Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juli 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juli 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
nämnden i Fors Socken den
20 Juli 1870.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud.
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Erik Jonsson i Löppinge

Herr C. Bergstedt hade en stund före samman-
trädet tillkännagifvit att han ej hade tid komma
tillstädes.

Anders Andersson i Faskunge var ock frånvarande.

{§.1.}
Då Anders Andersson i Faskunge ej anmält förfall
för sitt uteblifvande samt Herr Bergstedt ej anmält
förfall så tidigt att Suppleant hunnit inkallas, fäll-
des de båda att för uteblifvande plikta hvardera
2 rd [Riksdaler] till Kommunens kassa.

{§.2.}
På Herr C. Bergstedts skuld till Rothoffska
fonden å 20000 rd, enligt revers den 14 Mars 1860,
intecknad i Lagersberg med underlydande, hade
indrifvits följande räntemedel:

Ränta till den 14 September 1869 - Rd 500:-
Ränta till den 14 Mars 1870 - Rd 500.-
Öfverränta å 500 rd, som betaltes den 1. Okto-
ber 1869 istället för den 14 Mars samma år - 16,33.
Öfverränta å de 500 rd, som bordt betalas d. 14/9 1869 - 23,83.
Öfverränta å de 500 rd, som bordt betalas d. 14/3 1870 - 8,84.
Summa Rmt Rd [Riksmynt] 1049:-

Deremot hade till Herr C. Bergstedt li-
qviderats:
Ersättning för den 23 Juni 1869 af honom gjord utbetalning till
Skollärarinnan Christina Winqvist - 25:-
Omkostnader i Westermarksprocessen - 41:- 65:-
så att Herr Bergstedt betalt Rd 984:-

hvaraf på deposition i Södermanlands
Enskilda Bank mot 4% ränta och 60 dagars
uppsägning insatts 980 rd. -

I sammanhang med denna redogörelse beslöt
Nämnden att förestående till Lärarinnan Winquist
utbetaldta 25 rd skulle uttagas af Skolrådet
och tillgodoföras Rothoffska fonden jemte de 40 rd
för kostnaderne i Westermarksprocessen, som debi-
teras Kommunalkassan.

Härefter föredrogs en från Herr C. Bergstedt
ankommen skrifvelse, hvaruti han uppsade
sitt i förenämnda revers den 14 Mars 1860
gjorda åtagande att betala räntan halfårsvis;
men Nämnden kunde derå ej fästa något
afseende, vid det förhållandet, att det rever-
serade beloppet, enligt reversens lydelse, hade
egenskapen af ouppsägbar skuld.

{§.3.}
Beslöts att de 1200 rd, tillhöriga Rothoffska
fonden, hvilka stå deponerade i Bank och äro
uppsagda till liqvid uti instundande Augusti månad,
skulle ånyo deponeras på 3 månaders uppsägning.

{§.4.}
Herr C. Bergstedt hade uti ingifven skrift begärt
att Nämnden till 1 instundande Oktober måtte skaffa
husrum åt följande fattiga personer som nu bo
vid Lagersbergs egor, neml. förre Statdrängen
Per Erssons Enka från Berga, f.d. Drängen Jonas
Jonsson med hustru och dottern Sofia Jonsdotter
vid Lagersberg.

Nämnden skulle anskaffa afskrift af
Herr Bergstedts köpekontrakt på Lagersberg
jemte Rothoffska testamentet, för att kunna
bedöma i hvad mån Herr Bergstedt möjligen
sjelf hade skyldighet att förse personerne med
husrum; derefter Nämnden ville fatta beslut.

{§.5.}
Hos Nämnden anmältes behof af understöd
åt Smeden Johan Adolf Lindströms 3:ne barn
tillsammans med Christina Catharina Carlsdotter,
hvilken numera aflidit.

Lindström var närvarande och åtog sig att
till barnens uppfostran betala 1 rd i veckan.

Med Smeden Normans hustru, som för närvarande
har det minsta barnet, hvilket är sjukt, ackor-
derades att hon har detta barn qvar
tillsvidare tills annan plats kan erhållas, mot betalning efter Ord-
förandens bepröfvande.

Skomakaren Skönnings hustru erhåller för
det mellersta barnet 1 rd i veckan; som hon får uppbära
af Smeden Lindström.

Äldsta barnets mormoder, f.d. drängen
Carl Olssons Enka vid Gärdtre, erhåller för
samma barn 4 rd i månaden.

Alltsammans räknadt från och med den 1 i denna
månad.

Som Lindström saknade tillgångar att betala
för den gångna tiden af månaden, skulle hustrun
Skönning af Kommunalkassan erhålla 2 rd
för samma tid, hvarefter hon erhåller sin
betalning af Lindström.

Smeden Lindström medgaf att qvarlåtenskapen,
som funnes i barnens moders hem, finge vara
barnens tillhörighet, och Herr Friherre Leijon-
hufvud samt herr Ståhlberg åtog sig med anledning häraf att taga
hand om denna qvarlåtenskap samt fördela
densamma på barnen.

Carl Olssons Enka vid Gärdtre skulle särskildt
ersättas med 2 rd för det af henne vårdade
barnet under Juni månad.

{§.5.}
Smeden Hedins hustru tillkännagaf att ofärdiga flickan
Maria Lovisa Persdotter från Skölby icke finge vara
qvar hos henne för förut bestämda 4 rd i månaden,
utan begärde 8 rd i månaden, hvarjemte tillkän-
nagafs att flickans undervisning i klädsömnad
skulle för 3 månader kosta 15 rd och för
6 månader 10 rd.

Med afseende på nyttan deraf att
ofärdiga flickan Persdotter får sådan undervis-
ning i klädsömnad att hon för framtiden kan
sig sjelf försörja, beviljade Nämnden dels
ett anslag af 10 rd för undervisningen i 6 månader
dels 8 rd i månaden från och med den 1 instundande Augusti
till Smeden Hedin för flickan Persdotters uppehälle
i 6 månader.

{§.6.}
Det anmäldtes att Statdrängen Carl Johan Carlsson
från Hagby vanvårdade och förden skull utackorderade
dotter {Maria Albertina} blifvit af modren
återtaget, hvarefter både modren och barnet
begifvit sig från orten.

Nämnden ansåg härvid icke vara annat
att göra än att åter utackordera barnet, då
det anträffas.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D, Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juli 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104856.

Personrelationer