Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 21 December 1901.}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr Larsson.

{§170}
För Nämnden företrädde arbetaren O.
Pettersson från Brödraborg i Nyfors och an-
höll att Nämnden måtte ikläda sig ansvars-
förbindelse för hans hustrus vård å Serafimer-
lasarettet i Stockholm.Då hustrun varit sjuk
under 9 månader samt vårdats dels i hemmet
dels å härvarande lasarett samt en tid varit
intagen å Serafimerlasarettet bifölls hans
begäran mot det att han lemnade förbindelse
att återgälda blifvande kostnad med 5 kronor
för hvarje aflöning.

[MARG:O Petterssons hustru
å Serafimerlasarettet.]

{§171.}
I en till Nämnden ingifven till Konungens
Befallningshafvande stäld skrifvelse hade
handlanden J.C.Forsbom i Grindstugan N:o38
anhållit om tillstånd att till afhemtning försälja "svagare
maltdrycker eller s.k.dricka"i partier om
mindre än tio liter.Med anledning af
det sväfvande uttrycket"svagare maltdrycker"
fann Nämnden skäligt tillstyrka hans an-
sökan endast i hvad den afsåg försäljnin-
gen af s.k.svagdricka;hvarefter skrif-
velsen öfverlemnades till kommunalstäm-
mans ordförande.

[MARG:J C.Forsbom ang
svagdricksförsäljning]

{§172}
Åt H.Sjöström i Grindstugan N:o 9 be-
viljade nämnden på distriktsledamotens för-
slag ett par skor eller kängor,att ersättas
af hundskattemedel.

[MARG:skodon af hundskattemedel]

{§173}
Från de Nämndens ledamöter,hvilka enligt
§165 jemte d:r R.von Post skulle inkomma
med förslag till svar å Land:tings komiterades

{I Sockenstugan den 21 December 1901.}

frågor angående sjukhusets försäljning,hade
inkommit en skrifvelse,hvaruti de före-
slå,att Landstingskomiterade,skulle erhålla
följande svar:

"1:o Kommunen-som ej disponerar den
Kronan tillhöriga tomt,hvarå sjukhuset
är uppfördt,längre än till den 14 Mars
1904,men är sinnad att under början
af nästa år ingå till Kongl.Domän-
styrelsen med begäran om upplåtelsens
förnyande på ytterligare tjugo år-öfver
lemnar till Landstinget,att med full
eganderätt tillträdas den 1.Januari 1903,
sin sjukhusbyggnad,innehållande 4 sjuk-
rum med plats för 21 sängar,mottag-
ningsrum,badrum,bostad för sköterska,
bestående af ett rum och kök,ett vinds-
rum,jemte till byggnaden hörande vatten-
och kloakledning,uthusbyggnad och käl-
lare samt inventarier mot en köpe-
summa af Tolftusen kronor samt
följande vilkor:

{att}epidemiskt sjuka från Fors soc-
ken behäftade med difteri,tyfoidfeber,
skarlakansfeber,kolera eller pest,skola,
om plats finnes ledig,mottagas till kost-
nadsfri vård å sjukhuset;

{att}sista fjerdedelen af sjukhuset ut-
rymme i hvarje fall reserveras för sjuka
från Fors kommun,så att ingen från
annan kommun får der intagas när
tre fjerdedelar af sjukhuset är belagdt;
{att}Landstinget,för den händelse kom-
munen vid en större epidemi måste
anskaffa och bekosta särskild lokal
med sängutredning och inventarier,der-
städes öfvertaga och bekosta den sjukvård

{I Sockenstugan den 21 December 1901.}

som kan erfordras;
{att}Landstinget måtte,såvidt-öfver-
enskommelse derom kan träffas,till
läkare vid sjukhuset antaga e.provinsi-
alläkaren i distriktet,på det han
derigenom måtte få kännedom om
hvarje sjukdomsfall och kunna i tid
anstalta om samt öfvervaka behörig
desinfektion;

{att}Landstinget ansvarar för att
Fors kommuns skyldigheter enligt Kongl.
Kungörelsen den 14 Juli 1893,angående
vård af kolerasjuka äfvensom möjligen
utkommande liknande förordningar an-
gående smittosam farsot,varda upp-
fylda;

{samt att}Landstinget ansvarar för
(den nuvarande)tomthyrans erläggande,
tills vidare utgående med 15 kronor årligen.

[MARG:ej i 2:a punkten]

2:o Kommunen öfverlåter dispositi-
onsrätten till sjukhuset med hvad dertill
hörer under tjugo års tid,räknadt från
den 1.Januari 1903-dock under förbe-
håll att nyttjanderätten till tomten under
så lång tid kan erhållas-till Lands-
tinget,att af detsamma efter öfver-
låtelsetidens slut återställas i det goda
skick byggnaderna efter aktsamt an-
vändande böra befinnas samt försedt
med fullgoda inventarier till samma
mängd och beskaffenhet,som vid till-
trädet,mot en årlig ersättning af Sjuhun-
drafemtio kronor;varande Landstinget skyl-
digt att,utom de vilkor kommunen un-
der 1:o här ofvan uppställt låta verkstäl-
la och bekosta de reparationer, som till
byggnadens vidmakthållande under tiden er-

{I Sockenstugan den 21 December.1901}

fordras samt halfva såväl fastigheten
som lösöret brandförsäkrade för 15000
kronor på det kommunen i händelse
af eldsolycka må godtgöras sjukhusets
och inventariernas nuvarande värde."
Med anledning häraf beslöt Nämnden
att såsom sitt svarsförslag öfverlem-
na komiterades yttrande till kommu-
nalstämman.

[MARG:Epid.Sjukhusets
försäljning.]

{§174.}
Föredrogs och lades till handlingarna
Kongl.Kammarättens utslag af den 29
sistl.Oktober,hvarigenom stadfästades Konun-
gens Befallningshafvandes i länet utslag
af den 19 Mars 1900,omnämndt i §53 af
1900 års protokoll,hvarigenom Tumbo socken
ådömdes ersättningsskyldigheten för statdrän-
gen Linus Sanfrid Ture Janssons hustrus och
barns vård och underhåll vid epidemiska
sjukhuset och fattiggården.

[MARG:L.S.T.Janssons
familj fr.Tumbo.]

{§175.}
Föredrogs förste provinsialläkarens
anmärkningar i embetsberättelsen rörande det å Snälltorps egor
belägna svinhuset,hvilket från Läns-
styrelsen öfversändts med anmodan till
Nämnden att afgifva yttrande deröfver.
Med anledning beslöts att öfversända
dels afskrift af det föreläggande Nämn-
den den 25 sistl Maj utfärdat,dels ock
anhålla att Konungens Befallningshaf-
vande med sin vidsträcktare myndighet
måtte gå i författning om vidtagande
af strängare åtgärder,enär Nämnden
ansåg sig sakna befogenhet att vid vite ålägga
egarinnan till svinhuset att vidtaga några
åtgärder till afhjelpan-
de af de anmärkta bristerna.

[MARG:H.Sjöströms E:as
svinhus vid Snälltorp.
3/02]

{I Sockenstugan den 21 December 1901.}

{§176}
Ordföranden anmälde att kassans behåll-
ning nu vore så ringa att det af kom-
munalstämman beslutade lånet snart vore
behöfligt att upptagas.Med anledning häraf
uppdrogs åt ordföranden och vice ordfö-
randen att å Nämndens vägnar upp-
taga låndet samt utfärda skuldförbindel-
se;och skulle lånet återbetalas under
första hälften af nästkommande Maj må-
nad så snart första uppbörden hållits.

[MARG:lån.]

{§177}
På derom väckt fråga beslöt Nämn-
den,att det skrin,innehållande sock-
nens värdehandlingar,som finnes depone-
radt hos Södermanlands enskilda bank,
skulle fortfarande qvarstå derstädes.

[MARG:Förvaring af värde-
handlingar.]

{§178}
Enligt läkares föreskrift hade f.Handlan-
den L.E.Carlsson,skrifven i Westermarken
N:o 28 och sedan någon tid tillbaka boende
i Lorentsberg,måst intagas å lasarettet
samt,efter det han derifrån utskrifvits,
intagas vid fattiggården;dessa åtgärder
gillades nu af Nämnden.

[MARG:L.E.Carlsson
fr.W:n 28]

{§179.}
Sedan från Nyköpings hospital under-
rättelse ankommitt att plats funnes för
Frans Oskar Pettersson,senast omnämnd i §99
här ofvan,beslöts ditsända honom såvida
ej genom byte sinnessjuke Carl Erik Larsson
kunde få sändas i stället.
(gick ej;P:n sänd 23/12 01/)

[MARG:Pettersson till hospital]

{§180}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Westmanlands län utslag af den 7 dennes
hvarigenom Kung Karls socken ålades ersätta

I Sockenstugan den 21 December 1901

Fors socken för i §112 här ofvan omförmälda
Anna Sofia Carlsson tilldeladt understöd,10 kro-
nor och förlossningskostnad 8 kronor jemte hvad
henne inom en månad efter barnsbörden till-
delats.

[MARG:Anna Sofia Carlsson
fr.K.Karls socken]

{§181.}
Till i § 163 här ofvan omnämnda hustru
Maria Eriksson hade såsom understöd ut-
betalts 5 kronor,enär hon ej mäktade för-
sörja sig och barnen,hvarjemte hon äfven
anhållit om varaktigt understöd.Nämnden
godkände utbetalningen och biföll denna hennes begäran,och skulle
hon således erhålla 5 kronor i månaden från
den 1.nästkommande Januari,att åter-
sökas af den kommun der mannen
hade hemortsrätt.

[MARG:Maria Eriksson
§ 17/02]

{§182}
På derom af läkaren D:r v.Post fram-
stäld begäran beslöts att för sjukhusets
räkning genom honom inköpa ett Mi-
kroskop för bakteriologiska undersök-
ningar för en kostnad af 260 mark.

[MARG:Mikroskop till
sjukhuset.]

{§183}
På distriktsledamotens hemställan tillde-
lades enkan Ågren från Westermarken ett till-
fälligt understöd af 5 kronor.

[MARG:Enkan Ågren från
Westermarken]

{§184}
Enkan Carolina Norstedt tilldelades på begä-
ran en half famn ved.

[MARG:Julved]

{§185}
I §158 omnämnde Stationskarlen Pettersson hade
nu förklarat sig villig att vårda gossen Ruben Ols-
son för 5 kr.i månaden.Detta bifölls.

[MARG:Ruben Olsson]

{§186}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H,Persson/

/C,Hyltén Cavallius/

/C,A,Lindqvist:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104867.

Personrelationer