Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1891

Anmärkning

{1891 den 20 juni vid Tacktorp}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter utom Herr H. Persson,
som anmäldes vara bortrest

§89.
Som P. E. Pettersson i Öster Kohlsta, hvil
ken på sätt §85 i protokollet omförmäler,
erbjudit sig vilja köpa kokugnen och
kakelugnen vid Tacktorp sedermera icke
ansett sig vilja betala det fordrade pri
set, så beslöts nu åt föreståndaren eller till-
syningsmännen öfverlemna att utan nämn-
dens hörande om antagligt anbud erhålles,
försälja ifrågavarande saker.

[MARG: {försäljning}
{af jernspisel}]

§90.
Föredrogs skrifvelse från i Ombudsmannen
hos Stockholms Stads fattigvårdsnämnd
innefattande erkännanande att Pigan Ida
Borg eger hemortsrätt i Stockholm; hvadan
nämnden vore villig ersätta inackorderings
kostnaden för hennes oäkta son Frans Gunnar;
i anledning häraf beslöt nämnden gifva
ordföranden i uppdrag yrka att utslag i
målet må meddelas.

[MARG: {Pig Ida Borgs}
{son Frans Gunnar}]

§91
Ledamoten Herr A. J. Westersson anmälde,
att han icke kunnat utföra det honom lem
nade uppdrag att af Sliparen Carl August
Hedberg uttaga för honom utbetald sjuk-
vårdskostnad 10 Kronor, och hvarom §79 i
protokollet här ofvan handlar.

[MARG: {Se §79}]

§92
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i Södermanlands län utslag

{1891 den 20 Juni vid Tacktorp}

den 1 i denna månad, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta fattigvårdskostnad
19 Kronor för pigan Johanna Axelina
Klang; och beslöts att sedan utslaget
blifvit kommuniceradt fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna, skall detsamma
bland kommunens handlingar förvaras

[MARG: {Joh:a Ax. Klang}]

§93.
Anmäldes att enkan Vahlström från
Sommarviken med 3 barn samt enkan
Maria Josefina Sahlqvist blifvit å fattig-
gården intagna

[MARG: {Fattiggården}]

§94
Anmäldes att barnmorskan Edla Blom-
qvist Vidlund åtnjuter permission från och
med den 22 till och med den 25 dennes
samt att fröken Hanssons i Hedlunds gård
under tiden bestrider hennes tjenst.

[MARG: {Barnmorskor}]

§95
På förslag af vederbörande distriktsleda-
mot beslöt nämnden att Clas Gustaf
Classon och hans hustru i Svartkällan skola från och med
den 1 Juli erhålla qvartalsvis 12 Kronor
50 öre i underhåll.
Undertecknad ordförande reserverar sig
mot beslutet såsom stridande mot ända-
målet med fattiggården, att all fattig-
vårdskostnad som ej är af tillfällig be-
skaffenhet, skall dit förläggas.

[MARG: {Underhåll åt}
{C. G Classons}]

§96.
På förslag af vederbörande distrikts
ledamot beslöt nämnden att till enkan
Mathilda Fahlbergs dotter skall anskaf

{1891 den 20 Juni vid Tacktorp}

fas kläder och skor, hvilket ombesörjes
af Herr A. J. Westersson; skolande kostnaden
utgå af hundskattemedlen.

[MARG: {Kläder åt barn}]

§97
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
nämndens nästa sammanträde

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt
/Joseph. Jonson/
/C A Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104858.

Personrelationer