Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1883

Anmärkning

{1883 den 2 Maj}

Närvarande: Undertecknad Ordförande, samt
Herrar C.G. Pettersson,
C.H. Bergstedt,
O. Eriksson och
L. Pettersson

§12.
företogs till behandling samt för afgif
ande afyttrande deröfver den af Maskinarbetaren
A.G. Larsson vid Ståhlfors väckta motion
om Kommunalutskyldernas fördelning och
betalning på flera terminer; och beslöt nämn
den att i den afgifande förklaringen fram-
hålla det i hög grad ökade arbete och besvär
samt för uppbördsmannen icke blott ökade gö-
remål utan ock risk och tillfälle till
förlust genom felräkningar och felaktiga anno-
teringar under uppbörden, hvartill bifall till
motionen skulle föranleda. Då emellertid motio-
nen efter nämndens åsigt förtjenar allt beaktan-
de med afseende å det övervägande antalet af

{1885 den 2 Maj}
Kommunens skattskyldige har nämnden till af-
hjelpande af de olägenheter, som föranledt motio
nen, nemligen att uppbörden af Krono- och
Kommunalutskylder förekomma nästan sam-
tidigt samt i början af året, då arbets förtjensten
är mindre, samt julhelgen föranledt ökade
utgifter, velat för Stämman framlägga 2:ne
alternativa förslag, antingen att uppbörden
af Kommunal-utskylderna sker blott en gång
och då i början af juni månad, eller och på
2 Stämmor med halfva uppbördsbeloppet
vid hvadera Stämman, af hvilka den ena
då skulle hållas i början af Maj och den an-
dra i början af Augusti samt, om det Senare
förslaget blir stämmans beslut, med iaktta-
gande af följande:

1:o att alla utskyldsbelopp, som icke öfver-
skjuta 3 Kronor skola i sin helhet inbe-
talas vid första uppbördsstämman.
2:o att vid fördelning af utskyldsbeloppet iakt
tages, då detsamma fördeladt skulle sluta
på öretal, till första stämman föres hvad
som i hela Kronor är närmast under
halfva beloppet, och återstoden föres till
andra Stämman;
3:o att den skattskyldige, som icke vid första
stämman erlägger det då förfallna belopp,
föres på rest, och hela beloppet executivt
uttages.
4:o att den skattskyldige, som det åstundar,
må vid första stämman erlägga hela
att honom påförda utskyldsbeloppet

{1885 den 2 Maj.}
på en gång; hvarjemte nämnden uppå

[MARG:Uppbörd i {2 terminer.}]

§13.
Såsom infordrande påminnelser i fattigvårds
målet mot Eskilstuna Stad angående enkan
Christina Olsson från Sommarviken be-
slöt nämnden lemna ordföranden i uppdrag
att i afgifvande påminnelser yrka bifall
till den gjorda ansökningen

[MARG:Christina Olsson]

§14.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan.

/A Svedin/

Den 30 Maj uppläst och godkändt

/L.Petterson/
/C G Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104835.

Personrelationer