Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 mars 1899

Anmärkning

{I Prestgården den 20. Mars 1899}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter

{§35}
Kakelugnsmakaren C. F. Pettersson, skrifven
vid Karlshäll, för närvarande boende vid
Sommarviken, Nyfors, lät till Nämnden in-
lemna en af läkarebetyg åtföljd ansö-
kan att han, som vore sängliggande
sjuk, måtte på kommunens bekostnad
intagas på lasarettet. Då han derjemte
uppgifvit att han hitflyttat från Wis-
by den 2. Juli 1898 uppdrogs åt distriktsle-
damoten Herr C. A. Borgström att dels gå i
författning om Petterssons intagande å lasa-
rettet, på kommunens ansvar, dels ock utre-
da hvarest han egde hemortsrätt.

[MARG: C. F. Petterson
fr. Wisby]

{§36.}
Pigan Hilma Hamlin från Jäders socken,
omnämnd i §15 här ofvan i protokollet, in-
stälde sig för Nämnden och anhöll om hjelp
till genomgående af en badkur vid Bie. Då
emellertid Jäders socken hade försörjnings-
skyldighet för Hamlin och hon derjemte ef-
ter sin utskrifning från lasarettet vistats
i Eskilstuna stad, kunde Nämnden för

{I Prestgården den 20 Mars.}

sin del intet åt saken göra.

[MARG: Hilma Hamlin
fr. Jäder]

{§37.}
Den i §30 här ofvan i protokollet
omförmälde Frans Aug. Olsson hade hos
Nämnden begärt ersättning för det han
vårdat sin broder Otto Larsson under tiden
med tillsammans 25 kronor (tjugofem). Då
Olsson dock gjort detta icke blott utan
Nämndens uppdrag utan äfven Nämnden
ovetande afslogs Olssons begäran.

[MARG: Frans Aug Olsson]

{§38.}
Från Boda socken ankommen skrif-
velse angående Josef Janssons vistelse-
ort skulle af Herr C. A. Borgström, efter
inhemtade upplysningar, besvaras.

[MARG: Josef Jansson fr. Boda
vistelseort]

{§39}
På grund af arrendatorn Lundholms
i Fröslunda vägran att betala sjukvårds-
afgift m.m., enligt §11 här ofvan i pro-
tokollet, under invändning att andra,
i lefnadsvilkor med honom jemstälde,
ej kräfts för sådan sjukvård, beslöt
Nämnden att räkningar å de belopp,
som tilläfventyrs ej erlagts, skulle utskrf-
vas hvarefter Nämnden sedan ville om
dem besluta. Lundholms skuld skulle dock
oberoende af detta indrifvas.

[MARG: Afgifter för vård
å Epidemisjukhuset]

{§40.}
Distriktsledamoten Herr C. A. Borgström
förmälde att Gjutaren Erik Gabriel Pet-
tersson Asp, skrifven i Norra Fridhem, af-
vikit från orten qvarlemnande hustru och
3 minderåriga barn och hade hustru Asp
till Herr Borgström framställt begäran
om understöd, alldenstund hon vore
sjuk och i utblottade omständigheter;
då emellertid sjukbetyg saknades afslog

{I Prestgården den 20 Mars 1899}

Nämnden för närvarande hennes begäran.

[MARG: E. G. Pettersson Asps
hustru.]

{§41.}
I §19 i protokollet omförmälde Skräd-
daren Lundborg vid Tacktorp hade nu
hyrt rum samt anhållit, dels om bidrag
till hyra efter 130 kronor per år, dels ock
om kläder för sig och familjen. Nämn-
den beslöt att hyran skulle ur kommu-
nens kassa utbetalas samt familjen ut-
rustas med nödiga kläder innan den
lemnade fattiggården, dock skulle det
tyg de redan fått vid Tacktorp men ej
gittat förfärdiga något af, sys upp till
klädesplagg innan de lemnade fattig-
gården.

[MARG: Skrädd Lundborg
vid Tacktorp.
{§46}]

{§42.}
På förmälan af Herr Löjtnant H. Lindhe
att egaren till Åsby beslutat anskaffa te-
lefon, beslöt Nämnden, som ansåg att li-
nien skulle blifva billigare om den dro-
ges öfver Lagersberg, genom underteck-
nad ordförande förskaffa sig kännedom
om på hvilka vilkor kommunen fin-
ge begagna Patron S. Perssons stolplinie till
Lagersberg samt huruvida egarne till Mesta
tilläte liniens dragande öfver deras egor.
Herr S. J. Korell förklarade sig villig att å
sina egor afgiftsfritt tillåta stolpars upp-
sättande å sådana ställen der ingen
skada kunde åstadkommas.

[MARG: Telefon till Tacktorp]

{§43.}
Distriktsledamoten Herr S. Starck förmäl-
de att Enkan Greta Andersson i Westermark-
ken N:o 44 aflidit samt att hennes måg
anhållit om Tio kronor i bidrag till be-
grafningen, hvilken anhållan af Nämn-
den bifölls.

[MARG: Greta Andersson
begrafningshjelp]

{I Prestgården den 20 Mars 1899}

{§44.}
Med anledning af den i nästföregå-
ende § omnämnda anmälan beslöt Nämn-
den uppdraga åt Herr C. S. Starck, dels
att före sommaren uthyra den af Gre-
ta Andersson innehafda lägenheten,
dels ock söka utröna lämpligaste
sättet för försäljning af kommu-
nens del af lägenheten Vestermarken
N:o 44 sedan Herr Starck gjort sig för-
vissad om hvilka personer jemte
kommunen egde del i nämnda lä-
genhet.

[MARG: Vestermarken 44,
uthyrning & försäljning]

{§45}
Protokollet skulle justeras vid nä-
sta sammanträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104861.

Personrelationer