Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1893

Anmärkning

{1893 den 21 December vid Tacktorp}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter.

§227
Vid öppnande af Sparbössan i förstu-
gan befanns densamma innehålla
3:35 Kronor, hvilket belopp genom
sammanskott inom nämnden öka-
des till aderton Kronor 60 öre, som
öfverlemnades till föreståndaren för
inköp af extra förplägning åt
hjonen till julhelgen.

[MARG: {Sparbössan}]

§228.
Ledamoten A. J. Westersson åtog sig
att undersöka om och i fall så be-
höfes anskaffa nödiga kläder åt
enkan Petterssons i Erikslund.

[MARG: {Kläder åt barn}]

§229
Uppå framställning beslöt nämnden
lemna i uppdrag att anskaffa sko-
don åt L. V. Sjögrens i Grindstugan
dotter Elsa, född 1882, och C. A.
Carlsson i Sandbäcken son Gustaf
Richard, född 1882.

[MARG: {Skor åt barn}]

§230.
Den i reglementet föreskrifna inspektion
af fattiggården företogs nu hvarvid in-
ga anmärkningar förefunnos, och
klagomål ej heller anfördes.

[MARG: {Fattiggården}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104866.

Personrelationer