Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1894

Anmärkning

{1894 den 2 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad ordförande, samt
Herrar H. Persson, Thorild, Jonsson, Westersson, Starck
Eriksson och J.G. Andersson, hvarjemte mot samman-
trädets Slut ankom vice ordföranden, Herr S. Persson,
som derförut varit hindrad komma tillstädes

§56
Föredrogos handlingarne i mantalsskrifvningsmålet om arbetaren
Carl Carlsson från Grindstugan N:o 34, Skrifven på Socknen, och
hvilken uppgifvits vara boende i Eskilstuna 230 & 232; då
uppgiften härom befunnits oriktig Skulle ansökningen åter-
kallas.

§57
Nämnden beslöt att hos Konungens Befallningshafvande göra
framställning derom:

att Lärarinnan Maria Elisabeth Andersson, född den 5 Maj 1866,
och boende vid Rosendahl å Björktorps egor, men Skrifven i
Hyringa Socken af Skaraborgs län, måtte för innevarande år blifva
mantalsskrifven i Fors Socken, samt

att Lärarinnan Anna Kristina Olsson, född
den 21 November 1871, boende vid Björktorps Skola,
men skrifven i Eskilstuna N:o 127, måtte för
innevarande år mantalsskrifvas i Fors
Socken.

§58.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan-
des i Södermanlands län utslag den 21 Sistlidne
April, hvarigenom Thorshälla Socken blifvit
ålagd ersätta Fors Socken kostnaden för gossen
Ernst Larssons lasarettsvård; och beslöts, att
utslaget Skall bland kommunens handlingar
förvaras, och förskjutna beloppet vederbörligen
uttagas.

[MARG: {Ernst Larsson
fr. Thorshälla S:n}]

§59.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan
des i länet utslag den 24 Sistlidne April,
hvarigenom Eskilstuna Stad blifvit ålagd

{1894 den 2 Maj i Sockenstugan}

ersätta Fors Socken fattigvårdskostnad för förra
pigan Johanna Katharina Hernblad; och beslöts
att utslaget Skall bland Kommunens handligar
förvaras, och förskjutna beloppet vederbörligen
uttagas.

[MARG: {Joh:a Cath:a Hernblad
fr. Eskilstuna}]

§60.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag den 24 Sistlidne April, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd ersätta fattigvårds-
kostnad för Smidesarbetaren P.O. Haerin; och
beslöts att utslaget skall bland kommunens
handlingar förvaras, och förskjutna beloppet vider
börligen uttagas.

[MARG: {P.O. Haerin
fr. Eskilstuna}]

§61
Nämnden delgafs följande, Konungens Befallnings
hafvandes utslag i fråga om rätt mantals-
Skrifningsort, nemligen:

[MARG: {Mantalsskrifning}]

af den 24 Sistlidne April, hvarigenom förord-
nats, att Smidesarbetaren Johan Aug Qvick
Skall för innevarande år mantalsskrifvas i
Eskilstuna Stad,

[MARG: {J. Aug Qvick}]

likaledes af 24 April, hvarigenom förord-
nats, att Brita Lovisa Karlsdotter Skall för
innevarande år mantalsskrifvas i Eskilstuna
Stad.

[MARG: {Brita Lovisa Carlsdotter}]

likaledes af den 24 April, hvarigenom förordnats,
att enkan Lotta Olsdotter Skall för innevarande
år mantalsskrifvas i Eskilstuna Stad.

[MARG: {Lotta Olsdotter}]

likaledes af den 24 April, hvarigenom förordnats,
att enkan Lotta Lönnqvist och hennes Son
Skola för innevarande mantalsskrifvas i
Eskilstuna Stad N:o 232.

[MARG: {Lotta Lönnqvist}]

af den 23 Sistlidne April, hvarigenom för-
ordnats, att pigan Clara Flodin och hennes två
barn skola för innevarande år mantalsskrifvas
vid Sundbyvik i Tumbo Socken

[MARG: {Clara Flodin}]

{1894 den 2 Maj i Sockenstugan}

§62.
I Stället för kläder till gossen Albert Gillström, Som
i år fyller femton år beslöt nämnden, att
enkan Flack, hos hvilken han är utackorderad,
Skall den 1 instundande Juni erhålla betal-
ning för tiden från nämnda dag, tills han i
September månad fyller femton år.

[MARG: {Albert Gillström}]

§63.
föredrogs för förklarings afgifvande ansökningshand
lingarne från Torpa Socken i Westmanlands län,
att Fors Socken måtte åläggas utgifva ersättning
för understöd som under åren 1889 intill den-
na dag lemnats till ogifta Maria Lovisa Larsson
och hennes barn, äfvensom att från Torpa Socken
låta afhemta desamma; och beslöt nämnden
lemna ordföranden i uppdrag att i afgifvan
de förklaring bestrida bifall till ansöknin-
gen, i hvad den afser längre tid än till den
1 September 1890, emedan Maria Lovisa Larsson,
Som varit förrymd, då återkom till Sina
barn.

[MARG: {Maria Lovisa Larsson}]

§64
Beslöts att underhållet till enkan Fredrika
Hellquist i Sommarviken Skall från och med
den 1 Maj utgå med fem Kronor i månaden
i Stället för 4 Kronor, i följd hvaraf nu en Krona
till henne lemnades.

[MARG: {Fredrika Hellquist}]

§65.
Under det enkan Carin Pettersson från Erikslund
vårdas å lasarettet hade ledamoten C.S. Starck
till hennes barns understöd lemnat fem Kronor
hvilket belopp Skall utgå af Kommunens
kassa.

[MARG: {enkan Pettersson}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/A.J. Westersson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104837.

Personrelationer