Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1885

Anmärkning

{1885 den 20 Juni}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar C. H. Bergstedt
L. Pettersson
F. Persson
O Eriksson och
P. G. Andersson, hvarjem-
te under sammanträdets lopp infann sig Kyrko-
herden i församlingen, Herr Fil Doktor A. Sjöholm

§30.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des deras underhåll för innevarande års senare
hälft sålunda:

{Inom fattighuset}
N:o 63. förestånderskan Beata Kihlman , för mån 5:-
samt gratification för halfår 2:-
1 Enkan Carin Persdotter, för månad 5:-
2 Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
4. Brita Carin Persdotter för månad 4:50
7. Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
13. Lars Petter Ersson för månad 2:-
71. A. F. Anderssons enka för månad 4:50
75. Erik Anderssons enka Stafva för månad 4:50
87 Johannes Nilsson under vintermånaderna 2:-
47 Nils Nilssons enka Brita Larsson 4:50

{Utom fattighuset}
N:o 12. Sven Svenssons enka från Mesta, för månad 3:-
15. Per Perssons enka Maja Lisa, Ved för halfår 5:-
hyra för halfår 5:-
16 Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för månad 2:-
20 Enkan Schöning vid Hof, för månad 4:-
23. Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 4.
24. Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
samt till hyra för qvartal 5:-

{1885 den 20 Juni}

N:o 25. Enkan Christina Lundgren, för qvartal 5:-
26. Enkan Carin Sandberg, för qvartal 5:
hvarjemte för dessa båda enkor betalas hyra
vid gevärsfaktoriet
28 Enkan Carin Nordstedt, för qvartal 10:-
31. Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-
32. Johan Fredr. Ersson i Lilla Lugnet, för vinterm 2:-
38. Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
40. Carl Erik Gustafsson vid Frönäs, för månd 8:-
Kläder för halfår 10:-
51 Carl Oskar Gustafsson vid Ängstugan, för qvartal 45
Kläder för halfår 5:
64. C. O. Hellqvists enka, för månad 4:-
76. Enkan Hallqvist vid Eriksdahl, för månad 3:-
80. Per Olsson från Backa för månad 2:-
88 Enkan Johanna Nyström för månad 3.-
11 Skogvaktaren C. F. Eriksson för månad 10
9 Enkan Carin Törnberg för månad 2
56. Erik Jonssons enkan Brita Lisa Nilsson
från Svedet, för månad 3:-
7. Anders Gustaf Andersson i Nora erhåller
understöd af Nora stads fattigvårdsstyrelse, som
godtgöres efter räkning.

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes
2:ne Utslag lemnas understöd åt följande 2:ne perso-
ner, som tillhöra Eskilstuna Stad nemligen:
54. flickan Justina Charlotta Haglind hos C. G. Carlsson
vid Sommarviken, för månad 6:-
55. Enkan Maria Christina Olsson likaledes
i Sommarviken, för qvartal 10:-

I sammanhang härmed beslöt nämnden att
det till C. G. Carlsson i Sommarviken lemna
de understöd, hvarom förmäles i §2 i proto-

{1885 den 20 Juni}

kollet här ofvan, skall utgå af Kommunens
kassa, sedan Konungens Befallningshafvande
genom utslag, som nämnden beslöt att ej
öfverklaga, förklarat det till C. G. Carlsson
sålunda lemnade understöd ej vara utgifvet
på grund af 1 § i gällande fattigvårdsförord
ning.

Jemte bestämmandet af ofvan upptagna un-
derstödsbelopp beslöts, att Erik Jonssons enka
från Svedet skall erhålla 1 filt och väf till
lakan och linne, Per Olsson från Lilla Myr-
torp likaledes väf för lakan och skjorta
samt hjonen i fattighuset lakan m.m,
hvartill skall inköpas 2 bundtar väf.

[MARG: {Äldre fattiga}]


§40.
Mönstrades församlingens fattiga barn och be-
stämdes deras underhåll för innevarande års
senare hälft sålunda

N:o 37 Enkan Sjöqvists vid Berga 2 barn hos
modren, för månad 4:-
43. Gustaf Anderssons dotter Elina Josefina
hos Snickaren Svärd, för månad 6:-
kläder för halfår 5:-
48 Gossen Per David Hultgren, hyra for
halfår 12:50
50. Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack, för qvartal 24:
52 Lars Fredrik Anderssons med barn
för månad 6:
hyra för qvartal 10:
53 Gossen Carl Evald Engström hos
Ekholms, för månad 6:
kläder för halfår 5:

{1885 den 20 Juni}

54 Ernst Olof Engström hos Ekholms, för
månad 6:
Kläder för halfår 5:-
55. Adéle Elisabeth Engström, hos enkefru
Fors i Eskilstuna, för qvartal 18:-
87. P. Fredrikssons enka med 3 barn i
Eskilstuna, för månad 10:-
Hyra för halfår 10-
80 Aug Fahlbergs enka med 2 barn på
Odensalagärdet, för månad 4:-
90 Enkan Kroné från Åsby med 3 barn,
för månad 6:-
95. Banmäst Aug Sandbergs dotter Therése
hos Banvakt Larsson vid Gredby, för qvart 12:50
41. Enkan Gillströms son David Leonard
hos Slussvakt Fredriksson, för qvartal 24.
42. Samma persons son Erik Albert hos
Soldat Flack, för qvartal 24:
48. Johan Magnus Carlsson från Skjul-
sta, vid Wexiö Blindinstitut, hvarest
betalas afgift med 300 Kronor per år
38 Johanna Christina Pettersons dotter Anna
Christina i Barnhemmet, hvarest betalas under-
håll efter 96 Kronor per år

[MARG:{Fattiga Barn}]

§41.
Nämnden delgafs ett af enkan Maja Stina
Olsdotter från Solskenet i Lijsta Socken upp-
rättadt testamente, hvarigenom hon öfver-
lemnat sin efterlemnade egendom till
sina tre systerbarn Lars Gustaf, Wilhelm
och Wilhelmina Gustafsson med förbi-
gående af den på Fors Sockens fattigvårds
bekostnad utaccorderade Carl Oskar Gustafsson,

{1885 den 20 Juni.}

som vistas hos C. M. Moberg vid Frönäs; ef-
ter öfverläggningar och sedan ordföranden upplyst
att han i detta fall hänvändt sig till jurist,
som förklarat testamentet vara lagligen upp-
rättadt, så att utsigt ej funnes att få detsamma
upphäfdt, beslöt nämnden att ej vidtaga någon
åtgärd till testamentets upphäfvande

[MARG:{Testamente}]

§42
Nämnden beslöt att i år liksom tillförene
lemna hjonen i fattighuset midsommar-
kost äfvensom midsommarpengar med
tillsammans 35 Kronor äfvensom tillfälligt
till P. Fredrikssons enka 3 Kronor eller tillsam-
mans 38 Kronor.

[MARG: {Midsom. kost}]

§43.
Nämnden beslöt att till enkan P. Fredriksson
skall lemnas 12 Kronor för begrafning af
hennes yngsta son.

[MARG:{Begrafning}]

§44.
Aug. Jonsson i Westermarken N:o 23 instälde
sig inför nämnden och förmälde, att han hos
sig hade sin myndling, aflidne arbetskarlen
P. Sjögrens son Anders Wilhelm Emanuel, för
hvilkens vård och uppfostran kostnaden hit
tills utgått af myndlingens arfsmedel men
att dessa medel nu voro slut, hvadan han an-
höll att fattigvårdsStyrelsen måtte taga vård
om sagde gosse, i hvilket hänseende upp-
lystes att gossens fader vid dödstillfället
varit boende å Westermarken, hvaremot kän-
nedom saknades, huruvida han varit boende
der så länge, att han der förvärfvat hemorts-
rätt; med anledning af allt detta samt att

{1885 den 20 Juni}

Eskilstuna Stad sjelf öfvertagit fattigvården
å Westermarken, beslöt nämnden med Stöd
af 14 och 34§§ i gällande fattigvårdsförordning
att hänvisa sökanden Johansson att med sina
anspråk tills vidare vända sig till Eskils-
tuna Stad.

[MARG:{A. W. E. Sjögren}]

§45.
Föredrogs en från FattigvårdsStyrelsens ordföran
de i Stora Malm ankommen skrifvelse jemte
räkning å Sjukvårds- och begrafningskostnad
för arbetaren P. G. Pettersson från Fors Socken,
upptagande denna räkning ett belopp af
50 Kronor 25 öre; då flera af de å räkningen
upptagna poster voro för höga, så ansåg
nämnden att ofvan berörda belopp böra
nedsättas till 29 Kronor 25 öre, och om en
sådan nedsättning sker, skall ordföranden ega
att utbetala beloppet af Kommunens Kassa.

[MARG:{P. G. Pettersson}]

§46
Beslöts att detta protokoll skall justeras af
Herr Bergstedt och L. Pettersson Lördagen
den 27 dennes.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

1885 den 27 Juni uppläst och godkändt

/C. H. Bergstedt/
/L. Petterson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104857.

Personrelationer