Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 september 1892

Anmärkning

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter

§117.
Efter föredragning af handlingarne röran-
de ansökning från Eskilstuna Stad om
ersättning för lasarettsvård till Guldsme-
den Gustaf Bäckmans hustru Lovisa Justina
beslöt nämnden gifva ordföranden i upp-
drag af i afgifvande förklaring bestrida
bifall till ansökning

[MARG: {Eskilstuna Stad}
{Lovisa J Bäckman}

§118.
Efter föredragning af de besvär fattigvårds
nämnden i Stockholms Stad hos Kongl.
KammarRätten anfört öfver Konungens Befall-
ningshafvandes i Södermanlands län ut-
slag den 16 sistlidne Juli om ersättning
för understöd till Emma Mathilda
Pettersson, nu intagen vid Tacktorp,
beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag att i afgifvande förklaring be-
strida bifall till det i besvären
framstälda yrkande

[MARG: {Stockholms Stad}
{Emma M:a Pettersson}]

§119.
Efter föredragning af den förklaring
fattigvårdsnämnden i Stockholms Stad
afgifvit i anledning af härvarande fattig
vårds Styrelses ansökning om ersättning för understöd
till arbetaren Johan Erik Segelström
med familj beslöt nämnden gifva
ordföranden i uppdrag att afgifva
påminnelser samt dervid yrka
bifall till de i ansökningen gjorda
påståenden.

[MARG: {Joh. Er. Segelström}
{fr. Stockholm.}]

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

§120.
Efter föredragning af den förklaring fattig-
vårdsnämnden i Stockholms Stad afgifvit
i anledning af härvarande fattigvårds-
Styrelses ansökning om ersättning för understöd till
förre artilleristen Johan August Olsson,
nu intagen vid Tacktorp, beslöt nämn
den gifva ordföranden i uppdrag att i
infordrade påminnelser yrka bifall
till ansökningen

[MARG: {J. A. Olsson}
{fr. Stockholm}]

§121.
Efter föredragning af de besvär fattig-
vårdsStyrelsen i Utö Socken af Stockholms
län anfört mot Konungens Befallnings-
hafvandes i samma län utslag i fråga
om ersättning för understöd, som inom
Fogdö Socken af detta län lemnats
förra pigan Maria Emanuelsdotter be-
slöt nämnden gifva ordföranden i upp-
drag att i afgifva förklaring yrka be-
svärens ogillande.

[MARG: {Utö Socken}
{Maria Emanuelsdotter}]

§122.
Nämnden beslöt att kostnaden för ar-
betaren Johan Albert Ferners vårdande å
Eskilstuna epidemiska sjukhus skall
utgå af Kommunens kassa med tillhopa
36 Kronor

[MARG: {Joh Alb. Ferner}]

§123.
Sedan Clas Classons i Svartkällan hustru
Maja Stina numera aflidit, skulle det
till makarna utgående understödet af
femtio Kronor för år indragas tills nämn
den annorlunda beslutit

[MARG: {Clas Classon}
{Svartkällan}]

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

§124.
På sätt §109 i protokollet närmare angif-
ver hade ordföranden sökt skaffa
närmare underrättelse rörande den om-
ständigheten, att fattigvårdsbidraget från
Westermarken skulle utgå från detta års
utgång och dervid inhemtat, att beslutet
härom origtigt återgifvits i protokollet
och skulle i stället afse detta års början,
hvarom rättadt protokollsutdrag erhål-
lits hvilket skulle bland kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {fattigbidrag}
{fr. Westermarken}]

§125
Sedan enkan Maria Söderberg från Grind-
stugan N:o 10, med hemortsrätt i Eskilstuna
Stad, numera afflyttat från Kommunen,
skulle det till henne utgående fattigvårds
bidraget upphöra att utgå

[MARG: {Mara Söderberg}
{fr. Eskilstuna}]

§126
I anledning af den från Kommunal Nämn-
den, jemlikt §106 i protokollet här ofvan,
gjorda framställning till Helsowårdsnämn
den i Nyfors om vårdande af sjuka vid
befaradt kolerautbrott, hade nu svar
ankommit med bifall till den gjorda
framställningen.

[MARG: {Helsowård}]

§127
Sedan Pigan Fredrika Josefina Berg aflidit
vid Löppinge Soldattorp efterlemnade
en oäkta son Carl Olof Fredrik utan egna
medel eller vård och underhåll af annan,
hade fattigvårdsStyrelsen måst utackordera
nämnda barn hos Korpral Anders-Fredrik

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

Berg vid Löppinge mot en afgift af åtta
Kronor i månaden från och med den 1 den-
nes. men som ifrågavarande gossebarn
anses ega hemortsrätt i Vestra Vingåker
Socken, skulle blifvande fattigvårdskostnad
återsökas af bemälda kommun.

[MARG: {C. O. F. Berg}
{V. Vingåker}]

§128.
Som Carl Gustaf Eriksson från Nystugan å
Kohlsta egor till följd af iråkad sinnes-
sjukdom kommit i behof af hospitals-
vård, hvarvid erfordrades kommunens an-
svarsförbindelse för kostnaden, så skulle
ordföranden ega afgifva sådan förbindelse
samt göra ansökning om vård å Nykö-
pings hospital.

För att emmellertid söka återfå blifvande
kostnader skulle hos Härads Rätten göras
anmälan härom med begäran att god man
måtte utses att omhändertaga Erikssons
tillhörigheter och skulle härtill föreslås
ledamoten J. G. Andersson i Stenby.

[MARG: {C. G. Eriksson}
{till hospital}]

§129.
Som Johanna Maria Carlsson från Brödraborg
dotter till Målaren C. E. A. Carlsson derstädes
till följd af iråkad sinnessjukdom kommit
i behof af hospitalsvård hvarvid erfordras
kommunens ansvarsförbindelse för kostnaden
så skulle ordföranden ega afgifva sådan förbin
delse samt göra ansökning om vård å Ny-
köpings hospital.

För att emellertid söka återfå en del af
blifvande kostnader, skulle flickans fader
bemälde C. E. A. Carlsson, affordras förbin

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

delse för halfva dagkostnaden med 25 öre
om dagen.

[MARG: {J. M. Carlsson}
{hospitalet}]

§130
Föredrogs för kännedom och iakttagande
en ankommen skrifvelse jemte cirkulär
med föreskrifter och bestämmelser röran-
de anordningar i afseende å snygghet och
renlighet till förekommande af befaradt
utbrott af kolerafarsot inom landet

[MARG: {Helsowård}]

§131.
Ordföranden anmälde, att byggmästaren
S. Winqvist i Torshälla häftade i skuld
till fattiggården till belopp af 18 Kr 85 öre
till mat för hans arbetare, som i Juni må-
nad verkstälde reparationer derstädes.
Ledamoten Herr S. Persson åtog sig härom
påminna Herr Winqvist att inbetala belop-
pet; och skulle ej så ske skulle nämnden
vidare taga frågan i öfvervägande.

[MARG: {S. Winqvist}
{skuld till Tacktorp}]

§132.
Skollärarinnan Mathilda Östlund vid
Åsby skola hade begärt få till vård mot-
taga Sofia Persdotters vid fattiggården in-
tagna son; men ansåg nämnden ej lämpligt
härtill lemna bifall.

[MARG: {fosterbarn}
{fr. Tacktorp}]

§133.
Sedan anmälan blifvit gjord att en från
Nyköping inflyttad arbetare Engström
afvikit jemte hustrun från sitt hem vid
Grindstugan i Nyfors erhöll vederbörande
distriktsledamot uppdrag att, då det tillika
uppgafs att makarne efterlemnat trenne
minderåriga barn utan tillgångar eller vård

{1892 den 24 September vid Lorentsberg}

och underhåll af annan, undersöka förhållandet
samt vidtaga lämpliga åtgärder samt, om
så erfordras förpassa barnen till fattig-
gården Tacktorp.

[MARG: {En arbetare Engström}
{förrymd fr. 3 barn}]

§134.
Sedan förre trädgårdsmästaren G. Westerberg
om hvilken §114 i protokollet här ofvan
handlar, blifvit intagen å lasarettet härstä
des mot ansvarsförbindelse för kostnaden
af lokomotivföraren A. P. Andersson , så
gjordes nu framställning att nämnden
skulle åtaga sig denna ansvarighet, men
fanns ej skäl att för närvarande lemna
bifall härtill så mycket mindre som Wester
berg har trenne fullvuxna söner, som böra
bekosta hans underhåll

[MARG: {G. Westerberg}
{lasarettet.}]

Som ofvan
/A Svedin./

justerad
/H. Persson/
/F. T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104842.

Personrelationer