Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1905

Anmärkning

{1905 Den 20 April i Prästgården}
Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Jonsson & Lindhé;
den förre utan godkändt för-
fall, hvarföre han för sin
utevaro fälldes att böta två
kronor, som skola användas
till extra förplägning åt hjonen
vid fattiggården.

[MARG: Böter Bet 27/5]

{§60.}
Till änkan Mina Löfgren i Kolstahve-
na minderårige son Sixten Thore beslöt Nämn-
den anskaffa nya bandager (skor med
skenor) i stället för de enligt &103/1904 senast
reparerade.

[MARG: Mina Löfgrens barn}

{§61}
För Nämnden företrädde i & 156 af 1903
års protokoll omnämnda hustru Hilma Helena
Pettersson, född 11/7 1845, och begärde understöd, enär
mannen öfvergifvit henne och hon enligt
företedt läkarebetyg var oförmögen att försörja
sig. Med bifall härtill beviljades hon ett under-
stöd af sex kronor i månaden, att utgå från
och med 1 nästa Maj; och skulle beloppet åter-
sökas af Norrtälje stad, hvarest mannen
bott under de sista åren.

[MARG: Hilma H. Pettersson
{§110}]

{§62.}
I §138 af 1903 års protokoll senast om-
nämnda hustru Selma Larsson från
Wästermarken 32 företrädde, och anhöll om
understöd enär mannen ånyo förlupit
henne, utan att lämna något understöd till
henne och 5 minderåriga barn; med an-
ledning häraf beslöt Nämnden att hustru Larsson,
som ej ägde nog krafter att utan hjälp för-
sörja sig och barnen, skulle till 1. Oktober er-
hålla ett månatligt understöd af 10 kronor.

[MARG: Selma Larsson
{§227}]

29.4.05

{§63.}
För Nämnden företrädde dottern till Caro-
lina Jonsson från Lindtorp, och begärde under-
stöd till sin 67-åriga moder, enär modern af sjuk-
dom var urståndsatt att försörja sig; och
beviljades hon ett belopp af 5 kronor i måna-
den, hvilket skulle återsökas af Lilla Mellösa socken
där Carolina Jonsson ägde hemortsrätt.

[MARG: Carolina Jonsson
{§112}]

{§64.}
Under den 11 och 22 dennes hade vid fat-
tiggården intagits, först hustrun, och barnen samt
sedermera mannen bleckslagaren A. Nilsson,se-
nast bosatta vid Oliveberg i Nyfors, och med
hemortsrätt härstädes, på grund af att de sak-
nade bostad samt lifsuppehälle. Inställd in-
för Nämnden lofvade nu mannen Nilsson
att han skulle söka skaffa sig arbete samt
bostad åt familjen och återgälda socknens
kostnader för densamma.

[MARG: A. Nilsson.]

{§65.}
För Nämnden företrädde hustru Elisabet
Pettersson från Nyfors 103 och begärde hjälp;
men ansåg Nämnden att hustru Pettersson,
som saknade bostad och ej kunde i så fall göra sig någon
nytta med tillfällig hjälp, skulle intagas vid
fattiggården.

[MARG: Elisabet Pettersson
§204]

{§66}
Kostnaden för å lasarettet förbundne Carl
Arvid Hultén från Nyfors N:o 21, hvilken varit
utsatt för ett olycksfall, skulle enligt Nämndens
beslut ersättas af kommunens kassa.

[MARG: C. A Hultén]

{§67.}
Under tillfällig vistelse härstädes hade 19-åriga tjänst-
flickan Tora Johansson måst intagas å lasa-
rettet; godkännande denna åtgärd beslöt Nämn-
den att kostnaden för hennes vård därstädes
jämte skjuts skulle återsökas af Jäders socken,
hvarest hon tycktes äga hemortsrätt.

[MARG: Tora Johansson
§113]

29.4.05.

{§68.}
För E. N. Löfdahl från Tacktorp hade lasaretts-
vård måst beredas, hvilken åtgärd Nämnden
godkände.

[MARG: E. N. Löfdahl]

{§69.}
För änkan Gustafsson, från Nyfors N:o 45,
hade ansvarsförbindelse för lasarettsvård måst
utfärdas; och godkändes åtgärden af Nämnden.

[MARG: E:n Gustafsson
ej dit]

{§70}
Från Idiotanstalten hade meddelande
erhållits, dels att afgiften för Lars Gustaf
Larsson, som 1 nästa Juli flyttas till arbetsafdel-
ningen, därefter blir 150 kr pr år, dels
ock att Calla Elisabet Carlsson sagda dag
utskrifves från anstalten. Med anledning
däraf skulle förfrågan hos anstalten göras
huru med henne lämpligen borde förfaras.

[MARG: L. G. Larsson o
Calla E. Carlsson
§94]

{§71.}
I begrafningshjälp för aflidna änkan
Maria Söderbäck från Nyfors N:o 6 hade
utbetalts 15 kronor, hvilket godkändes af
Nämnden. För henne sökt plats vid Bie
skulle återkallas.

[MARG: Maria Söderbäck]

{§72.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
28 nästl. Mars med åläggande för Barfva
socken att ersätta för i §26 omnämnda
Sofia Eriksson hafda kostnader; och skul-
le räkning härå tillställas Barfva socken.

[MARG: Sofia Eriksson
§206/06]

{§73}
Af hundskattemedlen beviljades till klä-
der åt läsflickan Westerberg i N:o 15 Nyfors
20 kr. och gossen David Martinus Svensson i
Julita 25 kronor

[MARG: Kläder af hundskattemed]

{§74}
Från Kommunalstämman hade till
Nämnden återremitterats i §8 här ofvan
behandlade frågan om löneförhöjning till

29.4.05.

fattiggårdsföreståndaren, men fann Nämnden
inga skäl föreligga att frångå sitt förut
i ärendet fattade beslut.

[MARG: Föreståndarens lön]

{§75.}
I §51 här ofvan omnämnda anbudet
om leverans af ved till fattiggården hade
Herr A. F. Eriksson förnyat under begäran om
omedelbart svar, men fann Nämnden skäl-
igt vidhålla det förut fattade beslutet.

[MARG: Ved till Tacktorp]

{§76}
För fattiggårdens behof hade konstgöd-
ning för cirka 80 kr. inköpts, hvilket god-
kändes af Nämnden, som uppdrog åt ord-
föranden att gå i författning om inköp
af 2 st arbetsselar till fattiggården

[MARG: Konstgödning t Tacktorp
m m]

{§77}
Till i §153 af 1904 års protokoll senast
omnämnda hustru Beda Albertina Johansson
hade, då hon stod öfvergifven af mannen,
sjuk och utan bostad, utbetalts 35 kronor,
som återsökts af Eskilstuna stad; detta gilla-
des nu af Nämnden.

[MARG: Beda Johansson
{§105}]

{§78.}
Utfärdad ansvarsförbindelse för Erika
Fernström från Nyfors 115 skulle betalas
af Lasarettsfondens medel enligt Nämn-
dens beslut.

[MARG: Erika Fernström]

{§79.}
Af Stockholms stads fattigvårdsnämnd af-
gifven ansökning om ersättning för Elin
Charlotta Lindströms och hennes sons
vård med 1 krona och 50 öre om dagen skul-
le godkännas samt begäran om deras hem-
sändande göras.

[MARG: Elin Ch. Lindström]

{§80.}
Af skolläraren Knut Schelin och lärarinnan
Hulda Abenius framstäldes begäran om ersätt-
ning för besvär med mjölkens uppvärmning och

29.4.05

utdelning till skolbarn, och beviljades 15 öre pr:
dag till den förre och 10 öre till den senare.
Skjutsräkning från skollärare Carlsson för
samma ändamål å kr. 3:50 skulle af kom-
munen betalas.

[MARG: Mjölk till skolbarn.]

{§81.}
Nödiga skolböcker till änkan Blomgrens
vid Åsby barn skulle af kommunen betalas.

[MARG: Skolböcker]

{§82.}
Godkändes till betalning räkning å
kläder till Henning Hallqvist från Tack-
torp å 22:58.

[MARG: H. Hallqvist]

{§83.}
Föredrogs anspråk på ersättning för
begrafningskostnad kr 8:25 vid Nyfors epidemi-
sjukhus aflidne ogifta Frida Alsings från
Nyfors 68 son Gunnar; och beslöt Nämn-
den att väntad lagsökning från Kungs-
Barkarö socken på förlossningskostnad
och sjukvård åt densamma äfven skulle
godkännas.(kr. 31:25).

[MARG: Frida Alsing]

{§84.}
För smittrening af kläder efter i lung-
sot aflidna hustru Carlsson vid Löfsta skul-
le betalas 10 kr., att utgå äfven i det fall
kläderna uppbrändes i stället för renades.

[MARG: Smittrening v. Löfsta]

{§85.}
Kläder, att ersättas af hundskattemedel,
beviljades G. Westerberg, M Lundborg och Emy Hedborg;
och skulle distriktsledamoten anskaffa kläderna.

[MARG: Kläder af hundsk. medel]

{§86}
I §44 omnämnda Emma Landin hade på
distriktsledamotens förslag tilldelals 5 kr. den 1 dennes,
hvilket godkändes att gälla tillsvidare.

[MARG: Emma Landin]

{§87}
Att jämte ordföranden förrätta
den vanliga hälsovårdssynen och be-
siktningen af socknens slakterier ut-

29.04.05

sågos Herrar: Belin, Kåberg, Laurén, Thorild
och Westergren, hvilka ägde bestämma
tid för synen.

[MARG: Helsovårdssyn]

{§88}
Protokollet skulle justeras nästa ordi-
narie sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/Alf. Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104845.

Personrelationer