Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 20 Augusti 1900.}

Närvarande: Nämndens ledamöter undanta-
gandes Herrar Borgström, Eriks-
son, Lindhé och Widlund, samt-
lige frånvarande med godkändt
förfall.

{§117}
För Nämnden anmäldes att förre fak-
toriarbetaren Carl August Jonsson, skrifven
i N:o 43 i Nyfors och som nu har arbete
i Stockholm samt bostad å Sankt Eriks-
gatan N:o 26, 1 tr. upp ö. g., här qvarlem-
nat en sjuklig son, John August, född
den 21 December 1884, hvilken ej kan för-
sörja sig sjelf utan ligger slägtingar till
last; Och beslöt Nämnden att, derest
gossens oförmögenhet att försörja
sig sjelf med läkarebetyg kan styrkas,
inaga honom vid fattiggården samt,
då fadren ej fästat något afseende vid
slägtingarnas uppmaning att omhänder-
taga gossen, hos vederbörande myn-
dighet begära åläggande för honom
att bekosta sonens vård vid fattig-
gården.

[MARG: C. A Jonssons son
till Tacktorp.
§9/01]

{§118.}
Hos Länssyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjort framställning om
åläggande för Fors socken att ersätta
staden med 12 kronor som i fattigunder-
understöd tilldelats Enkan Anna Maria
Andersson; Och skulle, då Fors socken år
1894 blef ålagd underhållsskyldighet för henne
samt hon år 1895 fylde 60 år och följ-
aktligen egde hemortsrätt härstädes, krafvet
godkännas.

[MARG: Anna Maria Andersson
fr. E:tuna]

{I Sockenstugan den 20 Augusti.}

{§119.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 10 dennes med åläggande för Barfva
socken att ersätta Fors sockens för i §87 om-
nämnda Enkan Anna Larsdotter hafda kost-
nader, och lades utslaget till handlingarne.

[MARG: Anna Larsdotter
fr. Barfva]

{§120.}
På derom af Herr C. A Thorild gjord fram-
ställning beviljade Nämnden Enkan Carolina
Mathilda Svensson i Westermarken N:o 3 förhöjning
i månadsunderstödet från 4 till 5 kronor, att
utgå från och med nästa månad.

[MARG: Carol. M. Svensson
förh. understöd.]

{§121}
För Nämnden anmäldes att Erik Nilsson
i Åsby Grindstuga, som varit i Åsby gårds
tjenst i 33 år, blifvit uppsagd att afflytta
från sin lägenhet i höst och då stode utan
husrum för sig och hustrun. Med anledning
häraf beslöt Nämnden att hos Godsegaren
A. Gibson göra framställning om att Nilsson
och hans hustru, som äro resp. 71 och 64 år
gamla, finge bo qvar mot af socknen garan-
terad hyra 30 kronor och under vilkor att han
ej läte Soldaten Ek inflytta till Åsby.

[MARG: Erik Nilsson vid
Åsby.]

{§122.}
Då å i dag hållen kommunalstämma
uppdragits åt Nämnden att för en kostnad af
högst 3000 kronor låta verkställa ombyggnad af
tvätt- och bagarstugan vid Tacktorp enligt af stämman fast-
stäld ritning, beslöt Nämnden, i anledning af den
långt framskridna årstiden, att nödtorftigt repare-
ra murarne i det gamla huset samt nästa
vår börja med ombyggnadsarbetet.

[MARG: Byggnaden v. Tacktorp]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104846.

Personrelationer