}
{utskrifves fr. fattiggården}]

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

§117.
Föredrogs för förklarings afgifvande, fattig
vårdsStyrelsens i Eskilstuna till
Kammar Rätten stälda besvär öfver
Konungens Befallningshafvandes, i länet
utslag den 26 sistlidne Maj hvari-
genom Eskilstuna Stad blifvit
ålagd ersätta Öja Socken fattigvårds
kostnad för aflidna pigan Anna
Mathilda Sundvalls oäkta son Axel
Gunnar, om hvilken §176 för den 1 Decem
ber sistlidet år och §65 i protokollet
för den 15 sistlidne Maj närmare
afhandlar; och beslöts att ordföran-
den i afgifvande förklaring skall
yrka fastställelse af det gifna utsla
get.

[MARG: {Axel Gunna Sundvall}
{fr. Eskilstuna}]

§118
Enkan Stina Fredriksson hade till
följd af benbrott måst intagas på
lasarettet för erhållande af vård, och
detta mot fattigvårdsStyrelsens ansva-
righet för kostnaden, hvilken får
utgå af Kommunens Kassa, men skall
återsökas af Eskilstuna Stad der
hon anses ega hemortsrätt, och
derifrån hon hösten sistlidet år
inflyttat till Stenbäcken i denna
kommun.

[MARG: {Stina Fredriksson}
{fr. Eskilstuna}]

§119.
I och för påminnelsers afgifvande före
drogos handlingarne i målet angående
ersättning för vård åt å fattiggården
intagne förre artilleristen Johan Gust.

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

Tibblin, om hvilken §§ 2 och 74 här ofvan
närmare afhandla; och beslöts att
ordföranden skall i afgifvande påminnelser
yrka bifall till ansökningen

[MARG: {Johan Gust Tibblin}
{fr. Stockholm}]

§120
I och för förklarings afgifvande föredrogos
handlingarne i målet rörande pigan
Anna Mathilda Öhmans mantalsskrif-
ning i Fors Socken; och som upplyst
blifvit att bemälda Öhman sedan sist-
lidet års höst varit boende vid
Fridhem å Grindstugans egor skulle
i förklaringen framhållas rättmätig-
het af den gjorda framställningen.

[MARG: {Anna Math:a Öhmans}
{mantals skrifning}]

§121.
I och för förklarings afgifvande före
drogos handlingarne i målet rörande pigan
Mathilda Olssons mantalsSkrifning i Fors
Socken för innevarande år; vid det
upplysta förhållandet att Olsson sedan
sistlidet år varit boende vid Jägers-
berg i Fors Socken skulle i förklarin-
gen framhållas rättmätigheten om
den gjorda framställningen

[MARG: {Mathilda Olssons}
{mantalsskrifning}]

§122
I och för förklarings afgifvande föredrogos
handlingarne i målet rörande eldaren
Carl Erik Halls mantalsskrifning i
Fors Socken innevarande år; vid det nu
upplysta förhållandet, att Hall sedan
Oktober sistlidet år varit boende vid
Äppelvik, skulle i förklaringen fram-
hållas, att det synes vara med god ord-
ning öfverensstämmande, att han der

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}]

blir för innevarande år mantalsskrifven

[MARG: {Carl Erik Halls}
{mantalsskrifning}]

§123.
I och för förklarings afgifvande hand-
lingarne i målet rörande pigan Sofia
Emilia Nilssons mantalsskrifning i Fors
Socken för innevarande år; men som
upplyst blifvit att pigan Nilsson under sist
lidet år icke uppehållit sig i Fors
Socken under sådana förhållanden, att
hon der bort mantalsskrifvas, skulle
i förklaringen bestridas bifall till
den gjorda framställningen

[MARG: {Sofia Em Nilssons}
{mantalsskrifning}]

§124
För förklarings afgifvande föredrogos
besvärshandlingarne, från fattigvårds-
Styrelsen i Norrköping rörande ar-
betaren Ernst Herman Rehnström, om
hvilken §11 här ofvan handlar; och
skulle ordföranden i afgifvande för
klaring yrka fastställelse af Konun-
gens Befallningshafvande i målet
gifna utslag på anförda Skäl.

[MARG: {F. v. S. i Norrköping}
{om Ernst. H. Rehnström}]

§125.
I och för påminnelsers afgifvande hade
ankommit fattigvårdsnämndens i Stock-
holm förklaring i anledning af fattigvårds
Styrelsens ansökning om ersättning för
fattigvårdskostnad för arbetaren Johan
Erik Segelström och hans familj; och
skulle i påminnelserna yrkas bifall till
ansökningen samt åläggande för Stock
holms kommun att ersätta utgifna
belopp enligt räkning samt expedi-
tionslösen i målet.

[MARG: {F. v. n. i Stockholm}
{om J. E. Segelström}]

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

§126.
Genom ledamoten Starck hade
enkan Carolina Fahlberg från Wester-
marken N:o 37 blifvit förpassad till
lasarettet för erhållande af vård; och
skulle kostnaden härför utgå af
Komunens Kassa.

[MARG: {Carolina Fahlberg}
{på lasarettet}]

§127
Hustru Strömberg från Forshem före-
trädde och begärde understöd för sin-
nesslöa dottern Anna Bernhardina
Strömberg med hemortsrätt i Eskils-
tuna men kunde denna framställning
ej beviljas utan skulle sagda qvinna, om
så af vederbörande distriktsledamot
anses nödigt förpassas till fattiggår-
den för åtnjutande af vård och ersättning
härför återsökas af Eskilstuna Stad

[MARG: {Anna Bernh. Strömberg}
{fr. Eskilstuna}]

§128.
Uppå framställning beslöt nämnden
att af kommunens Kassa skall bestridas
kostnader för utverkande af skilsmessa
mellan drängen Carl A. Lindblom och
den såsom hans hustru förklarade
Brita Carlsdotter från Fogdö; detta
för undvikande af möjlig framtida
fattigvård för bemälda Brita Carls-
dotter och hennes barn.

[MARG: {C. A. Lindblom och}
{Brita Lovisa Carlsson}]

§129.
Arbetaren F. O. Pettersson från
Lorentsberg hade med företeende af
läkarebetyg om oförmåga att till
följd af sjukdom sig försorja begärt
understöd för sin dotter Alma Christina

{1893 den 22 Juli i Sockenstugan}

född 1887 och utackorderad vid Rå
bergstorp; och beslöts att fosterför
äldrarne skulle hänvisas till ordfö
randen för erhållande af bidrag för
bemälda minderåriga barn.

[MARG: {F. O. Pettersson}
{fr. Lorentsberg}]

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/H, Persson./
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104883.

Personrelationer