Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 maj 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 maj 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 20 Maj 1899.}

Närvande: Nämndens ledamöter med undantag
af Herrar Bokföraren C. S. Starck, Landt-
brukaren O. Eriksson och Löjtnant H Lindhe,
alla med anmäldt förfall.

{§62}
Förre Handlanden A. W. Fernström, omnämnd i §58
ofvan i protokollet, företrädde för Nämnden och
anhöll om ett hyresbidrag af Tio kronor i må-
naden. Då han lofvade att sjelf söka förskaf-
fa hvad öfrigt behöfdes till familjens uppehäl-

{I Sockenstugan den 20 Maj 1899.}

le beslöt Nämnden tillsvidare tilldela honom
det begärda beloppet, att utgå från och med
den 1. nästkommande Juni.

[MARG: A. W. Fernström.]

{§63.}
I §§40 och 51 i protokollet förut omnämn-
da hustru Augusta Christina Pettersson-Asp ha-
de af Eskilstuna stad tilldelats Femton kro-
nor såsom tillfälligt fattigunderstöd, hvilket
belopp Eskilstuna stad hos Länsstyrelsen å-
tersökt af Fors socken; och uppdrogs åt un-
dertecknad ordförande att erkänna kraf-
vet samt söka förekomma att flera tillfälli-
ga understöd tilldelades hustru Pettersson.

[MARG: Hustru Pettersson-Asp.]

{§64.}
För kontrollerande huruvida hundar
funnos för hvilka skatt ej erlagts, utdela-
des till de närvarande ledamöterna för-
teckning öfver redan erlagd hundskatt.

[MARG: Hundskatt.]

{§65.}
Nämnden beslöt att sedvanlig helso-
vårdssyn skulle företagas Torsdagen den 1.
nästkommande Juni, såvidt ej hinder då
inträffar, i hvilket fall annan dag utsättes,
och utsågos jemte undertecknad ordförande
Herrar C. A. Thorild, C. A. Borgström och
J. E. K. Widlund, hvilka skulle ega påkal-
la biträde af helsovårdstillsyningsmannen
i Eskilstuna, att dervid handla med
hela Nämndens makt och befogenhet.

[MARG: Helsovårdssyn.]

{§66.}
Såvidt ej ärende af sådan vikt före-
kommer att Nämnden dessförinnan behöf-
ver sammankallas, skulle nästa sam-
manträde hållas vid Tacktorps fattig-
gård Torsdagen den 22 nästkommande Juni kl. 4. e.m.

[MARG: Sammanträde vid
Tacktorp]

{§67.}
Protokollet skulle justeras vid nästa

{I Sockenstugan den 20. Maj 1899.}

sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 maj 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104860.

Personrelationer