Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 april 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 april 1880

Anmärkning

{1880 den 21 April}
Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar. P.G. Andersson i Kohlsta,
A.G. Andersson i Kohlsta
Lamb. Fr. Ståhlberg vid Ståhlfors
S. Persson å Lagersberg
Jonas Ersson i Stenby
C.G. Pettersson i Gredby och
A.F. Eriksson i Flacksta

§6.
Nämnden beslöt såsom infordradt yttrande i anledning af
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hos Konungens Befall-
ningshafvande gjorda hemställan om bifall till Enkan
Mathilda Frèeses ansökning om rätt till utskänkning
under innevarande sommarmånader vid luststället
Sommarro förklara sig ej hafva något att erinra
mot den gjorda ansökningen.

§7.
Nämnden beslöt att af influtne hundskattsmedel skulle
följande af årets nattvardsbarn erhålla beklädnad till
stundande Konfirmation, nemligen:
Enkan Dahlbergs son Oskar Julius vid Ståhlfors,
Enkan Gustafsson son Carl Gustaf vid Ståhlfors,
Enkan Anderssons dotter Anna boende i Eskilstuna Stad samt
Arbetskarlen Broqvists dotter Anna Wilhelmina vid Hof,
hvarjemte emot, ersättning af Stockholms Stads
Fattigvårds Nämnd bekostnad äfven skulle lemnas
Adolf Fredrik Wanselius.
A.G. Andersson i Kohlsta och A.F. Eriksson
i Flacksta utsågos att verkställa inköp af tyg
m.m.

§8
Ordföranden anmälde att på socknen skrifne förre
Smeden Johan Lindström aflidit vid Hof samt att Ord-
föranden jemte fjerdingsmannen A.F. Eriksson om-
händertagit hans efterlemnade effekter, bestående

{1880 den April.}
af 61 Kr 22 öre samt diverse smides m.m., samt ombesörjt
hans begrafning och låtit upprätta förteckning öfver hans
qvarlåtenskap, hvilken, då Kommunen allt sedan 1870 och
allt fortfarande hade vård om hans trenne barn, borde
i enlighet med gällande fattigvårdsförordning till-
falla fattigvården.

I anledning häraf beslöt Nämnden uppå derom
framstäldt förslag.
1:o Att hans qvarlåtenskap skall å offentlig auktion
försäljas, hvarom ordföranden eger gå i författning
2:o Att då svarfvaren P.L. Andersson vid Tunafors styrkt
sig hafva af ofvansagda Lindström en fordran af 2 Kro-
nor, detta belopp skall till honom mot qvitto beta-
las.

§9
I anledning deraf att Torp C.E. Åkerlind vid Snälltorp å
Gredby egor i och för erhållande af friplats vid Bie
badanstalt begärt bevis om sin medellöshet beslöt Nämn
den, som hade sig bekant att Åkerlind under förlidet
år lidit förlust vid eldsolycka samt till följd af sjuk-
dom under längre tid varit oförmögen till arbete, intyga
att ofvannämnde Åkerlind befinner sig i nödstäld belägen
het samt saknar egna medel att bekosta sig vård och
underhåll vid badanstalt, hvadan han förordas att an-
tingen utan eller mot nedsatt afgift åtnjuta sådan
vård.

§10
A.F. Eriksson i Flacksta och C.G. Pettersson i Gredby
utsågos att Lördagen den 24 dennes kl 8 f.m. justera
detta protokoll hos ordföranden.

Som ofvan
/A.Svedin./

1880 den 24 April uppläst och godkändt

/A,F, Ericsson/
/C.G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 april 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104864.

Personrelationer