Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1895

Anmärkning

{1895 20 April i Sockenstugan}

Närvarande: samtlige nämn-
dens ledamöter

§40.
Inför Nämnden företrädde kommu-
nalstämmans ordf. Herr A. Svedin
med anmälan att 85 åriga enkan
Maria Bergman från Carl Gustafs stad,
som befunne sig i särdeles torftiga om-
ständigheter men genom enskildes frivil-
liga bidrag hittills ändock kunnat undgå
att anlita fattigvården, nu genom i rå-
kad sjukdom vore i behof af hjelp under
sjukdomen och till medicin; och beslöt
Nämnden att tilldela henne ett tillfälligt
sådant understöd af Femton kronor, som
nu erlades, att utgå ur Kommunens kassa,
hvarefter, ifall af ytterligare behof, Nämn-
den då ville vidare besluta.

[MARG: {Maria Bergman
Carl. Gust. stad
15 kr.}]

§41.
Af vederbörande distriktsledamot Herr A.
J. Korell anmältes, att han till medellösa,
vid Mesta inhyses boende, förra pigan Anna Char-
lotta Andersson nödgats utbetala Tre kronor i för-
lossningshjelp, hvilket belopp mot vederbörligt
qvitto skulle utgå ur kommunens kassa, men
återsökas af Gillberga socken, der bemälde Anna
Charlotta Andersson synes ega försörjningsrätt.

[MARG: {Anna Charlotta
Andersson (Mesta)]
3,00.}]

§42
Protokollets justering skulle ske vid nästa sammanträde

Som ofvan
/S. Persson/

Justeras
/Carl Fahlborg/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104844.

Personrelationer