Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 februari 1897

Anmärkning

{1897 20 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter utom
A. Korell, som ej med
Kallelse anträffats.

§7
Inför Nämnden upplystes, att genom
försorg af vederbörande distriktsleda-
mot hade fabriksarbetarskan, ogifta
Mathilda Österlund på grund af före
ledt läkarebetyg måst intagas å
Lasarettet, hvarför ansvarssedel på
uppmaning af Lasarettssysslomannen
af ord. utfärdats, äfvensom att att
bemälda Österlund tillhörigt barn
måst, under modrens frånvaro, ut
ackorderas mot Tio Kronor i månaden;
och beslöt Nämnden med godkännan-
de af förberörde åtgärder att Kost-
naden för såväl Lasarettsvården som
barnets utackordering skulle utgå
ur Kommunens Kassa men åter-
sökas af Eskilstuna Stad, der mera-
nämnda Österlund synes ega hem-
ortsrätt.

[MARG:[Mathilda Österlund
fr. Eskilstuna}]

§8.
Föredrogs LänsStyrelsens i Jönköping utslag, hvarigenom
Fors Sockens Kraf mot Forserums Kom-
mun om ersättning för utgifven
Lasarettsvård, 3,50 Kr., för träsvarfvaren
Johan Nilsson, såsom tillhörande an-
nat Lasarettsdistrikt men fastäldes
att bemälde man fortfarande eger
hemortsrätt i Forserums Kommun,
och skulle utslaget till möjligen
framtida efterrättelse bland Kommu-
nens handlingar förvaras

[MARG:{Joh. Nilsson fr.
Forserum}]

{1897 20 Febr. i Sockenstugan}

§9.
Godkändes ordförandens åtgärd att hafva
på anmaning af LasarettsSysslomannen ut-
färdat ansvarssedel för arbetaren Carl Aug.
Eriksson i Ekslund, Nyfors; och skulle
Lasarettskostnaderna , då han fylde 60
utgå ur Lasaretts-
Fondens ränta.

[Marg:{Carl Aug. Eriksson
i Eskilstuna}]

§10
Arbetaren Lars Lans, 60 år gammal och
ofärdig, hade anhållit att på grund
af oförmåga till sjelfförsörjning få bli intagen
vid Tacktorp, som beviljades; och då nu
bemälde Lans upplystes att han visserligen tillbragt
sin mesta tid vid Åsby Gård i Fors men
de senare åren dock vistats tidtals
och omvexlande i angränsande Socknar
Gillberga, Lista och Råby samt att han
dessutom ej Kunnat påträffas i de
senaste mantalsskrifningslängderna här-
städes, beslöt Nämnden söka få utrönt,
hvar han vistats och bort vara man-
talsskrifven för år 1896,då han fylde 60 år.

[Marg:{Lars Lans}]

§11.
Nämnden beslöt, att förre Damachören
G. Falk och f. gelbgjutaren F.L. Eriksson
skulle intagas vid Tacktorp.

[MARG:{G. Falk till
Tacktorp}]

§12
Nämnden beslöt bifalla vid Tacktorp
intagna Hilda Anderssons anhållan att,
enär hon erhållit löfte om förmånlig
tjänsteplats hos sin förre husbonde, Urmakare
Ljungberg i Eskilstuna få med sitt barn
afflytta från inrättningen.

[MARG:Hilda Andersson]

§13
Med anledning af dels behof af alla
rum vid Tacktorp för hjonens räkning och
dels på grund af dervarande hyresgästen

[1879 20 Febr. i Sockenstugan}

smidesarbetaren Thunströms oordentliga
och för en dylik inrättning störande lef-
nadsätt beslöt Nämnden, att bemälde
Thunström snarast möjligt skulle upp-
sägas till afflyttning; och åtog sig fjer-
dingsman C.A. Thorild att härom gå
i författning.

[MARG:{Thunström}]

§14
Föredrogs för förklarings afgifvande hand-
lingar i målet rörande Eskilstuna Fattig-
vårdsStyrelses Kraf mot Fors Socken på till-
hopa 20 Kronor i månaden, räknadt från den
15 sistl Januari, utgörande utackorderingsaf-
giften för aflidne enkemannen Carl Kristian
Lännströms 3:ne minderåriga barn; och beslöt
Nämnden att, enär ifrågavarande figvårds-
understöd syntes tillkommit i enlighet
med 1 § i Fattigvårdsförordningen samt för-
bemälde Lännström vid sitt frånfälle egde
försörjningsrätt inom Fors Socken, godkänna
Krafvet i fråga.

[MARG:{Aflidne Lännströms
barn}]

§15
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet, rörande Fattig-
vårdsStyrelsen i Uppsala gjord fram-
ställning om åläggande för Fors
Socken att ersätta uppkommen
sjukvårdsKostnad för arbetaren
Johan Albert Bergenholtz, som
skulle haft tjenst hos Torparen
Wallin under Åsby Gård 1892 eller
1893; men som sökande Styrelsen
ej gittat styrka, att Bergenholtz
här varit MantalsSkrifven, beslöt
Nämnden att i infordrade förkla-
ringen bestrida bifall till före-
varande framställning.

[MARG:{Joh. Alb. Bergen-
holtz}]

{1897 20 Febr. i Sockenstugan}

§16.
Beslöt Nämnden att det till
L-L- Landins dotter Hilda Wil-
helmina i N:o 4 Grindstugan anordnade
tillfälliga understödet af fem kronor i må-
naden skulle afhemtas i Socken-
Stugan å samma tid som utdel-
ningen till andra Kommunens
fattiga egde rum.

[MARG:{L.L. Landins
dotter Hilda}]

§17

Protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde.

Som ofvan

/S Person/

Justeradt:

/Sig; Starck/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104854.

Personrelationer