Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 januari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 januari 1902

Anmärkning

{I Prestgården den 22 Februari 1901}

Nämndens samtliga ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande med undantag af
Herrar Hyltén-Cavallius och Larsson,
af hvilka den förre anmält laga förfall.

{§13.}
Ledamoten Herr H Lindhé erlade för förfallo-
löst uteblifvande från förra sammanträdet stad-
gade böter, två kronor, hvilka skulle användas
till extra förplägning vid fattiggården.

[MARG: Böter för frånvaro.]

{§14}
Med anledning af derom framstäld be-
gäran fann Nämnden skäligt höja före-
ståndarens och föreståndarinnans vid fattig-
gården gemensamma lön från Åttahundra
till Ett tusen kronor per år, att utgå från
den 1 nästkommande April.

[MARG: Förest:s lön.]

{§15.}
Nämnden godkände en utbetalning af 2 kronor
för skolböcker till flickan Hildegard Palmqvist; likaså
beslöt Nämnden att vederbörande distriktsledamot
skulle ega inköpa nödig skolmateriel till enkan
Blomgrens vid Åsby barn.

[MARG: Skolböcker]

{§16}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag den 1 dennes,
hvarigenom Jäders socken förpligtades ersätta Fors
socken 28 kronor, utgörande resa till och vård å
Serafimerlasarettet för ynglingen Carl Gustaf Jans-
son, omnämnd i §131 af 1901 års protokoll; och lades
utslaget till handlingarne.

[MARG: C. G. Jansson
fr. Jäder.
R. 20/1202]

{§17}
Föredrogs Länsstyrelsens i Kopparbergs län ut-
slag af den 29 nästlidne Januari hvarigenom
Grangärde socken förpligtades ersätta Fors socken
för i §181 af nästlidet års protokoll senast omnämnda
hustrun Maria Eriksson tilldelad ½ famn ved, till
ett värde af fem kronor äfvensom fem kronor i

22/2 02.

Understöd under December månad och ett lika må-
natligt belopp från och med den 1. Januari. På
grund af olycksfall hade emellertid detta belopp vi-
sat sig otillräckligt hvarför hustru Eriksson måst
för Februari tilldelas ytterligare fem kronor hvar-
jemte hon anhöll om understödets höjande till tio
kronor i månaden från och med 1 nästa Mars; då
behofvet styrktes af läkarebetyg biföll Nämnden
hennes anhållan, och skulle Grangärde fattig-
vårdsstyrelse härom underrättas.

[MARG: Maria Eriksson
fr. Grangärde.
{§118}]

{§18}
Föredrogs Länsstyrelsens i Östergötlands län
utslag af den 31 December 1901 med åläggande för
Kisa socken att ersätta Fors socken för i §167
af 1901 års protokoll senast omnämnda enkan
Anna Sofia Widgren tilldelad fattigvård 11 kronor
jemte hvad socknen ytterligare kan komma att
författningsenligt påkosta henne.

[MARG: Anna Sofia Widgren]

{§19}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses besvär till-
Kongl. Kammarrätten öfver Länsstyrelsens i §5 om-
nämnda utslag angående arbetaren Carl Erik
Lundqvist; och hade i den blifvande förklaringen,
som förslagsvis föredrogs och godkändes, styrelsen vid-
hållit sina i detta mål förut gjorda påståenden.

[MARG: Carl Er. Lundqvist
fr. E:tuna
{§49/03}

{§20}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 14 dennes
med åläggande för Gillberga socken att ersätta
Fors socken för i § 159 af 1901 års protokoll senast
omnämnda ogifta Anna Charlotta Andersson
tilldelad fattigvård 11 kronor jemte hvad henne yt-
terligare författningsenligt påkostats. Andersson
har erhållit 8 kronor i månaden från den 1 sistl.
December. t. o. m. denna månad.

[MARG: Anna Charlotta Andersson
fr. Gillberga]

{§21}
På begäran af enkan Carolina Norstedt beslöt
Nämnden tilldela henne en half famn ved.

[MARG: Carol. Norstedt
ved.]

22/2 02

{§22}
Sedan i §60 af sistlidet års protokoll omnämn-
de förmannen Carl Axel Andersson förgäfves efter-
sökts af Öfverståthållareembetet hade begäran om
hans hitsändande från Stockholm, der han lär
vistas, framställts till Detektiva polisen derstädes
men fattigvårdsstyrelsen fått det svaret att detek-
tivpolisen ej egde taga befattning med andra än polis-
ärenden. Med anledning häraf beslöt Nämn-
den att i länskungörelserna utfärda efterlysning
efter bemälde Andersson.

[MARG: C. A. Andersson
{§5/03}]

{§23}
Sedan upplysning vunnits att i §182 af
1900 års protokoll omnämnde Skomakaren
Frans Gustaf Napoleon Westerberg numera lär
vistas i Skinnskattebergs socken beslöts hos Läns-
styrelsen göra framställning om hans hitsän-
dande eller, om han derifrån afvikit, efter-
lysa honom.

[MARG: F. G. N. Westerberg
{§60}]

{§24}
Sedan upplysning vunnits att fadern till
i §123 af sistlidet års protokoll omnämnda
flickan Hedvig Nordin lär ha anställning såsom
tråddragare vid Sandvikens bruk i Högbo soc-
ken af Gefleborgs län beslöts att söka er-
hålla föreläggande för honom att sjelf besörja
sina barns underhåll.

[MARG: C. G. Nordin
{§63
§97}]

{§25.}
Som i §8 af detta års protokoll om-
nämnda enkan Maria Högberg aflidit hade
ett belopp af 14 kronor utanordnats till be-
grafningshjelp; detta godkändes af Nämnden.

[MARG: Maria Högberg
fr. Utby-Ekby]

{§26.}
På distriktsledamotens förslag beviljades
enkan Emma Landin i Lindtorp ett till-
fälligt understöd af tio kronor, på grund
af ena dotterns sjukdom.

[MARG: Emma Landin
understöd.]

22/2 02.

{§27}
I en till Nämnden ingifven skrift hade för-
mannen E Wärnqvist, egare till Vestermarken 30, an-
hållit dels att Nämnden ville omhändertaga tvätter-
skan Alma Karlsson född 1872 jemte hennes två minderåriga
barn äfvensom ersätta honom med femton kro-
nor för deras vård sedan den 31 December 1901. Med
afslag å hans begäran om ersättning, emedan han
icke vårdat Karlsson på Nämndens uppdrag, beslöts att Karlsson
och barnen skulle, om de stode utan bostad, tagas
till Tacktorp samt Eskilstuna stad, hvarest hon
vore mantalsskrifven i N:o 370, sökas dels för
kostnaden för deras vård, dels ock för utlagd
förlossningskostnad 8 kronor för hennes den
1 Januari detta år timade barnsbörd.

[MARG: Alma Carlsson
fr E:tuna
{§69}]

{§28}
Distriktsledamoten Herr Starck anmälde att flickan
Hedvig Karlsson i Klarahäll, hvilken, född i September
1886, i Januari 1902 nedkommit med ett barn, af för-
äldrarne anmälts till intagning vid Tacktorp, enär
de ej kunde underhålla henne och barnet. För att
utröna förhållandet med deras förmåga till försörj-
ning blef ärendet uppskjutet till nästa sammanträde

[MARG: Hedvig Karlsson
fr. Klarahäll
{§46}]

{§29}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses ansökan
om ersättning för vård af arbetaren C. F. Carlsson å
fattigvårdsinrättningen under 9 dagar med, 1 krona 50
öre om dagen. Och skulle krafvet godkännas enär
han, enl. §48 af 1901 års protokoll här har hemortsrätt,
såvida ej hans barn kunna vara skyldiga att an-
svara för faderns vård.

[MARG: C. F. Carlsson
{§106/03}]

{§30}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde.

Som ofvan
/H Persson/

J, E, Widlund./
/C, A, Lindqvist:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 januari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104882.

Personrelationer