Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 januari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 januari 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 21. Januari 1899.}

Närvarande:

Undertecknad, Ordförande,
Disponenten J. Jonsson,
Landtbrukaren O. Eriksson,
Gårdsegaren C.A. Borgström,
Landtbrukaren A.J. Korell,
Majoren m.m. C. Hyltén-Cavallius,
Löjtnanten H Lindhé,
Handlanden C.A.Thorild,
Gårdsegaren C.A. Lindqvist och
J.E.K. Widlund.

Frånvarande med anmäldt förfall: Bokhål-
laren C.S. Starck.

{§1.}
För tillsyn och handhafvande af
fattigvården beslöt Nämnden att föl-
jande distriktsindelning, under in-
seende af respektive ledamöter,
skulle blifva gällande:

{1:a distriktet; Disponenten J. Jonsson:}

Skogstorp, Rosenholms qvarn,
Rosenbergs qvarn såg och
tegelbruk, Kälby med till-
hörande lägenheter samt
Skjulsta fabrik och gård

{2:a distriktet; Landtbrukaren A.J. Korell:}

Viby, Berga, Mesta, Lagersberg, Löp-
pinge, Fröslunda,

[MARG:Stenby
O Andera]

{I Sockenstugan den 21. Januari 1899}

{3:e distriktet; Löjtnant H. Lindhé:}

Hagby med underlydande och
Åsby med underlydande, samt
Hattran och Frönäs

{4:e distriktet; Landtbrukaren O. Eriksson:}

Flackersta, Stenby, Lundby, Sval-
linge, Flacksta och Kohlsta.

[MARG:Larsson]

{5:e distriktet; Majoren C Hyltén-Cavallius:}

Gredby samt
Carl Gustafs Stad.

{6:e distriktet; Gårdsegaren J.E. Widlund:}

Alla lägenheter norr om
Sommarrogatan i Nyfors.

[MARG:Med N. Fridh]

{7:e distriktet; Gårdsegaren C.A. Borgström:}

Alla lägenheter från Sommar-
rogatan till och med Grind-
stugan N:o 69 i Nyfors.

[MARG:Larsson]

{8:e och 9:e distrikten; Handlanden C.A. Thorild}
{och Gårdsegaren C.A. Lindqvist, gemensamt:}

Drakenskjöldska åkern och
Forsbomsvretarne jemte Vester-
marken till N:o 10.

{10:e distriktet; Bokhållaren S. Starck:}

Alla lägenheter å Eskilstuna
Jernmanufakturaktiobolag till-
hörig mark, Fors, Stålfors,
Eriksdal Tuna samt Hof
med Westermarken från och
med N:o 10.

[MARG:{Distriktsindelning}]

{§2.}
Vid föregående sammanträde med
Nämnden hade föreståndaren vid Tack-
torps fattiggård J.O. Jansson anhållit att
den kontanta aflöning, som nu tillkom-
mer honom och hans hustru, måtte hö-
jas från Fyrahundra till Sexhundra
kronor årligen, hvilken ansökan blef
af Nämnden bifallen, och skulle den

{I Sockenstugan den 21 Januari 1899.}

förhöjda aflöningen utgå från den 24
April innevarande år.

[MARG:Föreståndarens vid Tack-
torps aflöning höjd till 600:-]

{§3.}
Åt Olof Eriksson i Rosenfors, hvil-
ken ur Rothoffska fonden hittills åtnju-
tit ett anslag af Sjuttiofem Kronor år-
ligen, beviljade Nämnden en förhöjning
i nämnda anslag af Tjugofem Kronor.

[MARG:O. Eriksson i Rosenfors
anslag ur Rothoffska fonden]

{§4.}
För Carl August Andersson-Hjelm
från Lilla Ekstugan, för närvarande in-
tagen å Tacktorps fattiggård, beslöt
Nämnden söka friplats vid Bie bad-
anstalt för genomgående af en bad-
kur under instundande sommar; och
uppdrogs å undertecknad, ordförande,
att för ändamålet vidtaga behöfliga
åtgärder.

[MARG:C.A A:son Hjelm, ang.
badkur vid Bie.]

{§5.}
Väckt fråga huruvida icke i
nästföregående § omnämnde Hjelms
hustru, hvilken, ehuru frisk och ar-
betsför, tillika med sitt barn inta-
gits vid Tacktorps fattiggård, hade
skyldighet att försörja sig sjelf och
sitt barn bordlades.

[MARG: Hjelms hustrus skyl-
dighet att försörja sig sjelf]

{§6.}
Nämnden beslöt att ynglingen
Oskar Brunell, från Lindesnäs i Ny-
fors, som lider af ögonsjukdom, skul-
le på kommunens bekostnad, intagas
å Doktor Nordensons klinik i Stock-
holm mot en afgift af sjuttiofem öre
per dag; och uppdrogs åt Herr C.A.
Thorild att snarast möjligt och mot
ersättning ur kommunens kassa,
transportera nämnde Brunell till Stockholm.

[MARG: Oskar Brunell
till Stockholm.]

{I Sockenstugan den 21 Januari.}

{§7.}
Vid Tacktorps fattiggård hade in-
tagits en dotter till Kakelugnsmaka-
ren Gustaf Johan Ljung, från Nyfors
vid namn Anna Eleonora. Nämnden
beslöt nu att fadren Ljung, som icke
bidrager något till sitt barns under-
håll utan, enligt vunnen upplysning, för
ett mindre ordentligt lefnadssätt, skulle,
ifall han, enligt gällande författningar,
stode under Nämndens husbondeväl-
de, intagas vid Tacktorp.

[MARG:G.J Ljung, intages
vid Tacktorp.]

{§8.}
Åt undertecknad, ordförande, upp-
drogs att den 25. nästkommande
Februari förrätta prestlönsuppbörden.

[MARG:Prestlönsuppbörden]

{§9.}
Efter en längre öfverläggning be-
slöt Nämnden att afgiften för läkare,
skötsel, medicin och underhåll vid
Socknens epidemiska sjukhus hä-
danefter skulle utgöra tillsammans
{Två Kronor per dag} för patient
från främmande kom-
mun, samt
{En Krona femtio öre per dag} för
betalande patient från Fors
Socken, hvilken sist nämn-
da afgift, derest två eller
flera personer ur samma
familj samtidigt vårdas å
sjukhuset, nedsättes till
{En Krona per dag och person.}

[MARG:Afgifter vid Epide-
miska sjukhuset]

{§10}
Till Nämndens kännedom hade
kommit att hustru Eriksson från Vester-
marken N:o 44, hvilken hyr bostad af kom-

{I Sockenstugan den 21. Januari 1899.}

munen, förde ett oordentligt lefnads-
sätt; och uppdrogs åt Herr C.S. Starck,
att hålla undersökning om förhållandet
samt derom inkomma till Nämnden
med rapport.

[MARG:Hustru Eriksson i Vester-
marken 44.]

{§11.}
Af Nämnden utlagd kostnad
dels för vård af Gustaf Martin Lund-
holm å Epidemiska sjukhuset Kr. 8:16,
dels ock för desinficiering vid Frös-
lunda soldattorp Kr 8:50, eller till-
sammans Kronor 16:66, skulle af
ofvannämnde Lundholms fader utta-
gas.

[MARG:Gust M. Lundholms
vård å Epid. Sjukh.]

/H. Persson/

{§12.}
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt:

/C. Hyltén Cavallius/

/J.E. Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 januari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104868.

Personrelationer