Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 september 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 september 1870

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal-
ämnden i Fors Socken den
20 September 1870.

Närvarande: Herr L.F. Ståhlberg
Herr C.J. Lundberg
Herr C.O. Öberg
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Jonsson i Löppinge.
Herr Erik Ersson i Kolsta.

{§.1.}
I Herr Ordföranden och vice Ordförande frånvaro
valdes Herr L.F. Ståhlberg att för tillfället föra
ordet.

{§.2.}
Arbetskarlen Mårten Andersson från Wen-
jan förekom och begärde 10 rd [riksdaler]ersättning
af Kommunen, för det han skall i 4 måna-
ders tid försörjt kringstrykande gossen
Johan Axel Jansson från Nystygan i Fors
Socken; men Mårten Andersson hänvisades
att söka ersättning af gossens föräldrar,
om han dertill ansåg sig befogad, helst
Andersson nu sjelf medgaf, att både den
ifrågavarande gossen och Anderssons egna
barn uppehållit sig med betlande.

{§.3.}
Den från Nämndens sammanträde den 20
sist. Juli uppskjutna frågan, om beredande
af husrum åt vissa personer vid Lagersberg,
företogs nu åter, sedan Nämnden för skaffat
sig afskrift af Rothoffska testamentet
samt fått underrättelse om H:r Bergstedts köpe-
kontrakt på Lagersbergs egendom; och
sedan Nämnden inhemtat, att dottern
Sofia Jonsdotter bor tillsammans med och
vistas hos sin moder, hvilken skall hafva
husrum vid Lagersberg, fann Nämnden nöd-
vändighet ej vara för handen att, åt henne
bereda förskildt husrum.- I öfrigt och
då förre Statdrängen Per Ersson Enka,
från Berga. samt f.d. drängen Jonas Jonsson
med hustru icke hafva rättighet till husrum
vid Lagersberg; men dessa varit tjenare
vid Lagersberg under Rothoffska tiden, anslogs
åt dem af Rothoffska fonden understöd
till husrum med 10 rd till Per Ersson Enka
samt 20 rd till Jonas Jonsson med hustru, för
ett år.

{§.4.}
Kommunal Nämnden skulle bestrida Eskils-
tuna stad FattigvårdsStyrelses påstående då
Fors Socken måtte till försörjning emottaga
sjuka Arbetskarlen Gustaf Gustafsson, som
inflyttat till Staden; och till stöd derför åbe-
ropa, att Gustafsson först såsom utfattig
till Fors Socken inkommit från Klosters
Socken, men jemväl till Klosters Socken och
Trumtorpet utflyttat den 1 October 1867 och
der haft sin bostad, till 1 April detta år hvadan han rätteli-
gen bordt uti Klosters Socken mantals-
skrifvas.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L;F; Ståhlberg/

/Carl Joh; Lundberg/
/C,O, Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 september 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104863.

Personrelationer