Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1881

Anmärkning

{1881 den 31 December.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta,
A. F. Eriksson i Flacksta
S. Pehrsson å Lagersberg
Jonas Ersson i Stenby och
C. G. Pettersson i Gredby,
F. Pehrsson i Faskunge, hvar-
jemte E. Ersson i Tacktorp
anmäldes vara af sjukdom hin-
drad komma tillstädes.

33
Beslöts att tilldela enkan Sjöqvist 10 Kronor af
Hundskattemedlen.

[{MARG: Sjöqvist, tillfälligt}]

§34
Wid pröfning af anbud å ved för fattighusens
behof under nästa år antogs ett af A. F. Eriks-
son i Flacksta gjort erbjudande att levereradet
erforderliga behofvet af cirka 20 famnar emot
ett pris af Elfva /11/ Kronor per famn.

[{MARG: Wed för 1882}]

§35
Beslöts att lasarettskostnad samt begrafnings-
hjelp för förre Skomakaren A. F. Andersson
från Åsby skola utgå af KommunalKassan

[{MARG: A. F. Andersson.}]

§36,
Beslöts att tilldela enkan Hultgren under
sjukdom tillfällig hjelp af 5 Kronor.

[{MARG: Enkan Hultgren}]

§37.
Mönstrades församlingens fattiga och bestäm-
des underhållet för nästkommande års första
hälft sålunda:

A) {Inom fattighuset}
1:o) Förestånderskan Beata Kihlman, nu här-
till antagen, sedan förra förestånderskan
begärt att till följd af tilltagande ålder

{1881 December den 31.}

och skröplighet, varda befriad derifrån, för mån 5:-
gratifikation för årets hälft 2
samt dessutom ett par skor

2) förra förestånderskan Carin Persdotter, för mån 5:-
hvarjemte Nämnden beslöt att såsom ett erkän-
nande af hennes verksamhet såsom förestånderska
nu tilldela henne en gratifikation af 3:-
3) Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
4) f.d. Pigan Brita Carin Persdotter för månad 4:50
5) Fredrik Schefting för månad 4:50
6) Enkan Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
7) Lars Larsson från Sofielund för månad 4:50
8) Anna Brita Flodin för månad 5:50
9) Sven Svenssons enka för månad 1:50
10) A.F. Anderssons enka från Åsby - för månad 4:50

[MARG: Sofia Norman 3]

B. {Utom Fattighuset.}
13) Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet för månad 2:-
14) Lars Anderssons enka från Brunnsbacken för månad 2:-
15) Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halfår 5:-
ved för halfår 5:-
16) Jonas Jonssons hustru, för månad 1:-
19) Johan Schönings enka vid Hof för månad 2:-
22) Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för månad 2:50
hyra för qvartal 4:-
23) Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 3.-
24) Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-
25) Enkan Maria Christina Lundgren från faktoriet för
qvart 5:-
26) Enkan Carin Westerlund från faktoriet för qvart 5:-
27) Enkan Carin Sundberg från faktoriet för qvart 5:-
28) Enkan Carolina Norstedt från faktoriet för qvart 10:-
29) Mathilda Tillbom från faktoriet för mån 5:-
30) Anders Gustaf Andersson från faktoriet.
31) Nils Perssons enka i Svartkällan för mån. 5:-
32) Johan Fredr. Ersson i Lilla Lugnet (under vintern) för mån 1:50
33) C. O. Hellqvists enka Brita Larsdotter för mån 2:50

{1881 den 31 December.}

34) Erik Anderssons enka Stafva vid Lorents-
berg, för månad 2:
35) förre Soldat Joh. Frick fr Åsby, för mån 1:50

{MARG: Äldre Fattiga}
{MARG: Enkan Hallqvist 3.}
{MARG: Per Olsson fr Backa 3:-}

§38.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för nästkomman
de års första hälft sålunda

36) förrymda Smeden G. R. Holmströms döttrar Lotta och
Tilda hos modren vid Lilla Lugnet, för mån 5:- 3:-

[MARG: en flicka född 67]
[MARG: en flicka fodd 67]


37) Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn för mån 10:-
38) Skolläraren S. W. Österbergs enka och 1 barn för mån 3:-
hyreshjelp för halfår 8:-

[MARG: äldre]

39)Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Brita
Carlsdotter vid Clastorp under Ribbingelund för mån. 5:-
kläder för halfår 5
40) Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl
Oskar hos Moberg vid Frönäs för månad 8:-
till kläder för halfår 10:-

[MARG: äldre]

41) Samme mans dotter Wilhelmina Sofia vid Sol-
skenet i Lijsta, för månad 5:-
42) Christina Catharina Carlsdotters dotter Anna
Concordia hos mormodren Carl Olssons
enka vid Gärtre, för månad 5:-
till kläder 5:-

[MARG: född 67]

43) Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina
Josefina hos Skomak Löfgren vid Lundby
för månad 6:-
till kläder 5:-
44)Samme mans son Carl Evald
hos Lars Olsson vid Löflund för månd 6
till klader 5
45) Pigan Johanna Christina Petterssons
dotter Anna Christina född den 15.9.76
samt intagen i Barnhemmet, underhåll derstädes

{1881 den 31 December}

46) Pigan Gustafva Gustafsdotters Johan Adolf
hos Soldat Flack, för qvartal 10:-

[MARG: född 67 utgår]

47) Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia
hos morfadren, för månad 2
48) Enkan Clara Christina Lundholms eller
Hultgrens 2 barn hos modren, för månad 5
hyreshjelp för qvartal 5:-
49) Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl
hos Skomakaren P. M Norén i Thorshälla, för mån 4:-
till kläder för halfar 5:-

[MARG: född 67 utgår]

50) Samme persons son Johan hos Soldat Bolivar
vid Skölby, för månad 4:-
till kläder för halfår 5:-
51) Mindre vetande Carl Erik Gustafsson hos
Torp Jansson vid Ängstugan, för månad 10:-
Till kläder 5:-

[MARG: äldre]

52) Lars Fredr Anderssons enka med 4
barn i Eskilstuna, för månad 10:-
hyreshjelp för qvartal 16:25
53) Aflidne Faktoriarbetaren C. O. Engströms
Carl Edvard hos Smeden Grönberg, för månad 6:-
Till kläder 5:-
54) Samme persons son Ernst Olaf hos Smeden
Ekholm, för månad 6:-
till kläder 5:-
55) Samme persons dotter Adele Elisabeth
hos Fabriksidkaren Forsberg, Eskilstuna
N:o 224, för månad 6:-
57) Erik Anderssons i Kohlsta son Carl
Johan hos Nämndeman A. G. Andersson
i Kohlsta, för månad 6:
till kläder 5:-
58) Pigan Johanna Lindströms son Johan
hos Statdräng Jansson vid Hagby, för mån 6
till kläder 5:-

[MARG: död]

[MARG: Fattiga Barn]

{1881 den 31 December}

§39
Beslöts att anskaffa en bundt väf
till linnen och lakan i Fattighuset
samt tyg till tröjor åt Jonas Jonssons
enka å Lagersberg.

[MARG: Väf]

§40.
Herrar A. F. Eriksson och S. Persson
utsågos att justera detta protokoll.

Som ofvan.
/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 7 Januari 1882

/A, F, Ericsson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104865.

Personrelationer