Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 oktober 1897

Anmärkning

{1897 2:dra Oct. i Sockenstugan}

Närvande voro samtlige
Nämndens ledamöter

§116
Upplästes Konungens befallnings-
hafvandes resolution, hvarigenom avslogs Fors
sockens anhållan om återbekomman-
de af utgifvet understöd, femton Kronor,
från Eskilstuna stad för hustrun
Elin Maria Brosell; och uppdrogs åt veder-
börande distriktsledamot Herr C, Ax. Borgström att
jemte Herr C, A, Thorild och v. länsman Pettersson
hålla en närmare undersökning i bemälde Brosells
senaste bostad; och skulle krafvet vidhållas
samt målet fullföljas, ifall undersökningen
dertill kunde föranleda.

[MARG: {Utslag}
{Elin M:a Brosell}]

§117
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
Utslag hvarigenom, Eskilstuna förpligtas
ersätta Fors socken ej mindre redan
utgifvet understöd åt smidesarbetaren
Caspar Constantin Törnstrand jemte sjuk-
vårdskostnader för ett hans barn än äfven
den vidare fattigvård som enl 1 § af fattig-
vårdsförordningen kan komma att utgifvas
för bemälde Törnstrand och hans familj
intill dess att understödet upphör, eller
hans vård af Eskilstuna stad omedelbart öfvertages

[MARG: {C, C, Törnstrand}
{Utslag}]

§118
Inför Nämnden upplystes, att i § 46 härofvan
omhandlade L. L. Landin: N:o 4 Grindstugan
12 åriga flicka Hilda Wilhelmina nu återigen stode
utan vård, enär hon ej finge qvarstanna
längre hos bryggeriarbetaren Andersson: Eskils-
tuna, der hon nu under sommar-
månader haft tillsyn om barnen, och uppdrogs
åt Ordf. med anledning af, hans upplysning
att läraren vid Mesta skola möjligen

{1897 2 Oct i Sockenstugan.}

skulle kunna hafva användning för
en sådan flicka söka anskaffa henne
plats derstädes, men om så ej kunde
ske, och då ingen af Nämndens leda-
möter visste af någon plats för henne
skulle hon intagas vid Tacktorp

[MARG: {L. L Landins}
{flicka}]

§119
Uppå af vederbörande distriktsledamot
gjord anmälan beslöt Nämnden att
arbetaren Joh. Björkman, boende i N:o 28
Grindstugan och omtalad § 85 härofvan
skulle som hyresbidrag erhålla Tio kr.
i qvartal, hvilket ledamoten Herr G.
Larsson lofvade till honom mot
qvitto öfverlemna att utgå ur
kommunens kassa.

[MARG: {Joh. Björkman}
{Grindst 85}]

§120
Upplästes för förklarings afgifvande
handlingar i målet, hvarigenom Gillberga
socken äskade Länsstyrelsens åläggande för
Fors socken att ersätta förstbemälde socken
utgifvet fattigvårdsunderstöd, fem kronor, åt
Klara Charlotta Karlsson; men då i ofvan-
nämnda handlingar ej visats att understödet
lemnats under sådana omständigheter
som i §1 af Kongl Fattigvårdsförordningen
omförmäles så beslöt Nämnden att krafvet
skulle i infordrade förklaringen bestridas

[MARG: {Klara Charlotta}
{Karlsson}]

§121
Föredrogs för förklarings afgifvande hand-
lingar i målet, hörande Sala stad kraf
mot Fors socken för återbekommande
af utgifvet understöd vid barnsbörd tjugofem kronor
till kringvandrande arb. Carl Otto Grönbergs
hustru Wilhelmina; och beslöt Nämnden
att Krafvet skulleogillas, dels derför
att ifrågavarande Carl Otto Grönberg ej

{1897 2 Oct i Sockenstugan}

sedan flera år varit boende härstädes
dels derför att understödet ifråga ej synes
författningsenligt tillkommet, enär man-
nen Grönberg vore afviken från hustrun vid under-
stödets tilldelande och sålunda skyldig att
sjelf omhandertaga hennes vårdande, helst
sökande styrelsen ej gittat visa att han
dertill vore oförmögen, hvarjemte Näm-
nden beslöt gilla fjerdingsman C. A.
Thorilds och Ordförandens åtgärd att i sam-
råd hafva beslutit, det Herr Thorild måtte
afresa samt i makarne Grönbergs nuvaran-
de bostad i Salatrakten söka, om möjligt,
få utrönt deras nuvarande hemortsrätt,
enär de ännu stå kyrkskrifna härstädes,
hvarför resekostnaderna skulle, enligt
nu företedd räkning, med tio kr.
utgå ur kommunens kassa.

[MARG: {Carl Ott Grönberg}]

§122.
Godkändes Ordförandens åtgärd att hafva
emot företedt läkarebetyg utbetalt fem Kronor
i fattigvårdsunderstöd till hustrun Anna Charlotta
Andersson, hvars man Anders Gust. Andersson
under de senare åren öfvergifvit henne samt
sägeshaft lagstadd tjenst ett år från hösten
1895 inom Gillberga socken, som skulle återsö-
kas för Nämnde belopp, hvarjemte beslöts,
att bemälde hustru skulle, ifall af behof,
intagas vid Tacktorp.

[MARG: {Anna Charlott}
{Andersson}]

Som ofvan
/S Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104841.

Personrelationer