Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1889

Anmärkning

{1889 den 2 Maj}

Närvarande; Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson,
P.G. Andersson, A.P. Andersson
J.G. Andersson och J.E. Pettersson
samt C.A. Rosell

§35.
I anledning af ordförandens anmälan,att enkan
Sandberg, nu boende vid gevärsfaktoriet,måste
derifrån afflytta före den 1 juli, så beslöt nämn-
den att hon skall få inflytta i fattighuset.

[MARG:{enkan Sandberg}]

§36.
Pigan Johanna Christina Pettersson hade gjort
framställning att få från Barnhemmet uttaga
och sjelf vårda sin yngsta dotter Ragnhild
Fridhilda Evelina; Och beslöt nu nämnden
att dertill lemna sitt bifall.

[MARG:{Joh:a Chr:a Pettersson}]

§37.
Som genom läkarebetyg blifvit styrkt att fattige
gossen Axel Lönnqvist från Hebron vare sjuk
och i behof af brunns - och badkur för att und-
gå faran att för all framtid blifva krympling,
så beslöt nu nämnden att för sådant
ändamål bevilja medel antingen för fri-
plats vid Bie eller, om sådan ej kan er-
hållas vid Hellby badanstalt.

[MARG:{Axel Lönnqvist
Badkur}]

§38.
Som genom läkarebetyg blifvit styrkt att
enkan Johanna Wahlgren till följd af långt
framskriden grosess vore oförmögen att
genom arbete försörja sig och sina min-
deråriga tre barn, så beslöt nu nämnden
lemna ledamoten A.P. Andersson i uppdrag

{1889 den 2 Maj}

att förskaffa henne bostad under förlossningen
samt nödiga medel till uppehälle

[MARG:{Joh:a Wahlgren
C.Ullvin}]

§39.
Inför nämnden företrädde afskedade Soldaten
Bergmans hustru från Brödraborg, och anmälde, att hennes
dotter, förra pigan Augusta Christina Bergman,
rymt från Brödraborg, derstädes qvarlemnade
sitt fyra månader gamla oäkta gossebarn
Gustaf Adolf utan att lemna eller anvisa me-
del till dennes uppehälle; Som jemväl förre
Soldaten Bergman afvikit till okänd ort, qvar-
lemnande sin hustru och en minderårig dotter
utan erforderliga medel till desses och än min-
dre till ofvanberörda sin dotters oäkta barns uppehälle, så
begärde hon nu för dennes försörjning understöd
af fattigvårdsmedel, och då sålunda äfvensom
af förut genom vederbörande distriktsledamot skedd
undersökning befanns, att barnet Gustaf Adolf Berg-
man är i saknad af egna medel samt vård och
underhåll af annan, så skulle han tills vidare
utackorderas hos sin moders moder förberörda
Soldat Bergmans hustru mot ett belopp af
åtta Kronor i månaden från den 1 maj, hvaraf ett belopp af
fem (5) Kronor nu lemnades för att till honom an-
skaffa de nödigaste beklädnadspersedlar; men
som tillika utröntes att modern till sagda barn
pigan Augusta Christina Bergman, eger hemortsrätt
inom Stockholms Stad, så lemnades ordföranden
i uppdrag att göra vederbörlig ansökning om åter-
fåendet af såväl förestående som hvad vidare
kan för här ifrågavarande barn erfordras enligt
1§ i fattigvårdsförordningen.

[MARG:{Pigan Bergman
fr. Stockholm}]

{1889 den 2 Maj}

§40.
I anseende till förevarande sjukdomsförfall
beslöt nämnden, dels att understödet till
Anders Jansson vid Hagby skall hädanefter
utgå med fem Kronor i månaden, dels ock
att understödet till Anders Pettersson vid Marie-
lund skall utgå äfven under sommar-
månaderna.

[MARG:{Understöd}]

§41.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A.Svedin/
Justeradt den 18 Maj 1889

/S. Persson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104836.

Personrelationer