Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1896

Anmärkning

{1896 22 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter

§21.
Föredrogs inför Nämnden protokolls-
utdrag från FattigvårdsStyrelsen i Eskils-
tuna af d. 6:te sistl Febr. hvarigenom sli-
paren Åhman omtalad i §47 af Nämndens
protokoll för sistl. År, af bemälde Fattig-
vårdsStyrelse tilldömts ett fast underhåll
af 5 Kr. i månaden; och beslöt Nämnden
med hänsyn dels till Åhmans obotliga sjuk-
dom, lungsot, dels till hans talrika familj;
4 minderåriga barn, att tillsvidare efter
sagda belopp ersätta Eskilstuna Stad
för Åhman med familj.

[MARG:{Slipare Åhman}]

§22
Upplästes Kon. Befallningshafvandes
utslag, hvarigenom Fors Socken förplig-
tas ersätta Hammarby Socken utgif-
ven lasarettsvård för f. pigan Josefina
Pettersson.

[MARG:{Josefina Pettersson}]

§23.
Beslöt Nämnden att för Ottiliana Dahlström,
omnämnd i §2 härofvan såsom vårdad
i Eskilstuna Lasarett, skulle vid ifrågasatt
återintagning derstädes för undergående
af, operation fri sängsplats sökas.

[MARG:{Ottilia Dahlström}]

§24
Nämnden godkände vederbörande di-
striktsledamot Herr S. Starcks åtgärd
att hafva den 1:sta sistl Febr. till förut
understödstagande enkan Gustafsson i
Westermarken 23 påskrifvit ett läkare-
recept för erhållande af medicin
på Kommunens bekostnad

[Marg:{Enkan Gustafsson
Medicin}]

§25
Uppå anmälan af vederbörande

{1896 22 Febr. i Sockenstugan}

distriksledamot att åt enkan
Greta Andersson i N:o 44 Westermarken, 80
år gammal å som saknade medel att
sig sjelf försörja äfvensom vård
av andra tilldela ett månatligt
understöd af fyra Kronor, som er-
hålles hvarje månads första helgfria
dag i Sockenstugan

[MARG:{Greta Andersson
Westermarken}]

§26
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet, rörande Eskils-
tuna FattigvårdsStyrelses Kraf mot Fors
Socken efter 75 öre om dagen för vård å
Eskilstuna Fattigvårdsinrättning af gossen
Carl Ludvig idiot, född år 1887 och son
till sliparen /träskomakaren/ And. Gustaf
Andersson, som förliden höst med fa-
milj inflyttat från Nyfors till lägenheten
Carlsberg på Eskilstuna Stads område;
och beslöt Nämnden att åt vederböran-
de distriktsledamot Herr G. Larsson
uppdraga att närmare undersöka
rörande bemälde familjs bostad
och vistelseort sistlidet år o.s.v.,
med ledning hvaraf Ordföranden
hade att upprätta infordrade för-
klaring

[Marg:{Gossen Carl Ludvig
Andersson. Idiot}]

§27
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet, rörande Eskils-
tuna FattigvårdsStyrelses Kraf mot Fors Soc-
ken efter 75 öre om dagen för vård och
underhåll af Johan Oskar Andersson,
som är idiot och son till arbetskarlen Carl
Gustaf Andersson, som med familj
hösten 1895 - inflyttat från Nyfors till
lägenheten Carlsdal på Eskilstuna

{1896 22 Febr. i Sockenstugan}

Stads egor; och beslöt Nämnden att,
enär bemälda Joh. Oskar Andersson,
som är född 13 Sept 1879 och från år 1889
till 13 Dec 1895 på Husby Oppunda för-
samlings bekostnad varit intagen
å Idiotanstalten i Strengnäs och såle-
des synes böra ega sin försörjningsrätt
i Husby Oppunda Socken., i ingifvande
förklaring bestrida Eskilstuna Stads
Kraf gent emot Fors Socken

[MARG:{Johan Oskar Andersson
Idiot Husby - Oppunda}]

§28
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Eskilstuna
FattigvårdsStyrelses kraf mot Fors Socken
efter 75 öre om dagen för underhåll å dess
Fattigvårdsinrättning af f. damaschören
Frans Oscar Falk; och beslöt Nämnden,
sedan upplyst blifvit,att bemälde Falk an-
tagligen icke varit bosatt inom Fors Soc-
ken de senare 3:ne åren, uppdraga åt le-
damoten Herr C. Lindqvist att jemte
v. länsman Pettersson hålla närmare
undersökning rörande meranämnde
Falks hemortsrätt för år 1895.
och hvarpå Ordföranden hade att stöda
sin afgifvande förklaring

[MARG:{Damaschören
Oskar Falk}]

§29.
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt
/Joseph Jonson/
/Sig. Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104881.

Personrelationer