Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 januari 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 januari 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
nämndens i Fors Socken samman-
träde hos Herr Ordföranden den 20
Januari 1876

Närvarande: Ordföranden: Herr C. Bergstedt
vice ordföranden Herr G.A Svedin samt
Herr C.J Lundberg å Lagersberg
G. Lundqvist vid Rosenholm
P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
Anders Andersson i Faskunge
A.F. Eriksson i Flacksta

{§1.}
Föredrogs Eskilstuna stads Fattigvårdsstyrelses den 21 nästlidne
December hos Konungens Befallningshafvande gjorda ansökning
derom, att Fors Socken måtte åläggas ersätta de för sjuke arbets
karlen Per Gustaf Pettersson uppkomne kostnader för sjukvård
å lasarettet samt jemväl godtgöra expeditionslösen i målet; och beslöt
Nämnden, att som förennämnde Pettersson eger hemortsrätt inom
Fors Socken, skulle den sökta ersättningen godtgöras, dock blott
intill den 1 Januari detta år; alldenstund Eskilstuna stad er-
bjudit sig att från och med nämnda dag taga hand om
de fattiga från Westermarken, der Pettersson enligt vunnen
upplysning senast varit boende och mantalsskrifven.

{§2.}
Föredrogs Stadsfullmäktiges i Eskilstuna skrifvelse den 28 December
sistlidet år i anledning af Nämndens hos Stadsfullmäktige
gjorda framställning om öfverenskommelse om ett årligt bidrag
af 10 Kronor för hvarje matlag å den af staden innehafvande
Westermarken. i hvilken skrifvelse stadsfullmäktige på anför-
de skäl förklarat sig vilja från och med detta års början
sjelfva öfvertaga vården om de fattiga från Westermarken;
men som stadens Fattigvårdsstyrelse ännu icke fullgjort detta
sitt åtagande så beslöt Nämnden att hos Konungens Befall-
ningshafvande söka ersättning för de den 3 dennes utgifna
bidrag till fattiga från Westermarken samt Eskilstuna
Stad måtte förpligtas att till vård och underhåll
mottaga dessa fattiga.

{§3}
Föredrogs Eskilstuna FattigvårdsStyrelses hos Konungens Befall-
ningshafvande gjorda ansökning af den 3 dennes derom, att Fors
Socken måtte åläggas ersätta af Eskilstuna FattigvårdsStyrelse
till Per Erik Lindberg och hans hustru utgifvet underhåll
med 17 Kronor 15 öre, hvilken ansökning blifvit genom Resolution
öfverlemnad till verkställighet af Herr Kronofogden A.Helleday;
och beslöt Nämnden, att då af detta belopp 14 Kronor 15 öre
grunda sig på laga kraftvunnet utslag detta belopp skulle
utbetalas, men hvad återstående 3 Kronor beträffar under
protest, då ersättningstalan icke blifvit förd inom den i
§ 29 föreskrifne tid.

{§4}
Föredrogs Eskilstuna FattigvårdsStyrelses den 3 dennes gjorda an-
sökning om utbekommande från Fors Socken af ersättning
för till Enkan Brita Katharina Olsdotter, född Larsdotter,
lemnadt understöd med 40 Kronor 50 öre, men som ansökningen
icke blifvit inom föreskrifven tid framstäld beslöt Nämnden
att bestrida det gjorda krafvet.

{§5} Likaledes beslöt Nämnden bestrida det af Eskilstuna Stads
FattigvårdsStyrelse hos Konungens Befallningshafvande fram-
stälda kraf å tillsammanslagdt 70 Kronor lemnade såsom
understöd till enkan Clara Christina Hultgren, född Lundholm.

{§6.} Likaledes och på samma grund beslöt Nämnden bestrida
det af Eskilstuna Stads FattigvårdsStyrelse hos Konungens
Befallningshafvande framstälda kraf å 242 Kronor, lemnade
såsom understöd till Skomakaren Flodqvists barn.

{§7.}
Föredrogs Kloster Sockens FattigvårdsStyrelses ansökning den
24 December sistlidet år derom att Fors Socken måtte åläggas
godtgöra kostnaden för sinnesslöe gossen Carl Erik Gustafssons
vård å Idiotanstalten vid Strömsholm och hans forslande
dit med tillhopa 160 Kronor samt att framdeles taga
vård om förenämnde gosse; och beslöt Nämnden, hvad
först angår det gjorda Krafvet, att detsamma såsom icke inom
vederbörlig tid framstäldt skulle bestridas, samt ansöknin-
gen i öfrigt icke godkännas, då gossens fader såsom fullt arbetsför
innehar lagstadd tjenst inom Klosters Socken, der han bort
hafva förvärfvat hemortsrätt, samt dessutom kändt är
att ifrågavarande gosse icke vid afflyttningen från Fors S:n
varit sinnessvag.

{§8.}
Den af ordföranden gjorda utbetalningen af 8 Kronor till under-
håll af enkan Clara Christina Hultgrens barn blef af
nämnden godkänd hvarjemte beslöts att under innevaran-
de halfår tilldela förenämnde barn erfoderligt under-
stöd.

{§9.}
Beslöts att aflåta skrifvelse till Fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna
stad med anhållan att de fattige, hvilka anmäla sig hos
Styrelsen till erhållande af understöd men anses tillhöra
Fors Socken måtte innan understöd dem lemnas hänvisas till Fors Sockens Fattigvårds-
styrelse för erhållande af erfoderligt underhåll.

Samma dag uppläst och godkändt

/C: Bergstedt:/

/P,G, Anderson/
/G.A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 januari 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104855.

Personrelationer