Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 2 December 1899.}

Närvarande:Nämndens ledamöter undantagan-
des Herrar Majoren C Hylte´n-Cavallius
och A J. Korell med anmäldt förfall.

{§178}
På begäran af soldaten Blomqvist höjdes
ersättningen för den ved Tacktorps gård är skyl-
dig lemna honom från 5 till 14:- kronor.

[MARG:{Soldatens ved}]

{§179}
Nämnden bestämmde att flickan Hilda Lan-
din vid Tacktorp,som under sin konfirmations-
tid skall vistas hos arrendatorn af Stenby hem-
man, skall af socknen nu erhålla ett par kängor
samt till konfirmationen en svart klänning,

{I Sockenstugan den 2 December 1899}

hvarjemte hennes husbonde vid nästa höstflytt-
ning är skyldig att istället för lön lemna
henne af tillsyningsmännen vid Tacktorp god-
kända klädepersedlar till minst 40 kro-
nors värde.

[MARG:{Hilda Landin fr.
Tacktorp}]


{§180}
Åt följande barn beviljade Nämnden
nya skodon för hvilka ersättningen skulle
tagas af hundskattemedlen:

till Martin och Axel Lundin från Westermarken N:o4,
till Enkan Carlssons tre barn,
till Olga Eriksson, Grindstugan 68,
till Augusta Hagström, Stenbäcken,
till Selma och Gustaf Eriksson,Westermarken 44,och
till Gotthard Andersson,Eriksdal.

[MARG:{Skor till fattiga barn}]

{§181}
Af A. W. Fernström framställd begäran om ved
till jul afslogs af Nämnden på grund af att Fern-
ströms understöd beviljades under det vilkor att
det ej fick öfverskridas.

[MARG:{A W.Fernström}]

{§182}
Vid enl § 175 verkställd undersökning i A.K.
Fagerströms bostad anträffades förutom kläder
och möbler,hvilka tagits till Tacktorp och å hvil-
ka tillsyningsmännen skulle upprätta förteck-
ning,2 fickur samt 198 kronor i kontanter af
hvilka medel Fagerström skulle till extra för-
plägning erhålla en krona i mån af behof.

[MARG:{A K.Fagerströms
medel}]

{§183}
Till hvardera af nedanstående personer be-
slöt Nämnden att i likhet med föregående
år utdela en half famn barrved nämligen:
Enkan Anna Christ.Söderbäck i Grindstugan 6.
Ida Carlsson i Grindstugan 7.
F.L.Nilsson i Grindstugan 7
[MARG: i Stenbäck]
Enkan Maria Dorotea Söderbäck i Grindstugan 8
Enkan Johanna Westerberg i Grindstugan 15

{I Sockenstugan den 2. Dec.1899}

Enkan Anna Sofia Widerholm i Grindstugan 34.
Enkan Sofia Sjögren i Grindstugan 19
[MARG: N Fridhem]
Enkan Albertina Elisabet Larsson i Johanneberg
Enkan Matilda Lidström i Lorensberg B
[MARG:38?]
Enkan Anna Ch. Lindberg i Karlsro 88
Enkan Matilda Carlsson i Tegeldalen
Enkan Westergren i Gustafsberg
Enkan Emma Charl.Pettersson i Erikslund
Enkan Emma Krist. Landin i Lindtorp
Enkan Anna Charlotta Andersson i Eriksdal
Enkan Carin Ersson i Westermarken 2
Enkan Carol.Math.Svensson i Westermarken 3
Enkan Clara Sofia Lundin i Westermarken 4
Enkan Lovisa Eriksson i Westermarken 5
[MARG:11]
Enklingen G Olsson-Bing i Westermarken 44
[MARG:Tunholm i 29]
Enkan Stina Andersson i Larslund
Enkan Palmstedt i Med
Och skulle veden anskaffas genom tillsynings-
männen vid Tacktorp försorg.

[MARG:{Julved}]


{§184}
Åt följande personer utdelades i lik-
het med föreg år 4 kronor till hvardera af nedan-
stående såsom julpengar neml:

{Af Rothoffska fonden:}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4:-
Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4:-
Olof Ersson vid Skogstorp {4:-} 12:-
[MARG:oläsligt}]

{Till Westermarkens fattige:}
Gustaf Olsson Bing i N:o 44 4:-
Enkan Carin Ersson i N:o 2 4:-
Enkan Charlotta M Svensson i N:o 3 4:-
Erik Erssons Enka i N:o 4 [11] {4:-} 16:-

[MARG:{Julpengar}]


{§185}
Underhållet för kommunens vid fat-
tiggården ej intagne hjon bestämmdes för nä-
sta halfår sålunda:

{Från Rothoffska fonden:}
{att utdelas månadsvis:}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg á 100 Kr pr år

{I Sockenstugan den 2.December 1899}

Lars Jonssons Enka Maria Olsdotter,Lagersberg á 100 Kr pr år

{att utdelas qvartalsvis:}
Enkan Anna Charlotta Hedman f.Jonsson fr.Rosenfors á 50:-pr år
Jonas Jonsson från Eskilstuna á 100:-pr år
f. drängen Olof Ersson,Rosenholm á 100:-pr år
Sågaren Lars Jonssons hustru,Rosenholm á 50:-pr år

{Att utdelas halfårsvis i April och Oktober.}
Statdr.hustrun Sofia Jonsson- Stenbom vid Torsberg a´ 30:-pr år
Hustrun Anna Stina Jonsson-Forsberg v. Yxtaholm a´ 50:-pr år
Sömmersk. Carolina Lind i Eskilstuna 232 a´ 50:-pr år
Fabr.arb.Carlsson-Wallin fr. Rosenfors a´ 50:-pr år
Enkan Ulrika Jonsson-Lundqvist F. Olsson a´ 50:-pr år
f.Dräng. And.Jonsson v. Ömanstorp i Kloster a´ 50:-pr år
Enkan Brita Sofia Carlsson hos
Forslund vid Hyndevad a´ 50:-pr år

{Kommunens fattige:}
Enkan Christ.Charl.Björklund från Hörnhammar
höjes från 3: till per månad 4:-
Sofia. Wilh:a Bergendahl hos
f.sold. Palm i Berga per qvart. 33:-
F.L.Nilsson från Grindstugan 7 per qvart. 15:-
Johanna Jonsson från Hagby per qvart. 6:25
F.O. Petterssons flicka f.87, Nygat.211 i Etuna intet understöd
Enkan Math. Lindström, Grindst.38. per månad 6:-
Hilma Gillerströms 2:ne barn 10 och 6 kr. per månad 16:-
David Carlström fr.Tholan per månad 5:-
Enkan Carola Nordstedt i Etuna N:o 62 per månad 4:-
Enkan Lindgren i Eskilstuna per månad 3:-
Enkan Charlotta Carlsson,Erikslund per månad 5:-
Enkan Sjögren från Grindstugan 69 per månad 5:-
f.Handl A.W.Fernström per qvart 10:-
Skrädd. Lundborg per qvart 20:-

{Westermarkens fattige:}

f.Brandv. G.Olsson-Bing i N:o 44 per månad 4:-
Enkan Carin Ersson i N:o 2 per månad 5:-
Enkan Charlotta Ågren, Björktorp per månad 6:-
Enkan Stina Andersson, Larslund per månad 4:-
Enkan Carol.Math. Svensson i N:o 3 per månad 4:-
Enkan Anna Lov. Eriksson i N:o 11 per månad 4:-
Smeden Thunholm i N:o 29 per månad 4:-
Enkan Clara Lundin i N:o 4 per månad 5:-
f.pig.Joh:a Sofia Pettersson i N:o 4 per månad 4:-
farb.And.Erik Berggren i N:o 38 per månad 4:-

{I Sockenstugan den 2.December 1899}

Enkan Anna Charlotta Andersson i Eriksdal pr mån 5:-

{Fattige tillhörande främmande samhällen:}
{Från Westa Wingåkers socken}
gossen Carl Olof Berg,hos
f Sold.Berg i Löppinge, pr qvart. 24:-

{från Stockholms stad:}
gossen Carl Sune Carlsson Ingman,vid Kina pr. mån. 6:-

{från Klosters socken}
Enkan Anna Lotta Larsson, Westermarken pr. mån 4:-

{från Kjula socken:}
f. Handl.Joh.Fredr.Andersson,Westermarken 32 pr. mån 5:-

{från Gillberga socken.}
Enkan Anna Jonsdotter, Tunstugan pr. mån 8:-

{Kommunens fattige, vårdade å andra platser.
å Nyköpings hospital:}

Sm.arb. F.L.Tunberg från Nyfors
Sm. arb. Joh.Aug.Pettersson från Nyfors
Sm. arb. Joh Alb.Bågenholms
hustru från Nyfors 52
Sm.arb.C.A. Söderholm fr. Westermarken 24
Samtliga de 4 senaste 50 öre pr
dag och person

{å Wadstena hospital.}
Stenarb.Teod.Ferd. Molin fr. Westermarken á 50 öre pr.dag

{vid Idiotanstalten i Strengnäs:}
flickan Calla Elisabet Carlsson
a 150 kr per år betalt halfårsvis i förskott
gossen Lars Ludv.Larsson fr.Löppinge
a 50:-pr år betalt halfårsvis i förskott

{i Nora stad}
Sm. arb. A. G. Andersson á 75 Kr per år.

{vid K. Handtverksskolan i Kristinehamn för blinda}
Frans Oskar Brunell fr. Lindersnäs á 1 Kr per dag

[MARG: Halfårsunderhåll]

{§186}
Enkan Ida Carlsson från Grindstugan
7, hade ej på en längre tid betalt hyra i anled-
ning hvaraf värden,Handl.Haglund genom Herr
C.A.Borgström framstälde anhållan att kommu-
nen ville tillskjuta hyra för Enkan Carlsson
med 5 Kr i månaden;men beslöt Nämn-
den afslå den gjorda framställningen på grund
af att Enkan Carlsson vore arbetsför och hade,
i fall hon behöfte hjelp, att sjelv vända sig till Nänmden,

[MARG:Enkan Ida Carlsson
fr.Grindst 7.]

{I Sockenstugan den 2 December 1899.}

{§187}
Helsovårdstillsyningsmannen Ledin i
Nyfors hade hos Nämnden gjort anhållan
om bemyndigande att mot egarde af de
svinhus, som äro belägna på Gredby hem-
mans mark strax invid den nya landsvägen,
och och vid Nyfors samhälles gräns,vidtaga de åt-
gärder som i helsovårdsafseende kunde vara
påkallade och lagligen berättigade;i anledning
hvaraf Nämnden i detta fall befullmäktigade
Ledin att,på sätt och lag och förordningar stad-
ga vidtaga för helsovården nödiga
åtgärder

[MARG:Helsovård]

{§188}
Från Landstingets Förvaltningsutskott hade
ankommit en så lydande skrifvelse:

"Till Styrelsen för Epidemisjukhuset i Nyfors.
Södermanlands läns landsting har vid lag-
tima innevarande år beslutit att för
hvartdera af åren 1900 till och med 1902 anvisa
ett förslagsanslag å 3000 kronor' att utgå med
1 Krona om dagen såsom ersättning för hvarje
sjuk, såväl från eget som främmande om-
råde, som vårdas på sådant inom länet nu be-
fintligt eller framdeles inrättadt epidemi-
sjukhus eller sjukstuga, som åtager sig att
på vissa vilkor mottaga smittosamt sjuke
från äfven främmande kommuner',samt
tillika uppdragit å Förvaltningsutskottet' att
med styrelser för sådana sjukvårdsinrättnin-
gar träffa öfverenskommelser såväl beträffan-
de de sjukdommar, som böra mottagas, som lego-
sängsafgifternas belopp och öfriga vilkor'

Såsom vilkor för dylik uppgörelse mel-
lan förvaltningsutskottet å ena,och Styrelse
för epidemiskt sjukhus,å andra sidan,har
Utskottet tänkt sig.

{I Sockenstugan den 2. December 1899}

{att} Styrelsen förbinder sig att å sjuk-
huset till vård mottaga, förutom med-
lemmar af det samhälle för hvilket an-
stalten egentligen är afsedd,jemväl per-
soner tillhörande andra kommuner in-
om länet, dock under förutsättning
att ej mera än två tredjedelar af
sjukhusets hela sängantal redan äro
belagda; och, må när sammanlagna
patientantalet uppnått nämnda gräns,
på styrelsens egen pröfning ankomma
huruvida flere personer från främmande
kommuner må å sjukhuset intagas;

{att} de sjukdomar,för hvilka vård
bör å sjukhuset beredas, äro difteri,
skarlakansfeber och nervfeber,samt att
styrelsen ej under några förhållanden är
pligtig att från främmande kommuner
mottaga personer behäftade med andra
sjukdomar än de nu uppräknade;

{att} legosängsafgiften för person från
främmande kommun icke får sättas
högre än 2 kronor per underhållsdag.

{samt att} Landstinget under hvartdera
af åren 1900, 1901 och 1902 skall med 1 kro-
na om dagen bidraga till kostnaden
för hvarje å sjukhuset intagen pati-
ent, vare sig denne är medlem af samhäl-
let eller tillhör främmande
kommun inom länet; men åter-
stoden af den afgift,som skall för pa-
tient erläggas,har styrelsen att sjelf af
vederbörande uttaga.

På grund af det åt Förvaltningsutskot-
tet lemnade uppdraget tillåter sig Utskottet
härmed anhålla om benäget meddelande,
huruvida Styrelsen är villig att under åren

{I Sockenstugan den 2. December 1899}

1900 -1902 på nu angifna vilkor mottaga
till vård å sjukhuset personer hvilka tillhö-
ra främmande kommuner inom detta
län; och torde svar å denna skrifvelse
få af utskottet motses före den 1. instun-
dande Januari. Nyköping den 17.November
1899.För Landstingets Förvaltningsutskott.

/Govert Indebetou./
/Adolf Helander/"

Med anledning häraf beslöt Nämnden
att på de i Skrifvelsen uppgifna vilko-
ren till vård å sjukhuset mottaga perso-
ner från främmande kommuner
mot en afgift af två kronor för varje
dag,hvaraf en krona skall af patien-
ten erläggas, Och beslöts i sammanhang
härmed att afgiften för patient från
Fors socken skall från och med nästkom-
mande år nedsättas till
femtio öre för dag och person.

[MARG:Epidemisjukvården
Ändring vid justering
se §200.]

{§189}
Det vanliga vintersammanträdet vid Tack-
torp bestämdes att hållas Torsdagen den 28.
dennes klockan 3 eftermiddagen.

[MARG:Sammanträde
vid Tacktorp.]

{§190}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.
[MARG:Protokollet]

Som ofvan
Justeras
/H.Persson/

/C.Ax Borgström/
/Hj.Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104830.

Personrelationer